Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Po raz kolejny pojawia się temat cen energii z OZE

 Tym razem portal biogazownierolnicze.pl zamieścił artykuł o spadku cen energii w wyniku produkcji ze źródeł OZE.

cytuję:

„Międzynarodowa Agencja Energetyczna dostrzega problem zbyt dużego obniżania hurtowych cen energii, wywołany rozwojem energetyki odnawialnej i szuka jego rozwiązania (…).

Ceny energii z OZE

Coraz częściej rozważanym rozwiązaniem, jest wprowadzenie tzw. rynku mocy. Miałby on polegać na tym, że kupując energię na rynku hurtowym należałoby zabezpieczyć jednocześnie odpowiednią ilość mocy w stabilnych źródłach. Na takim rozwiązaniu korzystałyby przede wszystkim elektrownie jądrowe i węglowe.”

Co ciekawe, w Polsce wciąż spotykamy się z opiniami, że rozwój energetyki odnawialnej spowoduje wzrost cen energii. Będzie tak, jeżeli pozwolimy na dublowanie systemów wytwórczych zamiast wspierać rozwój systemów gromadzenia energii.

Jak widać lobby wytwórców konwencjonalnych naciska na rozwiązania niekorzystne dla klientów. Politycy są skłonni ratować elektrownie, które de facto byłyby zbędne, gdyby w sposób odpowiedni magazynować czystą energię. Pisałem już na ten temat w poprzednim wpisie dotyczącym OZE i gromadzenia energii w elektrowniach szczytowo – pompowych.

Z pewnością nie da się do końca wyeliminować elektrowni cieplnych, niemniej stabilna rezerwa mocy może być także oparta o odnawialne źródła energii w postaci biomasy czy biogazu.

  doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o. Zapytaj o ofertę na opracowanie profesjonalnego Biznes Planu na farmę fotowoltaiczną. tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl www.resulto.pl

Tagi: , , , ,