Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Rozliczenie dotacji – obowiązki po zakończeniu realizacji projektu – w trakcie trwałości projektu

pencils-1240400

Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie są dopiero na początku drogi w „fizycznym” pozyskaniu dotacji. Czeka ich szereg biurokratycznej pracy – czyli rozliczenie dotacji. Niektóre projekty są łatwiejsze do rozliczania, inne trudniejsze. Biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2020 zamiast uprościć procedury (takie były założenia) na razie się je jedynie utrudnia (stan na 2016), trzeba być bardzo cierpliwym i skrupulatnym. W każdym projekcie procedura rozliczenia składa się z kilku etapów. Ten artykuł będzie traktował o jednym z etapówobowiązkach po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości projektu.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Czytaj o rozliczaniu dotacji i pozostałych jego etapach

 

Rozliczanie projektu – obowiązki po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości projektu.

Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu ma określoną datę początkowa i końcową. Za datę końcową okresu realizacji projektu uznaje się dzień, w którym następuje ostatnia wypłata dofinansowania – data ostatniej płatności dotacji (przeważnie oznacza to również fakt przejścia końcowej kontroli), może to być:

 

 • datę przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta (jeśli dotyczy to środków w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową)
 • data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

 

Można pomyśleć, że wraz z datą końcową jesteśmy już po rozliczeniu projektu dotacyjnego. Jednak na Beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektu, ciąży obowiązek utrzymania trwałości projektu, a wraz z nim kolejne wymagane działania do przeprowadzenia. Niepoprawne przeprowadzenie tego etapu może skutkować odebraniem dotacji oraz koniecznością zapłacenia odsetek (obliczonych analogicznie jak dla zaległości podatkowych i proporcjonalnie do okresu, w którym nie przestrzegana była zasada trwałości).

.

Okres trwałości projektu

Okres trwałości projektu następuje po zakończeniu realizacji projektu i jest to okres, w którym niedozwolone są poważne zmiany w dofinansowywanym projekcie.

 

Wraz z koniecznością zachowania trwałości projektu, występuje również obowiązek:

 

 • poddania się kontroli organizatora
  • również kontroli doraźnej
 • archiwizacji dokumentacji
  • przechowywanie w siedzibie Beneficjenta
  • udostępnienie do wglądu przedstawicielom organizatora oraz podmiotom kontrolującym np.:
   • Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • monitorowania dochodowości
 • utrzymania wskaźników i efektów (w niezmienionej formie i wymiarze), np.:
  • zakupione maszyny
  • utworzone stanowiska pracy
 • unikania podwójnego finansowania
 • informowanie organizatora, najlepiej w formie sprawozdań (na podstawie których oceniony zostanie brak/lub naruszenie trwałości projektu), czyli informowanie przede wszystkim o:
  • zmianach wpływających lub mogących wpłynąć na utrzymanie wskaźników i efektów projektu
  • zmianie właściciela infrastruktury / sprzętu dofinansowanego ze środków unijnych
  • decyzji o zaprzestaniu działalności
  • decyzji o przeniesieniu działalności
  • ogólnych zmianach powodujących uzyskanie nieuzasadnionych korzyści
  • możliwości odzyskania VAT-u (jeśli był on pierwotnie kwalifikowalny)

 

Dodatkowo raz na rok Beneficjenci są zobowiązani do składania oświadczenia o przestrzeganiu okresu trwałości – są to oświadczenia dla organizatora z najważniejszymi informacjami (np. zmiany, odstępstwa, efekty) dotyczącymi realizacji projektu i działalności beneficjenta, na postawie których oceniane jest przestrzeganie zasad trwałości projektów oraz są wybierane podmioty do skontrolowania.

 

Ile wynosi okres trwałości projektu?

 • 3 lata – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • 5 lat – dla pozostałych

 

Jakich projektów dotyczy okres trwałości?

 • projekty inwestycyjne
  • zakup sprzętu, wyposażenia
 • projekty infrastrukturalne
 • dla projektów, które nie należą do infrastrukturalnych, nie polegają na zakupie sprzętu / wyposażenia i są dofinansowywane ze środków funduszy strukturalnych i FS, utrzymanie inwestycji lub stanowisk pracy odbywa się według zasad pomocy publicznej
 • ogólnie – jeśli były kupowane środki trwałe lub budowane nieruchomości/instalacje lub tworzone stanowiska pracy lub tworzone miejsca w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych, szkołach – Beneficjent jest zobligowany do przestrzegania zasad okresu trwałości projektu

 

Kiedy zostaje naruszony zostaje wymóg trwałości projektu?

 • kiedy Beneficjent przerwie/zaprzestanie działalności
 • kiedy Beneficjent przeniesie działalność poza wspierany obszar – np. poza Dolny Śląsk, dla naboru prowadzonego dla podmiotów z Dolnego Sląska lub prowadzących działalność w granicach Dolnego Sląska
 • kiedy Beneficjent przeniesienie działalności poza obszar Unii Europejskiej (w okresie 10 lat od daty płatności końcowej)
  • nie dotyczy podmiotów z sektora MSP
 • kiedy zmieni się właściciel infrastruktury / sprzętu, który zostały dofinansowane ze środków unijnych i dzięki tej infrastrukturze / sprzętowi osiąga on korzyści
 • kiedy nastąpi jakaś zasadnicza zmiana w działalności Beneficjenta/projekcie mająca wpływ na warunki realizacji projektu, jego cele i charakter i która narusza jego założenia.

 

Poradniki i instrukcje omawiające rozliczenie dotacji znajdują się na stronach instytucji prowadzących nabór wniosków w danym programie.

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 28.07.2016 o godz. 15:30
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*