Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Praktyczne problemy realizacji funkcji zarządzania na stanowisku Dyrektora Finansowego – organizowanie

Osoba pracująca na tym stanowisku, podobnie jak osoby pracujące na innych stanowiskach, napotyka na specyficzne dla danej branży i stanowiska problemy do rozwiązania. W niniejszym artykule, na tle ogólnych funkcji zarządzania, zaprezentowane będą szczególne sytuacje, w których może znajdować się dyrektor finansowy.

 

Czytaj więcej o charakterystyce i zadaniach dyrektora finansowego.

Jakie problemy ma do rozwiązania Dyrektor Finansowy?

Organizowanie – funkcja organizowania

 

Podobnie, jak w przypadku funkcji planowania, tak i działania z zakresu organizowania pracy podległych służb, ewidentnie muszą być podejmowane przez Dyrektora Finansowego. Ciekawszym jednak aspektem jest wpływ Dyrektora Finansowego na organizację pracy całej organizacji, czyli również służb bezpośrednio mu nie podlegających. W tym miejscu warto wspomnieć o roli, jaką odgrywają relacje osobiste Dyrektora Finansowego z kierownikami takich pionów firmy, jak np. zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż itp. Przez relacje osobiste rozumiem, nie tylko pewne nici porozumienia osobistego z zakresu wzajemnego zrozumienia, podobieństwa, sympatii, czy przyjaźni, ale również ocenę kompetencji osób kierujących wcześniej wspomnianymi pionami. W sytuacji dobrego układania się wzajemnych stosunków i dobrego rozwoju sytuacji w przedsiębiorstwie, wpływ Dyrektora Finansowego, na pracę niepodległych pionów będzie prawdopodobnie nieznaczący. Sytuacja może komplikować się, kiedy dochodzi do sytuacji, w której Dyrektor Finansowy traci zaufanie i/lub wiarę do kompetencji, uczciwości, czy możliwości osiągnięcia planowanych efektów, przez kolegów kierujących innymi pionami.

 

Przykładowo wielokrotne i powtarzające się znaczące odstępstwa od planu w realizacji zakładanych wielkości ekonomicznych (typu wielkość produkcji, wielkość sprzedaży), oprócz potencjalnych problemów finansowych, wzbudzą nieufność, a w dalszej kolejności brak wiary w deklaracje kierowników innych pionów. Taki stan rzeczy nie ulegnie prawdopodobnie szybkiej zmianie, bowiem obsada stanowisk kierowniczych współpracujących na jednym szczeblu struktury z Dyrektorem Finansowym może zależeć od różnych osób, które z kolei różnią się w ocenie efektów pracy np. dyrektora sprzedaży – przy czym Dyrektor Finansowy nie ma wpływu bezpośredniego na obsadę np. stanowiska dyrektora sprzedaży.

Zaufanie do kierowników

 

Wracając do wątku organizacji pracy firmy. Brak wzajemnego zaufania kierowników funkcjonujących na najwyższych szczeblach organizacji może doprowadzić do niekorzystnych zmian w sposobie funkcjonowania organizacji. Może to skutkować sytuacją w której Dyrektor Finansowy (nauczony brakiem realizacji wcześniejszych założeń) w trosce o bezpieczeństwo finansowe firmy, przewidywalność wyników finansowych i wielkość podejmowanego ryzyka gospodarczego będzie dążył do ograniczania finansowej swobody innych kierowników np. dyrektora produkcji czy sprzedaży poprzez np. ograniczanie wysokości budżetów, wyznaczanie krótszych okresów rozliczeniowych, ścisłe monitorowanie itp. Takie działania mogą prowadzić do zmiany funkcjonowania przedsiębiorstwa które np. zamiast być organizacją koncentrującą się na własnej pozycji w otoczeniu, o wysokim stopniu elastyczności i indywidualnym stylu staje się organizacją koncentrującą się na sprawach wewnętrznych, odczuwającą potrzebę stabilności i rozwoju[4].

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Dyrektor finansowy – działanie w interesie właściciela

 

W ramach funkcji organizacyjnej należy wspomnieć o funkcji, jaką pełni Dyrektor Finansowy w kontekście troski o interes finansowy właściciela, pracowników i partnerów biznesowych. Dyrektor Finansowy powoływany jest, aby działał w interesie właściciela w sposób, który w ostatecznym rozrachunku przyniesie właścicielowi możliwie największy zwrot z zainwestowanego kapitału. W praktyce planowania, a następnie organizowania, funkcjonowania przedsiębiorstwa trudno jest czasami jednoznacznie rozstrzygnąć, co w danej sytuacji oznacza działanie w interesie właściciela. Bieżąca troska o pozyskanie dla firmy możliwie największej gotówki (np. dzięki zyskom) stoi często w sprzeczności z interesem firmy ocenianym w długim horyzoncie czasu. Przyjmując długi horyzont oceny decyzji finansowych czasami zasadne jest dokonywanie wyższych niż wymagane minimum płatności do danego np. pracownika czy kontrahenta. Patrząc jednak w krótkim horyzoncie czasu (nigdy do końca nie wiadomo jak długo pracować będzie dana osoba na stanowisku Dyrektora Finansowego) takie decyzje oceniane mogą być jako nadużycia i grozić konsekwencjami karnymi i finansowymi dla Dyrektora Finansowego.

 

Czytaj więcej o praktycznych problemach realizacji funkcji zarządzania na stanowisku Dyrektora Finansowego – kontrolowanie.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Literatura

– Bolesta-Kukułka K.„Decyzje menedżerskie”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2003,

– Kłeczek K., Kowal. W, Woźniczka J „Strategiczne planowanie marketingowe” PWE Warszawa 1996, str 52

– Materiały z zajęć MBA na WSB w Poznaniu,

– Portal gazetapl

– Stoner. J, Kierowanie, wyd. 3, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.

[1] Przytoczony podział wg materiałów z zajęć MBA na WSB w Pożnaniu.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Case study, Ekonomia na co dzień dnia 15.09.2015 o godz. 13:54
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*