Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pomoc unijna dla Polski, dotacje i pożyczki, zapewne start w 2022 r.

Wielkość przyznanych Polsce środków z Polityki Spójności wynosi 66,4 mld euro. Dodatkowo Polska otrzyma 3,5 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ma on wspierać polskie regiony w procesie odchodzenia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych. Umowa Partnerstwa obejmie także działania finansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Inwestycje będą realizowane tak jak w poprzednich okresach programowania zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Między programy regionalne, prowadzone przez zarządy województw, zostanie podzielonych 40% pieniędzy z polityki spójności przeznaczonych na wsparcie inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Programy regionalne tak jak dotychczas będą finansowane z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego+. Po uruchomieniu środków będziemy niezwłocznie Państwa informować.

Środki przeznaczone będą na realizacje konkretnych celów . Poniżej zakres (jak widać dość obszerny obszar wsparcia).

Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

1. Wzrost znaczenia badań i innowacji oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii

Planowane działania:
• Wsparcie wszystkich etapów tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach
• Współpraca przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz sektora publicznego w procesie tworzenia innowacji
• Wzmocnienie działań sektora nauki na rzecz gospodarki

2. Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw i administracji publicznej na rzecz nowoczesnej gospodarki

Planowane działania:
• Cyfryzacja przedsiębiorstw i sektora publicznego
• Wsparcie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach
• Rozwój innowacyjnych usług dla firm
• Rozwój niezbędnych dla nowoczesnej gospodarki kompetencji i umiejętności przedsiębiorców, menadżerów i pracowników
• Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym rozwój produktów, poszukiwanie i zdobywanie nowych rynków oraz zmiany modelu biznesowego

Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

1. Efektywność energetyczna

Planowane działania:
• Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, budynków mieszkalnych i publicznych
• Budowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła
• Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych
• Promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)

2. Wsparcie infrastruktury energetycznej i inteligentnych rozwiązań

Planowane działania
• Inwestycje w infrastrukturę energetyczną
• Rozbudowa systemu magazynowania energii
• Rozwój systemów dystrybucyjnych (lokalne stacje gazu ziemnego)
• Rozwój sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych
• Rozwijanie inteligentnych systemów w energetyce
• Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej energetyki

3. Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Planowane działania:
• Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami
• Rozwój energetyki prosumenckiej, czyli rozproszonych instalacji o małej mocy
• Niwelowanie niestabilności produkcji energii z OZE za pomocą instalacji hybrydowych

4. Przystosowanie do zmian klimatu

Planowane działania
• Wspieranie retencjonowania (magazynowania) wody, w tym małej retencji
• Rozwój potencjału służb publicznych – rozwój monitoringu, systemów prognozowania i ostrzegania przed stanami nadzwyczajnymi oraz systemów ratownictwa, w tym doposażenie służb ratowniczych
• Opracowanie i wprowadzanie planów adaptacji do zmian klimatu
• Dostosowanie infrastruktury do ekstremalnych stanów pogodowych
• Edukacja ekologiczna

5. Gospodarka odpadowa i efektywne wykorzystanie zasobów

Planowane działania
• Inwestycje w kierunku wzmacniania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
• Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości
• Efektywne gospodarowanie zasobami: naprawy oraz recykling
• Zapobieganie powstawaniu odpadów żywnościowych
• Edukacja ekologiczna

6. Zrównoważona gospodarka wodna i ściekowa
Planowane działania
• Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
• Poprawa zarządzania wodą (m.in. w celu powtórnego wykorzystywania wody)
• Rozwój systemów ujęć, uzdatniania, dostawy i magazynowania wody

7. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej

Planowane działania
• Wsparcie zarządzania i doskonalenie systemów ochrony przyrody
• Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody
• Zachowanie lub przywracanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatunków
• Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów

8. Transport niskoemisyjny i mobilność miejska

Planowane działania
• Rozwój infrastruktury dla rowerzystów i pieszych oraz transportu zbiorowego
• Inwestycje w nowoczesny tabor nisko i zeroemisyjny wraz z infrastrukturą do jego ładowania/tankowania
• Rozbudowa infrastruktury szynowej komunikacji miejskiej, w tym metra
• Wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania ruchem oraz inteligentnych technologii
• Promowanie korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego

Cel 3: Lepiej połączona Europa

1. Transport

Planowane działania
• Rozwój lądowej oraz wodnej infrastruktury transportowej (w Transeuropejskiej Sieci Transportowej i poza nią) z priorytetem dla rozwoju kolei
• Integracja różnych rodzajów transportu pasażerskiego i towarowego
• Realizacja działań inwestycyjnych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa
• Przyspieszenie wprowadzania rozwiązań cyfrowych do polskiego systemu transportowego

2. Cyfryzacja
Planowane działania
• Budowa ultraszybkiej sieci szerokopasmowej dla wszystkich gospodarstw domowych (na obszarach wiejskich i miejskich)
• Zapewnienie gigabitowego dostępu do Internetu dla wszystkich (siła napędowa rozwoju społeczno-gospodarczego)
• Inwestycje w rozwój systemów bezprzewodowych kolejnych generacji, w tym pilotaże i przedsięwzięcia demonstracyjne

Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym

1. Rynek pracy, zasoby ludzkie
Planowane działania
• Aktywizacja niewykorzystanych zasobów pracy
• Doskonalenie mechanizmów funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia
• Wzmacnianie zdolności przedsiębiorstw i pracowników do szybkiego zatrudnienia w nowych warunkach
• Wzmacnianie potencjału pracodawców i pracowników

2. Edukacja, kształcenie, umiejętności
Planowane działania
• Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej
• Rozwój kompetencji cyfrowych wszystkich grup społecznych
• Zapewnienie edukacji włączającej, czyli zwiększenie liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w placówkach ogólnodostępnych
• Bardziej atrakcyjne kształcenie w szkołach zawodowych
• Zmiana tradycyjnych modeli nauczania (nacisk na wykorzystywanie w większym stopniu nowoczesnych technologii)

3. Włączenie i integracja społeczna
Planowane działania
• Wspieranie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• Udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym
• Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w pokonywaniu codziennych trudności
• Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli innych państw i społeczności marginalizowanych
• Wzmocnienie potencjału instytucji opieki społecznej oraz reintegracji

4. Ochrona zdrowia
Planowane działania
• Realizacja kompleksowych programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób
• Podnoszenie jakości świadczonych usług zdrowotnych
• Wspieranie dostępności do wysokiej jakości nowoczesnych usług zdrowotnych
• Modernizacja infrastruktury medycznej
• Zwiększenie liczby personelu medycznego oraz podniesienie jego kwalifikacji
• Wspieranie deinstytucjonalizacji świadczenia usług zdrowotnych i społecznych
• Zwiększenie potencjału instytucji zarządzających systemem zdrowia

5. Kultura i turystyka
Planowane działania
• Utrzymanie w dobrym stanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego
• Rozwój instytucji kultury ważnych dla edukacji i aktywności kulturalnej
• Odnowienie lub adaptacja budynków i przestrzeni na potrzeby aktywizacji i integracji lokalnych społeczności
• Inwestycje w tworzenie szlaków turystycznych

Cel 5: Europa bliżej obywateli

1. Europa bliżej obywateli
Planowane działania
• Realizacja strategii przygotowanych na poziomie ponadlokalnym i lokalnym
• Realizacja projektów zintegrowanych
• Wspieranie samorządów i inicjatyw oddolnych w przygotowaniu strategii terytorialnych
• Działania adresowane do obszarów słabiej rozwiniętych – obszarów strategicznej interwencji, w tym miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją
• Wykorzystanie instrumentów terytorialnych takich jak ZIT, RLKS i IIT

Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu

1. Europa w drodze ku gospodarce neutralnej dla klimatu
Planowane działania
• Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców w rozwijaniu działalności, szczególnie w branżach innowacyjnych
• Wsparcie w sektorze „zielonej energetyki” i ograniczenie niskiej emisji
• Zmiana i podnoszenie kwalifikacji pracowników
• Regeneracja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych
• Podniesienie dostępności wybranych usług publicznych

Poniżej obszary programów które będą wspierane za pomocą środków unijnych:
Infrastruktura i środowisko
Przystosowanie do zmian klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych, rozbudowa inteligentnej infrastruktury energetycznej, lepsza infrastruktura transportowa, infrastruktura na potrzeby ochrony zdrowia oraz kultury.
Badania, rozwój, innowacyjność
Wsparcie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach i konsorcjach, wprowadzanie wyników prac B+R, transfer technologii, rozwój sektora venture capital, powstawanie nowych modeli biznesowych na rzecz transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zmiana modeli biznesowych polskich przedsiębiorstw (Przemysł 4.0).
Rozwój kapitału ludzkiego
Rynek pracy, zasoby ludzkie, edukacja i kwalifikacje, włączenie i integracja społeczna, ochrona zdrowia, innowacje społeczne, rozwój ekonomii społecznej i usług społecznych.
Rozwój cyfrowy
Kompetencje cyfrowe, wykorzystywanie zaawansowanych technologii cyfrowych (big data), cyberbezpieczeństwo, e-usługi sektora publicznego i prywatnego, cyfryzacje back-office administracji publicznej, zwiększenie dostępności danych cyfrowych o wysokim potencjale wykorzystania, cyfryzacja sektorów (w tym transportu, rolnictwa, środowiska, kultury oraz zdrowia), dostęp do ultraszybkiego szerokopasmowego internetu, sieci międzysektorowe (DIH).
Polska Wschodnia (słabiej rozwinięte regiony Polski)
Większa przedsiębiorczość, rozwój i modernizacja systemu dystrybucji energii, adaptacja do zmian klimatu i ochrona przyrody, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważona mobilność miejska, zwiększenie dostępności transportowej (drogowej i kolejowej), miejsca aktywności społecznej, turystyka.
Pomoc najbardziej potrzebującym
Pomoc żywnościowa, podstawowa pomoc materialna, działania w obszarze włączenia społecznego, tzw. działania towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących służące zwiększeniu samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Program w zakresie rybactwa i morza
wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, bezpieczeństwo żywnościowe, poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami, ochrona, bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki, wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych z wykorzystaniem narzędzia RLKS.
Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Łagodzenie skutków transformacji branży paliw kopalnych i energetyki konwencjonalnej w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie w oparciu o plany sprawiedliwej transformacji: zmiany profilu gospodarczego, wzrost innowacyjności i rozwój MŚP, wzrost gospodarczy oparty o wiedzę, zmiany kwalifikacji i aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, rekultywacja terenów pogórniczych dla poprawy atrakcyjności inwestycyjnej, wdrażanie działań związanych z efektywnością energetyczną, zieloną gospodarką i gospodarką obiegu zamkniętego. Program będzie realizowany w regionach silnie związanych z wydobyciem i przetwórstwem paliw kopalnych.
Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii Europejskiej
Wsparcie instytucji systemu wprowadzania programów w perspektywie 2021-2027, działania wzmacniające potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich oraz przedsięwzięcia koordynacyjne, np. w obszarze Funduszy Europejskich.
16 programów regionalnych
Opartych na strategii rozwoju województw obejmujących inwestycje, m.in. w działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, wsparcie MŚP, e-usługi publiczne, klastry, rozwój OZE, efektywność energetyczną, przystosowanie do zmian klimatu, ochronę terenów cennych ze względu na przyrodę, retencję wody, gospodarkę wodno-ściekową, odpadową, regionalną infrastrukturę transportową i tabor, infrastrukturę w zakresie kultury i turystyki, aktywizację zawodową, podnoszenie kwalifikacji, usługi świadczone w środowisku lokalnym, integrację społeczną, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, edukację, profilaktykę w ochronie zdrowia, standardy usług w zakładach leczniczych.
Dodatkowo będą kontynuowane wszystkie dotychczasowe programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg z udziałem Polski: 9 programów współpracy transgranicznej (z czego dla 5 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję instytucji zarządzającej), 2 programy współpracy transnarodowej oraz program międzyregionalny Interreg Europa. Ostateczny zakres programów będzie wynikał z uzgodnień, które dotyczą podziału zadań na poziomie krajowym i regionalnym oraz między programami.

 

Jest to ogromna szansa dla podmiotów i obywateli naszego kraju. Wkrótce mimo trudnej sytuacji geopolitycznej środki zostaną uruchomione.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.