Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

PO Inteligentny Rozwój POIR – dotacje unijne – Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Kolejny konkurs , w ramach POIR – przeznaczony dla przedsiębiorstw. Nabór organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie tworzenia lub rozwoju inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe (B+R / R&D). Nabór wniosków rozpoczyna się w 26.09.2019 i potrwa do 14.10.2019.

 

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorstwa MSP oraz inne
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.1?

Głównym celem działania 2.1 jest wzrost innowacyjności polskich firm.

 

 • Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe,
 • Centrum badawczo-rozwojowe – jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 

 • obejmujące tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, czyli inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
  • Inna, niezbędna infrastruktura – wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
 • projekt musi dotyczyć inwestycji początkowych (a/ inwestycje związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, b/ nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa),
 • projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje,
 • dla przedsiębiorców innych niż MSP – w związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Koszty poniesione po dniu złożenia wniosku. Kosztami kwalifikowalnymi są:

 

W ramach pomocy regionalnej:

 

 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (prawa użytkowania wieczystego też) – jeżeli (łącznie):
  • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  • nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,
  • w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 • zakup lub wytworzenie środków trwałych (innych niż powyżej) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli (łącznie):
  • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata
 • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu (jeśli umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat),
 • spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych, niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego (wraz z zakupem nieruchomości – do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu)

 

W ramach prac rozwojowych:

 

 • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu (w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe).

 

W ramach de minimis:

 

 • koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 

 • koszty sporządzenia opinii rzeczoznawcy
 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz na spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln zł
 • Wielkość dofinansowania – w zależności od rodzaju pomocy:
  • w ramach pomocy regionalnej – dofinansowanie infrastruktury – w zależności od województwa
  • w ramach pomocy na prace rozwojowe
   • mikro i mali 45%, średni 35%, inne niż MSP 25%
  • w ramach pomocy de minimis
   • mikro i mali 45%, średni 35%, inne niż MSP 25% (de minimis w okresie bieżącego roku i 2 podatkowych lat poprzednich nie może przekroczyć 200.000 euro, a w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro).
 • Końcowa data realizacji projektu – 31.12.2023 r.

 

Proces oceny projektów w działaniu 2.1

 

Okres od złożenia wniosku do zakończenia oceny – 90 dni. Ocena formalna 25 dni, ocena merytoryczna 65 dni. Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru oraz prezentacji i wyjaśnień Wnioskodawcy.

 

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans?

 

 • ocena merytoryczna – panel ekspertów – obligatoryjna i fakultatywna (punktowana):
  • kryteria obligatoryjne:
   • Czy projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego?
   • Czy Wnioskodawca ma potencjał do realizacji projektu?
   • Czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje?
   • Czy projekt dotyczy inwestycji początkowej?
   • Czy projekt jest opłacalny i trwały?
   • Czy Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu?
   • Czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju?
   • Czy projekt zakłada współpracę z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO? (punkt dotyczy dużych przedsiębiorstw)
  • kryteria fakultatywne (punktowane):
   • Czy przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi? 0-3-5 pkt
   • Sprawdzenie udziału nakładów na działalność B+R w całkowitych  nakładach inwestycyjnych. 0-8 pkt
   • Sprawdzenie liczby nowych miejsc pracy dla pracowników B+R. 0-1-3-5 pkt
   • Sprawdzenie czy Wnioskodawca posiada statusu MSP – „nie 0 pkt, tak5 pkt
   • Członek Krajowego Klastra Kluczowego- „nie 0 pkt, tak2 pkt. (ten punkt będzie obowiązywał w sytuacji ogłoszenia ogólnokrajowej listy w ramach Krajowego Klastra Kluczowego).

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. punktowe, w ramach punktowanych kryteriów oceny merytorycznej.

 

Co w przypadku wyczerpania puli i równej liczbie punktów dla ocenianych projektów?

 

W takiej sytuacji decydować będą kryteria rozstrzygające:

 

 • I Stopnia: Większy udział nakładów na działalność B+R w całkowitych  nakładach inwestycyjnych.
  • Jeśli nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego II stopnia.
 • II Stopnia: Większy udział środków Wnioskodawcy w finansowaniu projektu (ponad wymagany minimalny wkład własny wynikający z zasad  udzielania  pomocy publicznej lub innych przepisów).
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego III stopnia.
 • III Stopnia: Wyższy poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Kiedy składać wnioski?

 

 • od 26.09.2019 do 14.10.2019
 • wnioski są składane w formie papierowej i elektronicznej (skany podpisanych dokumentów pdf)

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Uwaga: jesteśmy w tym konkursie ekspertami.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,