Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pożyczka dla firm – na start

W ostatnim artykule pisaliśmy o możliwości pozyskania finansowania z funduszu JEREMIE, wspierającego sektor MSP i przyszłe mikro i małe przedsiębiorstwa. Jeremie wspiera te podmioty, które z dużym prawdopodobieństwem nie otrzymałyby kapitału z banku na zasadach rynkowych. W takim wypadku preferencyjne finansowanie Jeremie jest idealnym rozwiązaniem dla obecnych i przyszłych firm z sektora MSP.

Niniejszy artykuł będzie traktował o pożyczkach z „Funduszu Pożyczkowego EFS” dla osób, które zamierzają założyć firmę, w szczególności studentów, doktorantów i naukowców. Pożyczki te są przeznaczone dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Dla kogo pożyczka z Funduszu Pożyczkowego EFS?

 • osoby zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska,
 • osoby, które  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie miały zarejestrowanej firmy,
 • priorytetowo traktowani będą studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi.

Na jaki cel?

Dowolny, jednoznacznie określony cel gospodarczy, np.:

 • zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych czy usługowych,
 • zakup środków trwałych (sprzętu, wyposażenia, maszyn),
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, w tym  zakup środków obrotowych.

Z finansowania wyłączone jest:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz cele konsumpcyjne,
 • pożyczka z nie może również zostać przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych lub zobowiązań publiczno–prawnych.

wycena znaku - zapytanie

Warunki finansowe

 • pożyczka – do 50 tys. złotych,
 • okres spłaty – do 60 miesięcy,
 • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy,
 • wysokość oprocentowania – od 2,5%,
 • wkład własny – nie jest wymagany,
 • dodatkowe opłaty i prowizje – brak.

Procedura przyznawania pożyczki

 1. Wizyta Klienta – informacje o projekcie.
 2. Przyjęcie i weryfikacja formularza rekrutacyjnego.
 3. Spotkanie z Doradcą Zawodowym.
 4. Konsultacja Doradcy z Komisją Rekrutacyjną – zakwalifikowanie do projektu ( min. 30 pkt na 50 pkt).
 5. Doradztwo i szkolenia dla Klienta.
 6. Złożenie wniosku o pożyczkę.
 7. Weryfikacja formalna wniosku.
 8. Analiza wniosku i wizyta u Wnioskodawcy.
 9. Ocena merytoryczna wniosku.
 10. Decyzja Zarządu o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu pożyczki.
 11. Rejestracja działalności i dostarczenie wymaganych załączników do wniosku.
 12. Podpisanie umowy o preferencyjną pożyczkę.
 13. Wypłata pożyczki.
 14. Monitorowanie pożyczki i rozliczanie rzeczowe.
 15. Monitorowanie spłaty pożyczki i rozliczenie finansowe.

Informacje na temat warunków przystąpienia do projektu oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się m. in. na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Żródło:dawg.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,