Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Rozliczenie dotacji – obowiązki po zakończeniu realizacji projektu – w trakcie trwałości projektu

Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie są dopiero na początku drogi w „fizycznym” pozyskaniu dotacji. Czeka ich szereg biurokratycznej pracy – czyli rozliczenie dotacji. Niektóre projekty są łatwiejsze do rozliczania, inne trudniejsze. Biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2020 zamiast uprościć procedury (takie były założenia) na razie się je jedynie utrudnia (stan na 2016), trzeba być bardzo cierpliwym i skrupulatnym. W każdym projekcie procedura rozliczenia składa się z kilku etapów. Ten artykuł będzie traktował o jednym z etapówobowiązkach po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości projektu.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

.

Czytaj o rozliczaniu dotacji i pozostałych jego etapach

 

Rozliczanie projektu – obowiązki po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości projektu.

Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu ma określoną datę początkowa i końcową. Za datę końcową okresu realizacji projektu uznaje się dzień, w którym następuje ostatnia wypłata dofinansowania – data ostatniej płatności dotacji (przeważnie oznacza to również fakt przejścia końcowej kontroli), może to być:

 

 • datę przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta (jeśli dotyczy to środków w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową)
 • data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

 

Można pomyśleć, że wraz z datą końcową jesteśmy już po rozliczeniu projektu dotacyjnego. Jednak na Beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektu, ciąży obowiązek utrzymania trwałości projektu, a wraz z nim kolejne wymagane działania do przeprowadzenia. Niepoprawne przeprowadzenie tego etapu może skutkować odebraniem dotacji oraz koniecznością zapłacenia odsetek (obliczonych analogicznie jak dla zaległości podatkowych i proporcjonalnie do okresu, w którym nie przestrzegana była zasada trwałości).

.

Okres trwałości projektu

Okres trwałości projektu następuje po zakończeniu realizacji projektu i jest to okres, w którym niedozwolone są poważne zmiany w dofinansowywanym projekcie.

 

Wraz z koniecznością zachowania trwałości projektu, występuje również obowiązek:

 

 • poddania się kontroli organizatora
  • również kontroli doraźnej
 • archiwizacji dokumentacji
  • przechowywanie w siedzibie Beneficjenta
  • udostępnienie do wglądu przedstawicielom organizatora oraz podmiotom kontrolującym np.:
   • Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • monitorowania dochodowości
 • utrzymania wskaźników i efektów (w niezmienionej formie i wymiarze), np.:
  • zakupione maszyny
  • utworzone stanowiska pracy
 • unikania podwójnego finansowania
 • informowanie organizatora, najlepiej w formie sprawozdań (na podstawie których oceniony zostanie brak/lub naruszenie trwałości projektu), czyli informowanie przede wszystkim o:
  • zmianach wpływających lub mogących wpłynąć na utrzymanie wskaźników i efektów projektu
  • zmianie właściciela infrastruktury / sprzętu dofinansowanego ze środków unijnych
  • decyzji o zaprzestaniu działalności
  • decyzji o przeniesieniu działalności
  • ogólnych zmianach powodujących uzyskanie nieuzasadnionych korzyści
  • możliwości odzyskania VAT-u (jeśli był on pierwotnie kwalifikowalny)

 

Dodatkowo raz na rok Beneficjenci są zobowiązani do składania oświadczenia o przestrzeganiu okresu trwałości – są to oświadczenia dla organizatora z najważniejszymi informacjami (np. zmiany, odstępstwa, efekty) dotyczącymi realizacji projektu i działalności beneficjenta, na postawie których oceniane jest przestrzeganie zasad trwałości projektów oraz są wybierane podmioty do skontrolowania.

 

Ile wynosi okres trwałości projektu?

 • 3 lata – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • 5 lat – dla pozostałych

 

Jakich projektów dotyczy okres trwałości?

 • projekty inwestycyjne
  • zakup sprzętu, wyposażenia
 • projekty infrastrukturalne
 • dla projektów, które nie należą do infrastrukturalnych, nie polegają na zakupie sprzętu / wyposażenia i są dofinansowywane ze środków funduszy strukturalnych i FS, utrzymanie inwestycji lub stanowisk pracy odbywa się według zasad pomocy publicznej
 • ogólnie – jeśli były kupowane środki trwałe lub budowane nieruchomości/instalacje lub tworzone stanowiska pracy lub tworzone miejsca w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych, szkołach – Beneficjent jest zobligowany do przestrzegania zasad okresu trwałości projektu

 

Kiedy zostaje naruszony zostaje wymóg trwałości projektu?

 • kiedy Beneficjent przerwie/zaprzestanie działalności
 • kiedy Beneficjent przeniesie działalność poza wspierany obszar – np. poza Dolny Śląsk, dla naboru prowadzonego dla podmiotów z Dolnego Sląska lub prowadzących działalność w granicach Dolnego Sląska
 • kiedy Beneficjent przeniesienie działalności poza obszar Unii Europejskiej (w okresie 10 lat od daty płatności końcowej)
  • nie dotyczy podmiotów z sektora MSP
 • kiedy zmieni się właściciel infrastruktury / sprzętu, który zostały dofinansowane ze środków unijnych i dzięki tej infrastrukturze / sprzętowi osiąga on korzyści
 • kiedy nastąpi jakaś zasadnicza zmiana w działalności Beneficjenta/projekcie mająca wpływ na warunki realizacji projektu, jego cele i charakter i która narusza jego założenia.

 

Poradniki i instrukcje omawiające rozliczenie dotacji znajdują się na stronach instytucji prowadzących nabór wniosków w danym programie.

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , ,