Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pożyczka JEREMIE – preferencyjne pożyczki dla firm MSP

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw), to inicjatywa powołana w 2007r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Ideą JEREMIE jest ułatwienie dostępu do finansowania dla przedsiębiorców z sektora MSP, poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej – niskooprocentowane kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm, a także inne instrumenty kapitałowe.

 

Kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE. Dodatkowo będą również nowe pule środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj więcej o nowych pożyczkach – post JEREMIE i nowe JEREMIE na lata 2016, 2017 i kolejne.

 .

Jak pieniądze z UE trafiają do MŚP?

Na przykładzie Dolnego Śląska – JEREMIE realizowana jest na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (w województwie dolnośląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013). Na podstawie zawartej umowy Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Instytucja Zarządzająca przeznaczyła kwotę 405,73 mln zł na realizację Inicjatywy JEREMIE.

Kolejnym krokiem było utworzenie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, którego Menadżerem został Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadaniem Menadżera jest uruchomienie zwrotnego wsparcia dla Pośredników Finansowych (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki oraz inne instytucje finansowe), którzy następnie kierują zwrotne instrumenty finansowe do MŚP.

 

JEREMIE jest mechanizmem odnawialnym – raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Dla kogo wsparcie?

Inicjatywa powstała dla przedsiębiorstw, które na rynku komercyjnym nie uzyskałyby finansowania, bądź miałyby ogromne trudności z jego uzyskaniem. Przede wszystkim dla: 1/ rozpoczynających działalność, 2/ nieposiadających historii kredytowej, 3/ nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Warunki finansowania – z JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

  • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
  • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
  • posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą w danym województwie (dolnośląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie),
  • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
  • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie z JEREMIE?

Na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, m. in.: 1/ na realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 2/ na unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, czy na 3/ informatyzację. Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: 1/ pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 2/ finansowanie celów konsumpcyjnych, 3/ spłatę pożyczek i kredytów, 4/ spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Produkty finansowe – kredyty i pożyczki oferowane przedsiębiorcom

jeremie tabelka v2

 

Korzyści dla przedsiębiorców

  • zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego przedsiębiorców z sektora MSP,
  • korzystniejsze warunki finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP,
  • elastyczność – pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm.

Gdzie zgłosić się po wsparcie?

Na stronie Jeremie są listy instytucji finansujących dla każdego z województw.

W ramach środków z nowych funduszy na lata 2016 – 2020 będą dopiero wybierane instytucje pośredniczące.

Procedura przyznawania finansowania Jeremie

Napisanie wniosku z pomocą specjalistów – do 10 dni.

Rozpatrywanie wniosku przez instytucję finansującą – do 30 dni.

Terminy

  • kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE
  • dodatkowo będą również pożyczki z nowej puli środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

 

 

Czytaj więcej o rozliczaniu projektów unijnych.

Najważniejsze informacje o dotacjach w 2015 roku i latach następnych – poradnik.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,