Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Praktyczne problemy realizacji funkcji zarządzania na stanowisku Dyrektora Finansowego – motywowanie

W jednym z wcześniejszych wpisów omawialiśmy główne zadania i charakterystykę stanowiska dyrektora finansowego.

Osoba pracująca na tym stanowisku, podobnie jak osoby pracujące na innych stanowiskach, napotyka na specyficzne, dla danej branży i stanowiska, problemy do rozwiązania.

W niniejszym artykule, na tle ogólnych funkcji zarządzania, zaprezentowane będą szczególne sytuacje, w których może znajdować się dyrektor finansowy.

Zakres obowiązków dyrektora finansowego obejmuje przede wszystkim współkreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii firmy (zwłaszcza finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej) oraz bieżącej działalności operacyjnej.

Czytaj więcej o charakterystyce i zadaniach dyrektora finansowego.

Jakie problemy ma do rozwiązania Dyrektor Finansowy w zakresie motywowania?

Motywowanie – funkcja motywowania

Wpływ Dyrektora Finansowego na motywowanie pracowników podległych służb jest oczywiście decydujący. Warto jednak podkreślić rolę, jaką odgrywa np. realizacja planu przychodów ze sprzedaży na motywację do pracy pracowników departamentu księgowości – wydawałoby się dość odległe sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednak w obecnym bardzo konkurencyjnym i zmiennym środowisku, w którym gloryfikuje się sukces, również ten zawodowy, obie sfery są blisko powiązane. Motywowanie pracowników przykładowego departamentu księgowości do wytężonej pracy (np. do wielokrotnego korygowania błędnie wystawianych faktur sprzedaży, uzgadniania niezgodności w dokumentacji magazynowej itp.) jest zdecydowanie łatwiejsze, kiedy organizacja z sukcesem funkcjonuje na rynku, a niebywale trudniejsze kiedy np. sprzedaż firmy przez długi czas kuleje. Może nawet dochodzić do rezygnacji z pracy księgowych, którzy preferują prace w firmach osiągających sukcesy (co ma np. przełożenie na stabilność zatrudnienia, lepiej oceniane CV itp.).

Warto też wspomnieć o roli Dyrektora Finansowego w motywowaniu finansowym niepodległych mu struktur, np. sprzedaży. Motywacja finansowa takich służb często zasadza się na ustaleniu pewnych nagród finansowych w zamian za osiągnięcie określonych efektów po stronie sprzedaży. System może być prosty lub bardzo rozbudowany, gdzie wysokość nagrody może być zmienna i zależna od jednoczesnej realizacji kilku parametr ekonomicznych np. sprzedaż wartościowo, sprzedaż ilościowo, sprzedaż kluczowego produktu, ściągalność należności, wskaźnik utrzymania klientów itp.). W takim przypadku do rozważenia jest przynajmniej kilka elementów:

  • kalkulacja opłacalności systemu premiowego z punktu widzenia: wzrost sprzedaży a dodatkowa nagroda i wpływ na wynik firmy,
  • określenie wysokości nagrody tak aby była odpowiednio motywacyjna,
  • ustalenie warunków uzyskania nagrody (czyli celu do osiągnięcia) na zasadzie SMART (szczegółowy, motywujący, ambitny, realny i terminowy).

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Choć za utrzymanie na wysokim poziomie motywacji do pracy sprzedawców, odpowiada powiedzmy dyrektor sprzedaży, to zaznacza się tutaj wyraźnie rola Dyrektora Finansowego. Realizacja ost. podpunktu jest mocno utrudniona, o ile nie są znane (brak historii, szybko zmieniające się otoczenie) realne możliwości struktury sprzedaży, czy też pojedynczych sprzedawców.

Styl kierowania

Łatwym do popełnienia błędem, na etapie motywowania do pracy, jest automatyczne przenoszenie własnego, sprawdzonego stylu kierowania na nowa grupę nieznanych osób. Warto choćby pamiętać o teorii X i Y McGregora dzieląca pracowników na dwa przeciwstawne modele zachowań pracowników. Autor pracy skłaniał się zawsze większym stopniu do Teorii Y, czyli, że m.in.: fizyczny i umysłowy wysiłek przy pracy jest dla człowieka równie naturalnym i potrzebnym, jak wypoczynek i zabawa; człowiek jest zdolny do kierowania sobą i do samokontroli dla osiągnięcia celów, które uznał za swoje, w pewnych warunkach człowiek nie tylko akceptuje odpowiedzialność, lecz jej szuka, a jej unikanie jest związane z negatywnymi doświadczeniami z przeszłości; wśród ludzi jest powszechny dość wysoki poziom wyobraźni, twórczego myślenia, pomysłowości i inicjatywy w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Automatyczne kopiowanie stylu zarządzania sprawdzającego się wobec osób o zachowaniach zgodnych z Teorią Y na pracowników których zachowania bardziej przystają do Teorii X (przeciwnej do Y) niestety jak pokazuje doświadczenie praktyczne może prowadzić na manowce i niespodziewane odkrycia wielomiesięcznych zaniedbań.

Czytaj więcej o praktycznych problemach realizacji funkcji zarządzania na stanowisku Dyrektora Finansowego – kontrolowanie.

Poznaj Zespół Resulto.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Literatura

– Bolesta-Kukułka K.„Decyzje menedżerskie”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2003,

– Kłeczek K., Kowal. W, Woźniczka J „Strategiczne planowanie marketingowe” PWE Warszawa 1996, str 52

– Materiały z zajęć MBA na WSB w Poznaniu,

– Portal gazetapl

– Stoner. J, Kierowanie, wyd. 3, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.

Tagi: , , , , , , ,