Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Przedsiębiorco – znaj swoje prawa – przerzuć koszty windykacji na dłużnika

Przedsiębiorcy z sektora MSP często miewają problemy z płynnością, przez tak zwane zatory płatnicze. Wynikają one przede wszystkim z nieterminowego regulowania faktur przez kontrahentów.

Wielu przedsiębiorców nie jest na bieżąco ze zmianami w prawie, a szczególnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Taka niewiedza pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Jakie są możliwości? Zapoznaj się z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Koszty za który okres można przerzucić na dłużnika?

Przedsiębiorcy nie są na bieżąco ze zmianami w prawie, a szczególnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Taka niewiedza pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Niewielu przedsiębiorców wie, że za zapłatę wszystkich faktur z datą wystawienia po 28.04.2013 roku, można ubiegać się na koszt dłużnika.

Komentarz:

Radzimy zapoznać się z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i oszczędzać na kosztach windykacji.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – m.in. biznes plany, strategie, zarządzanie firmą, wnioski o dofinansowanie, audyty możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,