Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw – woj. śląskie

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach oferuje firmom możliwość skorzystania z pożyczek na okres do 4 lat z możliwością karencji w spłatach kapitału, o oprocentowaniu od 0,3 do 0,6 stopy kredytu lombardowego w skali roku, w zależności od okresu pożyczkowego.

Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw w województwie śląskim

System Funduszy Pożyczkowych ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości regionu śląskiego. Środki z tych funduszy są przeznaczone na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności, przyczyniających się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności, wzmocnienia potencjału sektora MŚP oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Dostępny jest również Fundusz Pożyczkowy na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy. Pożyczki z tego funduszu są przeznaczone na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarze województwa śląskiego. Mogą one zostać wykorzystane na zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, zakup nieruchomości, nakłady na prowadzone inwestycje budowlane. Pożyczki te mają cechy podobne do finansowania udzielanego przez banki komercyjne na warunkach rynkowych.

Cechy opisywanych pożyczek są następujące:
• maksymalna kwota pożyczki wynosi 250.000,00 zł
• maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy
• karencja:
o w spłacie kapitału – maks. 9 miesięcy
o w spłacie odsetek – maks. 3 miesiące
• prowizja i oprocentowanie pożyczki (w tabeli poniżej)

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,