Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Prosument – dotacje na OZE 2015 – nabór wniosków wystartował

Program Prosument ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Beneficjentami będą przede wszystkim osoby fizyczne, JST oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

 

Trzy sposoby wdrażania Programu Prosument

 • za pośrednictwem NFOŚiGW, pożyczki z dotacjami dla JST, kwota pożyczki z dotacją nie mniejsza niż 1 mln zł,
 • za pośrednictwem WFOŚiGW, nabór wniosków od os. fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • za pośrednictwem banku/banków, nabór wniosków od osób fizycznych / prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Pierwszy z etapów (sposobów) rozpoczął się przed wakacjami (nabór wniosków dla jst trwał od 26 maja 2014 roku, do 31 grudnia 2014 roku, a kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 roku), JST składały wnioski do NFOŚiGW, z gotowymi „deklaracjami” beneficjentów końcowych. Otrzymane środki zostaną przeznaczone dla tych, którzy wyrazili chęć instalacji OZE, jeszcze przed złożeniem wniosku przez JST. Pierwsze złożone wnioski zgłosiły zapotrzebowanie na prawie połowę zaplanowanej dla nich puli finansowej na lata 2014 i 2015.

 

Drugi etap (sposób) rozpoczął się 16.07.2014 roku (nabór wniosków dla WFOŚiGW trwał od 16 lipca 2014 roku, do 31 grudnia 2014 roku, a kontynuacja naboru, zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 roku), NFOŚiGW podpisał z pierwszymi WFOŚiGW – wrocławskim, szczecińskim, krakowskim i gdańskim, umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami, na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Tutaj, inaczej niż w 1 etapie, WFOŚiGW najpierw składały wnioski do NFOŚiGw, a dopiero teraz końcowi beneficjenci – przede wszystkim wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, będą składać wnioski do danego WFOŚiGW. Najprawdopodobniej mało środków będzie przeznaczonych dla osób fizycznych, ale przykładowo w Szczecinie, Olsztynie i we Wrocławiu, zadeklarowano się, że dla osób fizycznych również będą dostępne środki. Nabór potrwa najprawdopodobniej do 2018 roku.

 

Lista WFOŚiGW, które dotychczas podpisały umowy z NFOŚiGW:

 • WFOŚiGW we Wrocławiu,
 • WFOŚiGW w Szczecinie,
 • WFOŚiGW w Krakowie,
 • WFOŚiGW w Gdańsku,
 • WFOŚiGW w Olsztynie,
 • WFOŚiGW w Rzeszowie,
 • WFOŚiGW w Toruniu.

Trzeci etap (sposób) – 1 stycznia 2015 roku, weszła w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje również art. 411 ust. 10-10e ustawy Prawo ochrony środowiska – z tego względu w styczniu trwał nabór wniosków od banków. Ocena złożonych wniosków trwała 30 dni. Ostatecznie wybrano tylko 1 bank – Bank Ochrony Środowiska.

 

Nabór w ramach Banku Ochrony Środowiska, dla:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie,
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Rozpocznie się 24.04.2015 roku.

Pula środków

Łącznie, na wszystkie 3 etapy, do 2020 roku, pula programu wynosi 600 milionów złotych – 150 mln zł w formie bezzwrotnej i 450 mln zł w formie zwrotnej.

 • łączna kwota środków udostępnionych WFOŚiGW (etap/sposób 2) dla beneficjentów końcowych, w latach 2014 – 2015, wynosi 63 mln zł (umów pożyczek łącznie z umowami dotacji).
 • łączna kwota poprzez banki, w latach 2015-2017 wyniesie 100 mln zł – umowy podpisywane do końca 2015 roku.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Łącząc oferowane preferencyjne dotacje i pożyczki można bez inwestowania zasobów własnych, od razu produkować ciepło i prąd z możliwością sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą,
 • pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne,
 • małe elektrownie wiatrowe, oraz
 • układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

W zależności od rodzaju instalacji, Wnioskodawcy mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20-40% dofinansowania oraz pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na pozostałe koszty kwalifikowane.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania na OZE

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją (łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych),
 • koszty kwalifikowalne – koszty projektowania instalacji, koszty dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń i koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 roku),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Wybór firmy, rodzaju i modelu instalacji

 • ścieżka samorządowa (etap 1) – proces zakupu i montażu mikroinstalacji poprzedzony jest wyborem wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • ścieżka współpracy z funduszami wojewódzkimi oraz bankami (etap 2 i 3) – możliwość indywidualnego wyboru rodzaju i modelu instalacji oraz firmy montażowej.

Przykład dla  inwestora indywidualnego

 • koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, która w większości przypadków gospodarstw domowych, jest adekwatna do potrzeb energetycznych rodziny, wynosi 24 tys zł,
 • 40% dotacja to 9,6 tys. zł,
 • 1% pożyczka (na 15 lat) – 14,4 tys. zł,
 • przewidywane roczne przychody z zaoszczędzonej energii pobieranej z sieci oraz sprzedaży nadwyżek – ok. 1 tys. zł.
 • prosty okres zwrotu takiej mikroinstalacji , to 6-7 lat.

 

Czytaj więcej o fotowoltaice – dla kogo i skąd wziąć środki na inwestycję oraz case study inwestycji.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Terminy składania wniosków

 • WFOŚiGW określają indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych oraz udostępniają wzory wniosków,
 • banki rozpoczną nabory od kwietnia 2015 roku,
 • możliwość zawierania umów kredytu – do 2018 roku.

Źródło:nfosigw.gov.pl

 

Więcej o Prosumencie w naszym poprzednim artykule.

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,