Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Rozliczenie dotacji – Problemy i błędy związane z rozliczaniem projektów unijnych

Wnioskodawcy (przyszli Beneficjenci) po złożeniu wniosku o dofinansowanie, otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji lub podpisaniu umowy z instytucją przyznającą dofinansowania, są dopiero na początku drogi w „faktycznym” pozyskaniu środków europejskich. Czeka na nich – rozliczenie dotacji – czyli biurokratyczna przeprawa z mało elastycznymi urzędnikami. Prawidłowe rozliczenie projektu gwarantuje wpływ środków z dotacji na konto Beneficjenta. Nieprawidłowości w rozliczaniu projektu mogą skutkować utratą (części lub całości) dotacji. Niektóre projekty są łatwiejsze do rozliczania, inne trudniejsze. Jednak biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2020, zamiast uprościć biurokratyczną pracę (takie były założenia) skomplikowano ją (stan na 2017 rok), trzeba być bardzo cierpliwym i przygotować się mentalnie. Beneficjenci dopiero w trakcie realizacji projektu przekonują się, że pozyskanie dofinansowania, to tylko mniejsza część sukcesu. Poniższy artykuł traktuje o najczęstszych problemach i błędach z rozliczeniem projektów dotacyjnych.

⇒ Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

 .

Jak rozliczyć dotację unijną? Wszystko co powinieneś wiedzieć o niezbędnych działaniach po otrzymaniu dofinansowania.

Najczęstsze błędy popełniane przy rozliczaniu dotacji.

Kluczowe dokumenty regulujące zasady realizacji projektów dotacyjnych

 1. Umowa o dofinansowanie
 2. Dokumentacja naboru dotacyjnego, w ramach którego realizowany jest Projekt
 3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków (zasada konkurencyjności)
 4. Ustawa Prawo zamówień publicznych PZP (jeśli dotyczy).

.

Lista nieprawidłowości popełnianych przy realizacji projektu

 1. Dokumentacja:
  1. nieprawdziwe dokumenty
  2. dokumenty potwierdzające nieprawdę
  3. nieprawdziwe oświadczenia (dotyczy m.in. protokołu odbioru robót/dostaw/usług, faktur/dowodów księgowych, potwierdzeń dokonania przelewu, ofert, wycen, kosztorysów)
 2. Nieprawidłowe przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień dostaw, czy usług np.: 
  1. nieprawidłowy wybór trybu
  2. niewłaściwe szacowanie wartości zamówienia
  3. dzielenie zamówienia na kilka mniejszych w celu uniknięcia konieczności stosowania Prawa Zamówień Publicznych, lub pełnych procedur wymaganych przy konkurencyjnym wyborze ofert (zasada konkurencyjności)
  4. brak spójności pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu, a Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i załącznikami do SIWZ (dotyczy PZP)
  5. wybór oferty dostawcy przy rażącym naruszeniu ustawy PZP lub wytycznych kwalifikowalności
  6. roboty dodatkowe zlecane z pominięciem lub naruszeniem PZP
  7. roboty dodatkowe deklarowane jako zamienne
  8. brak zapewnienia porównywalności ofert
  9. naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówienia poprzez:
   1. postawienie wymogu wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
   2. nieuprawnione ograniczenie konsorcjum, podwykonawstwa
   3. brak publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informacji o przedłużeniu terminu składania ofert
   4. brak zamieszczenia informacji o tym jak oferenci z zagranicy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu
   5. żądanie polisy ubezpieczenia OC osoby wykonującej samodzielne techniczne funkcje w budownictwie
   6. żądanie tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego
   7. żądanie uprawnień osób wykonujących samodzielne techniczne funkcje w budownictwie zawężonych do określonych terenów (np. PKP)
   8. zamieszczanie w SIWZ lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia parametrów, cech i warunków utrudniających uczciwą konkurencję albo mających na celu wybór konkretnego wykonawcy lub produktu
  10. niezgodność zapisów w SIWZ z umową zawartą z wykonawcą
  11. brak wszystkich ustawowo wymaganych informacji w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty
 3. Możliwy do odzyskania/odliczenia podatek VAT zapłacony przez Beneficjentów w związku z realizowaną inwestycją przedstawiany jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność.
 4. Nieujawniane przez Beneficjenta przychody związane z realizacją projektu.
 5. Wydatki niekwalifikowane np.:
  1. nie są związane z realizacją projektu
  2. nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o dofinansowanie
  3. poniesionych niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego (np. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą gotówką zamiast za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000,00 EUR przeliczonych na PLN)
 6. Wydatki sfinansowane z innych programów współfinansowanych ze środków UE i innych środków publicznych (podwójne finansowanie tych samych wydatków).
 7. Ewidencja i dokumentacja księgowa projektu:
  1. brak wyodrębnionej ewidencji księgowej do rozliczania projektu
  2. brak wymaganych opisów na dokumentach księgowych
  3. dokonywanie weryfikacji dokumentów księgowych przez nieuprawnione osoby
  4. błędy w dekretacjach księgowych
  5. błędy w wystawianych dokumentach wewnętrznych (np. OT – przyjęcie środka trwałego)
 8. Informacja i promocja projektu:
  1. brak informacji o fakcie, iż realizowane przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z UE
  2. stosowanie logotypów niezgodnych z obowiązującymi wytycznymi
  3. błędy na tablicach informacyjnych w zakresie informacji na temat wysokości otrzymanego dofinansowania.

 

Niestety popełnienie błędów w realizacji projektu dotacyjnego może skutkować (zwykle skutkuje) poniesieniem konsekwencji finansowych – najczęściej w postaci ograniczenia przyznanego dofinansowania lub konieczności dokonania zwrotu już wypłaconych środków (korekta finansowa).

 

Realizując projekt trzeba być pieczołowitym i ostrożnym – potrzebny profesjonalizm. Zapraszamy do współpracy.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,