Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2015 POPW

Ogłoszono nabór w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw – Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne – poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Pula naboru, to 80 mln zł. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Nabór wniosków rozpoczyna się 31 sierpnia 2015 roku i potrwa do 31 października.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

 

Czytaj więcej o PO Polska Wschodnia.

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.2 – bon na innowacje dla MSP.

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.1 – dotacje na prace badawcze i rozwojowe.

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.2 – dotacje na wytworzenie linii pilotażowej/demonstracyjnej.

Czytaj więcej o działaniu 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R.

Czytaj więcej o poddziałaniu 3.2.1 – Badania na rynek.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa MSP,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zatrudniające co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym,
 • osiągające przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN (min. w 1 roku bilansowym w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających rok składania wniosku),
 • należący od co najmniej 6 miesięcy, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:
  • minimum 5 przedsiębiorców,
  • działających w pokrewnych sektorach – współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze,
  • podmiot zarządzający powiązaniem posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
  • powiązanie posiada członków z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej,
  • ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1?

Głównym celem poddziałania 1.3.1 jest wzrost innowacyjności polskich firm MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzanie innowacyjnych produktów.

 • Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

btn_wyslij_zapytanie

 • projekt musi dotyczyć inwestycji początkowych
  • inwestycje związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa).
 • Okres realizacji projektu – max 30 miesięcy.

Jakie projekty są wykluczone?

 • z sektora rybołówstwa i akwakultury,
 • z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych,
 • z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • projekty na rzecz redukcji gazów cieplarnianych,
 • wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • projekty w infrastrukturę portów lotniczych (wyjątek – jeśli są związane z ochroną środowiska lub  towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko),
 • projekty likwidacji i budowy elektrowni jądrowych,
 • projekty, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.

Koszty kwalifikowalne

Pomoc jest przyznawana w ramach pomocy regionalnej oraz w ramach pomocy wspierania innowacyjności. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu złożenia wniosku.

 • W ramach pomocy regionalnej:
  • nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż powyższe,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
  • raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych – w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli:
   • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
   • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
  • W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.
  • W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 

 • W ramach kosztów na wspieranie innowacyjności:
  • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji (doradztwo techniczne, wzornictwo, przygotowanie do wdrożenia, analizy).

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków poddziałania 1.3.1 – 80 mln zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln EUR,
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie nabycie wartości niematerialnych i prawnych – do 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – do 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie robót i materiałów budowlanych – do 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nabycie robót budowlanych – do 1 mln zł,
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 7 mln zł,
 • Wielkość dofinansowania – w zależności od rodzaju pomocy:
  • w ramach pomocy regionalnej  w zależności od województwa
  • w ramach wspierania innowacyjności – 50% (może zostać zwiększone do 85% dla usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, jeśli całkowita kwota nie przekroczy 200 tys. eur).

 

Proces oceny projektów w działaniu 1.3.1

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru oraz prezentacji i wyjaśnień Wnioskodawcy.

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy Wnioskodawca posiada status MSP?
  • Czy projekt jest realizowany na terenie makroregionu Polski Wschodniej?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Sprawdzenie ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy przedmiot projektu jest zgodny z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego oraz jego celami rozwoju 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy projekt dotyczy inwestycji początkowej 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy Wnioskodawca dysponuje prawami do wyników prac B+R 0-1 pkt

 

 • ocena merytoryczna – panel ekspertów (rankingująca)
  • Innowacyjność produktu 3-18 pkt (minimum 7)
  • Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu 0-9 pkt (minimum 4)
  • Czy Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu 0-1 pkt (minimum 1)
  • Sprawdzenie czy Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu 0-1 pkt  (minimum 1)
  • Ocena Przygotowanie do realizacji projektu 0-1 pkt (minimum 1)
  • Ocena czy Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione 0-1 pkt (minimum 1)
  • Sprawdzenie czy Projekt ma pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy Podmiot zarządzający ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym posiada siedzibę na terytorium Polski Wschodniej 0-1 pkt
  • Ocena czy Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki 0-1 pkt
  • Ocena czy Realizacja projektu przyczyni się do  wzrostu zatrudnienia 0-1-2 pkt 
  • Sprawdzenie czy Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej 0-2 pkt 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. 29 punktów (na 43 możliwe – z czego 5/5 w merytorycznych obligatoryjnych i 24/38 w merytorycznych rankingujących).

Co w przypadku wyczerpania puli i równej liczbie punktów dla ocenianych projektów?

W takiej sytuacji decydować będą kryteria rozstrzygające:

 • I Stopnia:   Większa Innowacyjność produktu.
  • Jeśli nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego II stopnia.
 • II Stopnia:  Większy Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu.
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego III stopnia.
 • III Stopnia: Większa Różnica pomiędzy maksymalną możliwą intensywnością dofinansowania projektu w części inwestycyjnej, a intensywnością wnioskowaną..
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego IV stopnia.
 • IV Stopnia: Wyższy poziom bezrobocia w powiecie, gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Kiedy składać wnioski?

 • od 31 sierpnia, do 31 października 2015 roku,
 • wyłącznie w wersji elektronicznej,
 • po elektronicznym złożeniu wniosku należy formalnie potwierdzić złożenia wniosku o dofinansowanie – złożenie oświadczenia.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 3.08.2015 o godz. 15:11
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*