Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pożyczka na OZE – Energia Plus. Sposób na finansowanie inwestycji przez firmy

..

NFOŚiGW uruchomił  dwa programy wsparcia, jako kolejny krok w walce o czyste powietrze. Jednym z nich jest program o nazwie Energia Plus – ciekawy program wspierający inwestycje w OZE  dla firm. Dla inwestycji w fotowoltaikę Energia Plus ma tylko charakter zwrotny (pożyczka) ale można umorzyć 10% kapitału pożyczki.

Energia Plus jest programem priorytetowym NFOŚiGW skierowanym do przedsiębiorców, dla których przewidziano pożyczki preferencyjne na kwoty od 1 do 300 mln złotych, na okres 15 – 20 lat oraz dodatkowo pożyczki udzielane na zasadach rynkowych (także dotacje, ale tylko dla technologii ORC).

Program stanowi bezpośrednią kontynuację programu priorytetowego “Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, a także kontynuację programu priorytetowego “Poprawa jakości powietrza”.

Program Energia Plus oferuje wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu:
– ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej);
– zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych;
– przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej;
– nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej;
– modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych;
– energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”

Pierwszy nabór wniosków o pożyczki i dotacje na projekty z zakresu poprawy jakości powietrza rozpoczął się 1 marca 2019 i potrwa do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie.

 

Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć  (część dotycząca OZE)

Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  1.            energię ze źródeł odnawialnych,
  2.            ciepło odpadowe,
  3.            ciepło pochodzące z kogeneracji,

 

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

 

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Pierwszy termin naboru od 01.03.2019 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. (Uwaga: kolejny nabór ma być ogłoszony w II kw. 2022)

 

Warunki dofinansowania:

Zakres, forma oraz zasady finansowania zostały zróżnicowane i dostosowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć oraz realnych warunków i potrzeb rynku. Program oferuje:

  • Pożyczki preferencyjne w kwocie od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 1,5 % w skali roku).
  • Oferowane pożyczki mogą być częściowo umorzone (maksymalnie 10% udzielonej pożyczki lecz nie więcej niż 1 mln zł);
  • Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat (lub nie dłuższy niż 20 lat dla zakresu dotyczącego nowych źródeł ciepła w przypadku gdy przedsięwzięcie służy utrzymaniu lub uzyskaniu przez system ciepłowniczy warunków „efektywnego systemu ciepłowniczego”, a co najmniej 30% strumienia wytwarzanego ciepła wykorzystywano jest na cele komunalno-bytowe);
  • Dotacje, czy wsparcie bezzwrotne oferowane jest wyłącznie dla przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (w ramach ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnych), a poziom dotacji może wynieść do 50%.
  • Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” (czyli zwykle młodych spółek celowo powołanych dla realizacji jednej inwestycji)  obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

 

Zapraszamy do współpracy w tej edycji programu jak też w następnych naborach, które zapewne zostaną ogłoszone już z początkiem 2020 roku.

.

W przypadku zainteresowania  programem oferujemy pomoc w przeprowadzeniu całego procesu od skompletowania i przygotowania dokumentacji, poprzez opracowanie dokumentacji aplikacyjnej aż po finalne rozliczenie dofinansowania.

.

Czytej również: dotacje na OZE dla rolników – Agroenergia 

oraz OZE dla hodowców ryb

.

Zapraszamy do skorzystania z usług Resulto – Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Posiadamy duże doświadczenie w projektach dotacyjnych dla rolnictwa.  Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Tagi: , ,