Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Prawo zamówień publicznych

Podmioty publiczne (np. JST) występują w obrocie gospodarczym również jako nabywcy towarów i usług. W tym celu zawierają z innymi podmiotami umowy, które dotyczą wykonania zamówienia publicznego. Sfera zamówień publicznych jest ściśle regulowana prawem. Ma to służyć zwiększeniu skuteczności i efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych oraz zmniejszać ryzyko korupcji. Prawo stoi również na straży zachowania równego dostępu potencjalnych wykonawców do zamówień publicznych, tak, aby pieniądze publiczne nie faworyzowały określonych podmiotów czy grup podmiotów na rynku. Na poziomie Unii Europejskiej sferę zamówień publicznych regulują dyrektywy, z którymi zgodne musi być prawo krajowe. W Polsce sferę zamówień publicznych reguluje Ustawa Prawo zamówień publicznych.

wycena znaku - zapytanie

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje m.in. zasady i tryb udzielania zamówień publicznych

Znajduje się tam również definicja samego ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Należy przez nie rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

 

ZAMAWIAJĄCYM jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast przez WYKONAWCĘ należy rozumieć osobę fizyczną, prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Ustawa wskazuje, do których podmiotów udzielających zamówień publicznych stosuje się jej przepisy

 

Są to np.:

 

 • jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej czy
 • podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.
.

Nie wszystkie zamówienia publiczne podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych

 

Nie stosuje się jej m. in. do:

 

 • zamówienie NBP związane na przykład z:
  • wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej,
  • prowadzeniem rachunków bankowych przeprowadzaniem nowych rozliczeń pieniężnych,
  • obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa;
 • niektórych zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • zamówienia, których przedmiotem są na przykład usługi NBP, zakup czasu antenowego czy usługi arbitrażowe lub pojednawcze
 • umów z zakresu prawa pracy;
 • zamówień zawierających informacje niejawne, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne (są wyjątki określone w ustawie) i, co do zasady, prowadzi się je z zachowaniem formy pisemnej oraz w języku polskim. Powinno być ono przygotowane i przeprowadzone przez zamawiającego tak, by zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

 

Tryby udzielania zamówień publicznych

 

 • Przetarg nieograniczony
 • Przetarg ograniczony
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Dialog konkurencyjny
 • Licytacja elektroniczna
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Partnerstwo innowacyjne

Dofinansowanie projektu oznacza, że realizując go beneficjenci korzystają z pieniędzy publicznych. Są zatem zobowiązani do zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W praktyce oznacza to, że beneficjenci, dokonując wyboru dostawców towarów i usług czy wykonawców robót budowlanych, muszą przestrzegać określonych warunków i procedur (w zależności od wartości zamówienia). Mają one zagwarantować wybór najkorzystniejszej oferty i efektywne wydatkowanie środków.

.

Rodzaje procedur wyboru dostawców i wykonawców

 

 • zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • zgodna z zasadami konkurencyjności
 • procedura rozeznania rynku – uproszczona

.

Wybór procedury dokonania zakupów zależy od rodzaju Beneficjenta

 

 • Beneficjenci podlegający ustawie Prawo zamówień publicznych
 • Beneficjenci niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych

 

Procedura wyboru dostawców uzależniona jest od wartości zamówienia

Progi wyznaczono następująco:

 

 • do 50 000 zł netto, w tym:
  • do 20 000 zł włącznie
  • od 20 000 zł do 50 000 zł włącznie
 • powyżej 50 000 zł, w tym:
  • od 50 000 zł do 30 000 euro włącznie
  • powyżej 30 000 euro
.

Beneficjenci podlegający Prawu Zamówień Publicznych

 • stosują zasady obowiązujące w ustawie Pzp – dla wydatków powyżej 30 tys. EUR netto
  • podstawą spełnienia zasad konkurencyjności jest umieszczenie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności:
   • bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • dodatkowo jeśli wartość zakupu jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – należy zapytanie ofertowe umieścić również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 • stosują zasady konkurencyjności – dla wydatków od 50 tys. zł netto do 30 tys. EUR netto włącznie
 • stosują zasady uproszczone – rozeznania rynku – dla wydatków do 50 tys. zł netto włącznie
  • dla wydatków od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie – należy dodatkowo (oprócz rozeznania rynku i stworzenia notatki z tego rozeznania) upublicznić zapytanie ofertowe na posiadanej stronie internetowej lub innym dostępnym portalu do umieszczania zapytań
.

Beneficjenci niepodlegający ustawie Prawa Zamówień Publicznych

 

 • stosują zasady konkurencyjności – dla zakupów powyżej 50 tys. zł netto
  • podstawą spełnienia zasad konkurencyjności jest umieszczenie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności (na 7 lub 14 dni kalendarzowych)
  • dodatkowo jeśli wartość zakupu jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – należy zapytanie ofertowe umieścić na bazie konkurencyjności na co najmniej 30 dni kalendarzowych
 • stosują zasady uproszczone – rozeznania rynku – dla wydatków do 50 tys. zł netto włącznie
  • dla wydatków od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie – należy dodatkowo (oprócz rozeznania rynku i stworzenia notatki z tego rozeznania) upublicznić zapytanie ofertowe na posiadanej stronie internetowej lub innym dostępnym portalu do umieszczania zapytań
Beneficjenci mogą posiadać wcześniej ustalone procedury wewnętrzne dot. wszystkich zakupów – należy wtedy również wziąć je pod uwagę przy zakupach w projekcie dotacyjnym.
.

Więcej na temat realizacji projektów dotacyjnych czytaj w powiązanych tematycznie artykułach:

 

Problemy i błędy z rozliczaniem projektów unijnych

Jak rozliczyć projekt dotacyjny – krok po kroku

 

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,