Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

PO Inteligentny Rozwój POIR – dotacje unijne – Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Kolejny konkurs , w ramach POIR – przeznaczony dla przedsiębiorstw. Nabór organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie tworzenia lub rozwoju inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe (B+R / R&D). Nabór wniosków rozpoczyna się w II kwartale 2018 i potrwa do III kwartału 2018 (konkretne daty zostaną podane w późniejszym terminie).

 

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorstwa MSP oraz inne
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.1?

Głównym celem działania 2.1 jest wzrost innowacyjności polskich firm.

 

 • Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe,
 • Centrum badawczo-rozwojowe – jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 

 • obejmujące tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, czyli inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
  • Inna, niezbędna infrastruktura – wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
 • projekt musi dotyczyć inwestycji początkowych (a/ inwestycje związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, b/ nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa),
 • projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje,
 • dla przedsiębiorców innych niż MSP – w związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Koszty poniesione po dniu złożenia wniosku. Kosztami kwalifikowalnymi są:

 

W ramach pomocy regionalnej:

 

 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (prawa użytkowania wieczystego też) – jeżeli (łącznie):
  • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  • nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,
  • w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 • zakup lub wytworzenie środków trwałych (innych niż powyżej) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli (łącznie):
  • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata
 • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu (jeśli umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat),
 • spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych, niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego (wraz z zakupem nieruchomości – do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu)

 

W ramach prac rozwojowych:

 

 • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu (w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe).

 

W ramach de minimis:

 

 • koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 

 • koszty sporządzenia opinii rzeczoznawcy
 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz na spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln zł
 • Wielkość dofinansowania – w zależności od rodzaju pomocy:
  • w ramach pomocy regionalnej – dofinansowanie infrastruktury – w zależności od województwa
  • w ramach pomocy na prace rozwojowe
   • mikro i mali 45%, średni 35%, inne niż MSP 25%
  • w ramach pomocy de minimis
   • mikro i mali 45%, średni 35%, inne niż MSP 25% (de minimis w okresie bieżącego roku i 2 podatkowych lat poprzednich nie może przekroczyć 200.000 euro, a w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro).
 • Końcowa data realizacji projektu – 31.12.2023 r.

 

Proces oceny projektów w działaniu 2.1

 

Okres od złożenia wniosku do zakończenia oceny – 90 dni. Ocena formalna 25 dni, ocena merytoryczna 65 dni. Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru oraz prezentacji i wyjaśnień Wnioskodawcy.

 

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans?

 

 • ocena merytoryczna – panel ekspertów – obligatoryjna i fakultatywna (punktowana):
  • kryteria obligatoryjne:
   • Czy projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego?
   • Czy Wnioskodawca ma potencjał do realizacji projektu?
   • Czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje?
   • Czy projekt dotyczy inwestycji początkowej?
   • Czy projekt jest opłacalny i trwały?
   • Czy Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu?
   • Czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju?
   • Czy projekt zakłada współpracę z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO? (punkt dotyczy dużych przedsiębiorstw)
  • kryteria fakultatywne (punktowane):
   • Czy przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi? 0-3-5 pkt
   • Sprawdzenie udziału nakładów na działalność B+R w całkowitych  nakładach inwestycyjnych. 0-8 pkt
   • Sprawdzenie liczby nowych miejsc pracy dla pracowników B+R. 0-1-3-5 pkt
   • Sprawdzenie czy Wnioskodawca posiada statusu MSP – „nie 0 pkt, tak5 pkt
   • Członek Krajowego Klastra Kluczowego- „nie 0 pkt, tak2 pkt. (ten punkt będzie obowiązywał w sytuacji ogłoszenia ogólnokrajowej listy w ramach Krajowego Klastra Kluczowego).

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. punktowe, w ramach punktowanych kryteriów oceny merytorycznej.

 

Co w przypadku wyczerpania puli i równej liczbie punktów dla ocenianych projektów?

 

W takiej sytuacji decydować będą kryteria rozstrzygające:

 

 • I Stopnia: Większy udział nakładów na działalność B+R w całkowitych  nakładach inwestycyjnych.
  • Jeśli nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego II stopnia.
 • II Stopnia: Większy udział środków Wnioskodawcy w finansowaniu projektu (ponad wymagany minimalny wkład własny wynikający z zasad  udzielania  pomocy publicznej lub innych przepisów).
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego III stopnia.
 • III Stopnia: Wyższy poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Kiedy składać wnioski?

 

 • 26.09.2019 – 14.10.2019
 • wnioski są składane w formie papierowej i elektronicznej (skany podpisanych dokumentów pdf)

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Uwaga: jesteśmy w tym konkursie ekspertami.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 17.02.2016 o godz. 16:28
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: PO Inteligentny Rozwój POIR – dotacje unijne – Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Skomentuj

*