Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Rozliczenie dotacji – kontrola projektu

Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie są dopiero na początku drogi w „fizycznym” pozyskaniu dotacji. Czeka ich szereg biurokratycznej pracy – czyli rozliczenie dotacji. Niektóre projekty są łatwiejsze do rozliczania, inne trudniejsze. Biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2020 zamiast uprościć procedury (takie były założenia) skomplikowano je jeszcze bardziej (stan na 2016), trzeba być bardzo cierpliwym i skrupulatnym. W każdym projekcie procedura rozliczenia składa się z kilku etapów. Ten artykuł będzie traktował o jednym z etapówkontroli projektu.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Czytaj o rozliczaniu projektu i pozostałych jego etapach

 

Rozliczanie projektu – kontrola projektu

Beneficjenci realizujący projekty w ramach środków europejskich mają obowiązek przestrzegania zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości. Każdy projekt jest poddawany kontroli.

Zakres kontroli

Przede wszystkim sprawdzane jest:

 

 • czy spełnione są założenia opisane we wniosku o dofinansowanie
 • czy projekt jest realizowany terminowo
 • czy osiągnięto efekty, do których Beneficjent się zobligował
 • czy operacje finansowe i księgowe są „czytelne” i prowadzone z odrębnego konta oraz w ramach odrębnej dokumentacji księgowej
 • czy nie dokonano niedozwolonych zmian
 • czy przeprowadzono prawidłową procedurę zakupów oraz promocji projektu
 • oraz poprawność całej dokumentacji projektowej (którą należy archiwizować i udostępnić kontrolerom):
  • dokumenty finansowe:
   • faktury, dowody zapłaty – potwierdzenia przelewów, wyciągi bankowe, rachunki, noty księgowe, potwierdzenia odbioru zakupionych rzeczy, raporty kasowe, dowody KP i KW, listy płac, zawarte umowy, dodatkowo sprawdzana jest polityka rachunkowości i ewidencja księgowa wraz z zestawieniem obrotów i sald, ewidencją środków trwałych, czy księgami inwentarzowymi
  • dokumenty dot. zgodności z politykami wspólnotowymi:
   • ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
   • umowy o pracę
   • certyfikaty środowiskowe
  • dokumenty dot. zachowania procedur ustawy Pzp lub zasad konkurencyjności, np.:
   • proces szacowania wartości zamówienia
   • upublicznienie zapytań ofertowych
   • uzasadnienie wyboru
   • raport z udzielonego zamówienia
   • treść umowy
   • kontrolerzy mogą również sprawdzić zgodność zakupów z opisem we wniosku
  • dokumenty dot. wskaźników produktów/rezultatów, np.:
   • umowa i faktura zakupu środków trwałych przewidzianych w projekcie
   • umowy i bieżące dokumenty potwierdzające deklarowane zwiększenie zatrudnienia
   • umowy potwierdzające nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, wskazanymi we wniosku o dofinansowanie
   • uzyskane certyfikaty
  • kontrolerzy sprawdzają również zachowanie zasad informacji i promocji projektów
   • czyli oznakowanie dokumentacji, miejsca realizacji i kupowanego sprzętu (jeśli dotyczy).

Ile kontroli czeka Beneficjenta?

 • nie można określić liczby kontroli, które zostaną przeprowadzone dla danego beneficjenta
  • zależy to od projektu i sposobu jego realizacji
 • pewnym jest, że każdy Beneficjent przejdzie co najmniej 1 kontrolę – na zakończenie realizacji projektu
  • jednak mogą być one również przeprowadzane w trakcie realizacji, na zakończenie oraz w trakcie okresu trwałości projektu

Typy kontroli

 • kontrola wniosków o płatność – przede wszystkim chodzi o sprawdzenie, czy zakupy w projekcie zostały przeprowadzone w odpowiedni sposób, czy zakupy dotyczą wydatków kwalifikowalnych
 • kontrola w siedzibie lub miejscu realizacji projektu – sprawdzenie dokumentacji oraz zakresu rzeczowego
  • w trakcie realizacji
  • na zakończenie
  • po zakończeniu (w okresie trwałości projektu)
 • kontrola krzyżowa – w sytuacji realizowania co najmniej 2 projektów, również gdy realizowałeś projekty w poprzedniej perspektywie unijnej, chodzi przede wszystkim o spraawdzenie braku podwójnego finansowania
 • kontrola końcowa – sprawdzenie całej dokumentacji, dochowania procedur i obowiązków
 • kontrola w okresie trwałości – sprawdzenie, czy w projekcie nie zaszły zasadnicze, niedozwolone zmiany wpływające na jego charakter, cele i efekty
 • pozostałe kontrole – prowadzone np. przez:
  • Najwyższą Izbę Kontroli
  • Komisję Europejską
  • Urząd Kontroli Skarbowej
  • Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i inne podmioty.

Termin kontroli

 • Beneficjenci są informowani o kontroli pisemnie
  • z kilkudniowym wyprzedzeniem
 • dodatkowo terminy kontroli są zapisane w rocznych planach kontroli
 • Beneficjenci nie są informowani o kontrolach doraźnych
  • lub są informowani z bardzo krótkim wyprzedzeniem

Informacja pokontrolna

 • informacja pokontrolna – dokument, który jest tworzony po każdej kontroli
 • jeśli Beneficjent ma uwagi do tego dokumentu – może wnieść swoje uwagi w terminie 14 dni od momentu otrzymania
 • w razie nieprawidłowości, Beneficjent otrzyma zalecenia i termin ich wykonania
  • kontrola może skutkować obniżeniem lub utratą dofinansowania

 

Poradniki i instrukcje dotyczące rozliczenia dotacji znajdują się na stronach instytucji prowadzących nabór wniosków w danym programie.

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 28.07.2016 o godz. 17:16
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*