Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Rozliczenie dotacji – Katalog korekt finansowych

Realizacja projektów dotacyjnych stanowi pośrednie dysponowanie środkami publicznymi – oznacza to, że przedsiębiorca zakładający i/lub rozwijający działalność gospodarczą przy współudziale dotacji zobligowany jest do stosowania sztywnych reguł wydatkowania przyznanego dofinansowania. Reguły sprecyzowane zostały zarówno w regulacjach ogólnych (rozporządzeniach UE i krajowych), jak i w regulacjach specyficznych dla wybranego konkursu dotacyjnego (regulamin, katalog kosztów kwalifikowanych itp.).

wycena znaku - zapytanie

Dlaczego warto zapoznać się z katalogiem korekt finansowych?

Popełnić błąd w realizacji projektu nie jest trudno, a jego konsekwencje mogą być dotkliwe. Kary finansowe mogą sięgać równowartości wypłaconej dotacji powiększonej o odsetki. Lektura katalogu korekt finansowych nie należy do zajęć szczególnie pasjonujących, ale warto do niego zajrzeć, aby przynajmniej pobieżnie zapoznać się z charakterem tego dokumentu. Katalog zawiera Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

 

Uwaga – w trakcie kontroli prowadzonej u jednego z naszych Klientów, osoby kontrolujące stwierdziły, że ich jednostka kontrolująca nakłada korekty finansowe na 99% kontrolowanych projektów.

 .

Poniżej przedstawiamy przykłady najczęściej występujących naruszeń (stwierdzonych w trakcie weryfikacji zamówień udzielonych przez Beneficjentów) oraz zastosowanych korekt finansowych (źródło informacji – instytucje pośredniczące)

 

 • SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I PODZIAŁ ZAMÓWIENIA
  • Beneficjent udzielając zamówień na dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego, elementów komputerowych, projektora multimedialnego, tablicy multimedialnej z oprogramowaniem, kabli instalacyjnych, komputera przenośnego NOTEBOOK w częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania nie zsumował wartości wszystkich części i wszczął postępowania stosując przepisy właściwe dla tzw. procedury krajowej. Wartość udzielonych zamówień tożsamych przedmiotowo w danym roku budżetowym wynosiła 5 092 737,14 zł (1 266 976,10 euro) i znacznie przekroczyła próg unijny, tj. kwotę 200 000,00 euro. Beneficjent zobowiązany był do zastosowania procedury unijnej przy udzielaniu każdego z postępowań. POZIOM KOREKTY 25%
 .
Art. 32 ust. 2 ustawy pzp zabrania dzielić zamówienie na części lub zaniżać jego wartość w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
 .
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • Beneficjent w opisie przedmiotu zamówienia, zamieścił materiał uszczelniający tj. matę bentonitową, jaka powinna być wykorzystana przez wykonawcę, posługując się przy tym nazwą konkretnego produktu BENTOMATA ST 3000. Wskazanie znaku towarowego nie zostało uzupełnione o obligatoryjne oświadczenie Zamawiającego o dopuszczeniu składania ofert równoważnych. POZIOM KOREKTY 10%
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3).

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  • Beneficjent określił, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, – wykonali minimum 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (…), – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż oferowana wartość realizacji zamówienia. Beneficjent nie określił jaką wartością robót ma się wykazać wykonawca. POZIOM KOREKTY 5%
 .
Zamawiający powinien dookreślić stawiane warunki. Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wymaga, aby warunki udziału były jednakowe w stosunku do każdego z wykonawców.
 .
 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE KONSORCJUM
  • Beneficjent wymagał aby każdy z partnerów wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia udokumentował, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Żądanie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp. POZIOM KOREKTY 5%
 .
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni być traktowani jak jeden wykonawca. Potencjał członków konsorcjum powinien być sumowany.

.

 • ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA I SIWZ
  • Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej, tj. dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ślepego (ofertowego) oraz specyfikacji szczegółowej odbioru i wykonania robót. Beneficjent zmienił SIWZ, rozszerzył zakres przedmiotu zamówienia o nadzór autorski wszystkich branż. POZIOM KOREKTY 5%
 .
Zmiana treści SIWZ wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i opublikowaniu zmian w oficjalnym publikatorze.

.

 • WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW I ODRZUCENIE OFERT

 

  • Beneficjent w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wyznaczył 60 – dniowy termin związania ofertą. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia w formularzu ofertowym wskazał, że uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni. POZIOM KOREKTY 5-25%
 .
Oferta niezgodna z SIWZ podlega odrzuceniu.

.

 • ZMIANY UMOWY Z WYKONAWCĄ
  • Beneficjent zawarł aneks z wykonawcą, w którym zmienił warunki rozliczenia przedmiotu zamówienia. W dokumentacji przetargowej Beneficjent nie przewidział zmian umowy z wykonawcą w powyższym zakresie. POZIOM KOREKTY 5%
 .
Art. 144 ustawy Pzp zabrania wprowadzania istotnych zmian w umowie z wykonawcą.

.

 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 .
  • Beneficjent przeprowadził kolejno dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w których do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Beneficjent udzielił zamówienia na dostawy w trybie zamówienia z wolnej ręki. W zakresie pierwotnych warunków zamówienia zmieniono opis przedmiotu zamówienia, tj. pierwotnie Zamawiający zamawiał jedną sztukę urządzenia, natomiast w trybie zamówienia z wolnej ręki nabył 2 sztuki. POZIOM KOREKTY 25%
 .
Zamawiający przy udzielaniu zamówienia w trybie z wolnej ręki nie jest uprawniony do zmiany warunków zamówienia, takich jak przedmiot zamówienia czy innych jego istotnych cech. Przesłanki trybów niekonkurencyjnych nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

 

 

Więcej na temat realizacji projektów dotacyjnych czytaj w powiązanych tematycznie artykułach:

Problemy i błędy z rozliczaniem projektów unijnych

Jak rozliczyć projekt dotacyjny – krok po kroku

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,