Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2015 POPW

Ogłoszono nabór w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw – Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne – poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Pula naboru, to 80 mln zł. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Nabór wniosków rozpoczyna się 31 sierpnia 2015 roku i potrwa do 31 października.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

 

Czytaj więcej o PO Polska Wschodnia.

Czytaj więcej o poddziałaniu 2.3.2 – bon na innowacje dla MSP.

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.1 – dotacje na prace badawcze i rozwojowe.

Czytaj więcej o poddziałaniu 1.1.2 – dotacje na wytworzenie linii pilotażowej/demonstracyjnej.

Czytaj więcej o działaniu 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R.

Czytaj więcej o poddziałaniu 3.2.1 – Badania na rynek.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa MSP,
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zatrudniające co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym,
 • osiągające przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN (min. w 1 roku bilansowym w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających rok składania wniosku),
 • należący od co najmniej 6 miesięcy, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:
  • minimum 5 przedsiębiorców,
  • działających w pokrewnych sektorach – współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze,
  • podmiot zarządzający powiązaniem posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
  • powiązanie posiada członków z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej,
  • ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1?

Głównym celem poddziałania 1.3.1 jest wzrost innowacyjności polskich firm MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzanie innowacyjnych produktów.

 • Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

wycena znaku - zapytanie

 • projekt musi dotyczyć inwestycji początkowych
  • inwestycje związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa).
 • Okres realizacji projektu – max 30 miesięcy.

Jakie projekty są wykluczone?

 • z sektora rybołówstwa i akwakultury,
 • z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych,
 • z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • projekty na rzecz redukcji gazów cieplarnianych,
 • wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • projekty w infrastrukturę portów lotniczych (wyjątek – jeśli są związane z ochroną środowiska lub  towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko),
 • projekty likwidacji i budowy elektrowni jądrowych,
 • projekty, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.

Koszty kwalifikowalne

Pomoc jest przyznawana w ramach pomocy regionalnej oraz w ramach pomocy wspierania innowacyjności. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione po dniu złożenia wniosku.

 • W ramach pomocy regionalnej:
  • nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż powyższe,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,
  • raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych – w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli:
   • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
   • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
  • W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.
  • W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 

 • W ramach kosztów na wspieranie innowacyjności:
  • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji (doradztwo techniczne, wzornictwo, przygotowanie do wdrożenia, analizy).

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Pula środków poddziałania 1.3.1 – 80 mln zł,
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln zł,
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln EUR,
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie nabycie wartości niematerialnych i prawnych – do 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – do 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie robót i materiałów budowlanych – do 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nabycie robót budowlanych – do 1 mln zł,
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 7 mln zł,
 • Wielkość dofinansowania – w zależności od rodzaju pomocy:
  • w ramach pomocy regionalnej  w zależności od województwa
  • w ramach wspierania innowacyjności – 50% (może zostać zwiększone do 85% dla usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, jeśli całkowita kwota nie przekroczy 200 tys. eur).

 

Proces oceny projektów w działaniu 1.3.1

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru oraz prezentacji i wyjaśnień Wnioskodawcy.

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy Wnioskodawca posiada status MSP?
  • Czy projekt jest realizowany na terenie makroregionu Polski Wschodniej?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Sprawdzenie ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy przedmiot projektu jest zgodny z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego oraz jego celami rozwoju 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy projekt dotyczy inwestycji początkowej 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy Wnioskodawca dysponuje prawami do wyników prac B+R 0-1 pkt

 

 • ocena merytoryczna – panel ekspertów (rankingująca)
  • Innowacyjność produktu 3-18 pkt (minimum 7)
  • Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu 0-9 pkt (minimum 4)
  • Czy Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu 0-1 pkt (minimum 1)
  • Sprawdzenie czy Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu 0-1 pkt  (minimum 1)
  • Ocena Przygotowanie do realizacji projektu 0-1 pkt (minimum 1)
  • Ocena czy Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione 0-1 pkt (minimum 1)
  • Sprawdzenie czy Projekt ma pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy Podmiot zarządzający ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym posiada siedzibę na terytorium Polski Wschodniej 0-1 pkt
  • Ocena czy Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki 0-1 pkt
  • Ocena czy Realizacja projektu przyczyni się do  wzrostu zatrudnienia 0-1-2 pkt 
  • Sprawdzenie czy Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej 0-2 pkt 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyska min. 29 punktów (na 43 możliwe – z czego 5/5 w merytorycznych obligatoryjnych i 24/38 w merytorycznych rankingujących).

Co w przypadku wyczerpania puli i równej liczbie punktów dla ocenianych projektów?

W takiej sytuacji decydować będą kryteria rozstrzygające:

 • I Stopnia:   Większa Innowacyjność produktu.
  • Jeśli nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego II stopnia.
 • II Stopnia:  Większy Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu.
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego III stopnia.
 • III Stopnia: Większa Różnica pomiędzy maksymalną możliwą intensywnością dofinansowania projektu w części inwestycyjnej, a intensywnością wnioskowaną..
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego IV stopnia.
 • IV Stopnia: Wyższy poziom bezrobocia w powiecie, gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Kiedy składać wnioski?

 • od 31 sierpnia, do 31 października 2015 roku,
 • wyłącznie w wersji elektronicznej,
 • po elektronicznym złożeniu wniosku należy formalnie potwierdzić złożenia wniosku o dofinansowanie – złożenie oświadczenia.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,