Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach PO Inteligentny Rozwój – dotacje unijne 2020 PARP

Nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – przeznaczony dla przedsiębiorstw MSP. Organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – Podziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Pula naboru to 80 mln zł. Głównym celem jest pobudzenie współpracy przedsiębiorców MSP z jednostkami naukowymi poprzez finansowanie usług dla firm MSP. Wnioski można składać się od 20.03.2019 do 28.05.2020 r.(w ramach etapu usługowego) oraz 17.04.2019 – 07.07.2020 r.(w ramach etapu inwestycyjnego).

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Wcześniejsze edycje/odmiany bonów na innowacje były bardzo popularne, jednak miały swoje słabości – m.in. nie było możliwości aplikowania przez średnie podmioty oraz kwota dofinansowania była dość niska. Zmieniono to – może aplikować każdy przedsiębiorca o statusie MŚP, zwiększono kwotę dotacji oraz zwiększono dostępność ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Czytaj o 1.1.1 – Szybka ścieżka dla MSP,dużych firm – opracowanie nowych produktów, usług, technologii

Czytaj o 3.2.1 – Badania na rynek – wdrożenie nowych produktów i usług

Czytaj o 3.3.3 – Go to Brand – dotacje na promocję firmy i marki

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorstwa MŚP
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 .

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 2.3.2?

Głównym celem poddziałania 2.3.2 jest wzrost innowacyjności polskich firm poprzez poprawę współpracy przedsiębiorstw z nauką (jednostkami naukowymi).

 

 • Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:
  • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
  • nowej lub znacząco ulepszonej usługi,
  • nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji,
  • nowego projektu wzorniczego.

 

Projekt może dotyczyć również innowacji nietechnologicznych (np. marketingowych, czy organizacyjnych), jeśli będą powiązane z którymś z powyższych punktów.

 

Kosztami kwalifikowalnymi projektu mogą być również materiały niezbędne do realizacji usługi – jednak ich wartość nie może przekroczyć 15 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych.

 

 • Nowy / znacząco ulepszony wyrób, usługa, projekt wzorniczy – innowacja produktowa – znacząca zmiana, wskaźniki jakościowe i ilościowe odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub rynkowych,
 • Nowa technologia / sposób świadczenia usług – innowacja procesowa – wprowadzenie zmian w obrębie procesu z pozytywnym wpływem na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie lub znaczące podniesienie jakości usług,
 • Wymagana jest innowacyjność co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
 • Projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

 .

Kto może być wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej w ramach Bonu na innowacje dla MŚP?

 

 • jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.)
  • o kategorii naukowej A+, A albo B (w 2013 roku kategoria A+, A, B została przyznana 886 jednostkom)
  • posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • proces wyboru wykonawcy powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku, zachowaniem zasad dotyczących wyboru wykonawcy.

.

Jakie projekty są wykluczone?

 

 • z sektora rybołówstwa i akwakultury
 • z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych
 • z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
 • projekty na rzecz redukcji gazów cieplarnianych
 • wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • projekty w infrastrukturę portów lotniczych (wyjątek – jeśli są związane z ochroną środowiska lub  towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko)
 • projekty likwidacji i budowy elektrowni jądrowych
 • projekty, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.

.

Jak przygotować się do aplikowania o bon na innowacje?

 

 • zidentyfikowanie potrzeby
 • wstępny pomysł rozwiązania potrzeby
 • wybór odpowiedniej jednostki, która będzie świadczyć usługę badawczo-rozwojową.

.

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

I etap  usługowy

 • Pula środków poddziałania 2.3.2 – 55 + 25 mln zł (z tego 10 mln zł na finansowanie projektów na rzecz dostępności)
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 60 000 
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 400 000 zł
 • Wielkość dofinansowania
  • pomoc jest udzielana w ramach pomocy de minimis
   • maksymalny poziom dofinansowania 85%
   • pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i 2 podatkowych lat poprzednich nie może przekroczyć 200 000 eur, a w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 eur
 • Dofinansowanie jest wypłacane w formie refundacji
 • Maksymalny okres realizacji projektu – 18 miesięcy.

 

II etap tzw. inwestycyjny którego celem jest sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

dofinansowanie maksymalnie 70%.  Maksymalna kwota dofinansowania 560 000,- zł/

Proces oceny projektów w poddziałaniu 2.3.2

 

Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru.

 

 • ocena formalna (kryteria są obligatoryjne), np.:
  • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie i we właściwym miejscu?
  • Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy Wnioskodawca posiada status MSP?
  • Czy Wnioskodawca nie jest wykluczony z pomoce ze środków europejskich?
  • Czy projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi?
 • ocena merytoryczna (punktowana):
  • Czy Wykonawca usługi – jednostka naukowa – spełnia kryteria? 0-1 pkt
  • Czy Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny? Czy polega na opracowaniu nowego produktu, usługi etc. i jak wpłynie na rozwój Wnioskodawcy (potrzeba, opłacalność). 0-1 pkt
  • Czy Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizacje? 0-1 pkt
  • Sprawdzenie konieczności poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem. 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu. 0-1 pkt
  • Sprawdzenie czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe umożliwią realizację projektu. 0-1 pkt
  • powyższe kryteria są obligatoryjne i niespełnienie ich skutkuje odrzuceniem projektu, poniżej trzy, dodatkowe kryteria punktowane (nieobowiązkowe):
  • Poziom innowacyjności rezultatu projektu:
   • na poziomie przedsiębiorstwa – 0 pkt,
   • na poziomie polskiego rynku – 2 pkt.
  • Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu:
   • dotyczy rozwiązania, którego poziom gotowości nie umożliwia wdrożenia i wymaga przeprowadzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych przez Wnioskodawcę – 0 pkt,
   • dotyczy rozwiązania, którego poziom gotowości umożliwia jego wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa – 2 pkt.
  • Włączenie końcowych użytkowników (ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa – badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu) w proces tworzenia:
   • projekt nie zakłada włączenia końcowych użytkowników w proces – 0 pkt.
   • projekt zakłada włączenie końcowych użytkowników w proces – 1 pkt.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 

 • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria obligatoryjne (formalne oraz pierwsze 6 kryteriów merytorycznych punktowanych). Dodatkowe punkty skutkują wyższą pozycją rankingową i większą szansą na dofinansowanie.
 • W przypadku konkursu organizowanego w obszarze pro środowiskowym będzie dodatkowe obligatoryjne kryterium – „Czy Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju?punktowane 0 lub 1. Z tego względu maksymalna liczba punktów będzie wynosić 12 pkt, a minimum 7 pkt.

 

Co w przypadku wyczerpania puli i równej liczbie punktów dla ocenianych projektów?

 

W takiej sytuacji decydować będą kryteria rozstrzygające:

 

 • I Stopnia:  Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu.
  • Jeśli nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego II stopnia.
 • II Stopnia:  Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia.
  • Jeśli tutaj też nie będzie można rozstrzygnąć, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego III stopnia.
 • III Stopnia: Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego lub niższy wskaźnik „Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług w województwie (%)”

 

Kiedy składać wnioski?

 

 • od  20.03.2019 do 28.11.2019r.
 • oraz od 17.04.2019 – 07.01.2020 r
 • wyłącznie w wersji elektronicznej
  • po elektronicznym złożeniu wniosku należy formalnie potwierdzić złożenia wniosku o dofinansowanie – złożenie oświadczenia.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,