Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach PO Inteligentny Rozwój – dotacje unijne 2019 PARP

Nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – przeznaczony dla przedsiębiorstw MSP. Organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – Podziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Pula naboru to 80 mln zł. Głównym celem jest pobudzenie współpracy przedsiębiorców MSP z jednostkami naukowymi poprzez finansowanie usług dla firm MSP. Wnioski można składać się od 20.03.2019 do 28.11.2019 r.(w ramach etapu usługowego) oraz 17.04.2019 – 07.01.2020 r.(w ramach etapu inwestycyjnego).

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Wcześniejsze edycje/odmiany bonów na innowacje były bardzo popularne, jednak miały swoje słabości – m.in. nie było możliwości aplikowania przez średnie podmioty oraz kwota dofinansowania była dość niska. Zmieniono to – może aplikować każdy przedsiębiorca o statusie MŚP, zwiększono kwotę dotacji oraz zwiększono dostępność ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Czytaj o 1.1.1 – Szybka ścieżka dla MSP,dużych firm – opracowanie nowych produktów, usług, technologii

Czytaj o 3.2.1 – Badania na rynek – wdrożenie nowych produktów i usług

Czytaj o 3.3.3 – Go to Brand – dotacje na promocję firmy i marki

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorstwa MŚP
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 .

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.3.2?

Głównym celem poddziałania 2.3.2 jest wzrost innowacyjności polskich firm poprzez poprawę współpracy przedsiębiorstw z nauką (jednostkami naukowymi).

 

 • Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:
  • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
  • nowej lub znacząco ulepszonej usługi,
  • nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji,
  • nowego projektu wzorniczego.

 

Projekt może dotyczyć również innowacji nietechnologicznych (np. marketingowych, czy organizacyjnych), jeśli będą powiązane z którymś z powyższych punktów.

 

Kosztami kwalifikowalnymi projektu mogą być również materiały niezbędne do realizacji usługi – jednak ich wartość nie może przekroczyć 15 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych.

 

 • Nowy / znacząco ulepszony wyrób, usługa, projekt wzorniczy – innowacja produktowa – znacząca zmiana, wskaźniki jakościowe i ilościowe odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub rynkowych,
 • Nowa technologia / sposób świadczenia usług – innowacja procesowa – wprowadzenie zmian w obrębie procesu z pozytywnym wpływem na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie lub znaczące podniesienie jakości usług,
 • Wymagana jest innowacyjność co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
 • Projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

 .

Kto może być wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej w ramach Bonu na innowacje dla MŚP?

 

 • jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.)
  • o kategorii naukowej A+, A albo B (w 2013 roku kategoria A+, A, B została przyznana 886 jednostkom)
  • posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • proces wyboru wykonawcy powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku, zachowaniem zasad dotyczących wyboru wykonawcy.

.

Jakie projekty są wykluczone?

 

 • z sektora rybołówstwa i akwakultury
 • z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych
 • z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
 • projekty na rzecz redukcji gazów cieplarnianych
 • wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • projekty w infrastrukturę portów lotniczych (wyjątek – jeśli są związane z ochroną środowiska lub  towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko)
 • projekty likwidacji i budowy elektrowni jądrowych
 • projekty, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.

.

Jak przygotować się do aplikowania o bon na innowacje?

 

 • zidentyfikowanie potrzeby
 • wstępny pomysł rozwiązania potrzeby
 • wybór odpowiedniej jednostki, która będzie świadczyć usługę badawczo-rozwojową.

.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 

 • Pula środków poddziałania 2.3.2 – 55 + 25 mln zł (z tego 10 mln zł na finansowanie projektów na rzecz dostępności)
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 60 000 
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 400 000 zł
 • Wielkość dofinansowania
  • pomoc jest udzielana w ramach pomocy de minimis
   • maksymalny poziom dofinansowania 85%
   • pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i 2 podatkowych lat poprzednich nie może przekroczyć 200 000 eur, a w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 eur
 • Dofinansowanie jest wypłacane w formie refundacji
 • Maksymalny okres realizacji projektu – 18 miesięcy.

 

Proces oceny projektów w poddziałaniu 2.3.2

 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru.

 

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie i we właściwym miejscu?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy Wnioskodawca posiada status MSP?
  • Czy Wnioskodawca nie jest wykluczony z pomoce ze środków europejskich?
  • Czy projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi?
 • ocena merytoryczna (punktowana):
  • Czy Wykonawca usługi – jednostka naukowa – spełnia kryteria? 0-1 pkt
  • Czy Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny? Czy polega na opracowaniu nowego produktu, usługi etc. i jak wpłynie na rozwój Wnioskodawcy (potrzeba, opłacalność). 0-1 pkt
  • Czy Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizacje? 0-1 pkt
  • Sprawdzenie konieczności poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem. 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu. 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe umożliwią realizację projektu. 0-1 pkt
  • powyższe kryteria są obligatoryjne i niespełnienie ich skutkuje odrzuceniem projektu, poniżej trzy, dodatkowe kryteria punktowane (nieobowiązkowe):
  • Poziom innowacyjności rezultatu projektu:
   • na poziomie przedsiębiorstwa – 0 pkt,
   • na poziomie polskiego rynku – 2 pkt.
  • Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu:
   • dotyczy rozwiązania, którego poziom gotowości nie umożliwia wdrożenia i wymaga przeprowadzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych przez Wnioskodawcę – 0 pkt,
   • dotyczy rozwiązania, którego poziom gotowości umożliwia jego wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa – 2 pkt.
  • Włączenie końcowych użytkowników (ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa – badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu) w proces tworzenia:
   • projekt nie zakłada włączenia końcowych użytkowników w proces – 0 pkt.
   • projekt zakłada włączenie końcowych użytkowników w proces – 1 pkt.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne (formalne oraz pierwsze 6 kryteriów merytorycznych punktowanych). Dodatkowe punkty skutkują wyższą pozycją rankingową i większą szansą na dofinansowanie.
 • W przypadku konkursu organizowanego w obszarze pro środowiskowym będzie dodatkowe obligatoryjne kryterium – „Czy Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju?punktowane 0 lub 1. Z tego względu maksymalna liczba punktów będzie wynosić 12 pkt, a minimum 7 pkt.

 

Co w przypadku wyczerpania puli i równej liczbie punktów dla ocenianych projektów?

 

W takiej sytuacji decydować będą kryteria rozstrzygające:

 

 • I Stopnia:  Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu.
  • Jeśli nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego II stopnia.
 • II Stopnia:  Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia.
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego III stopnia.
 • III Stopnia: Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego lub niższy wskaźnik „Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług w województwie (%)”

 

Kiedy składać wnioski?

 

 • od  20.03.2019 do 28.11.2019r.
 • oraz od 17.04.2019 – 07.01.2020 r
 • wyłącznie w wersji elektronicznej
  • po elektronicznym złożeniu wniosku należy formalnie potwierdzić złożenia wniosku o dofinansowanie – złożenie oświadczenia.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 30.07.2015 o godz. 13:20
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*