Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Rozliczenie dotacji – Problemy i błędy związane z rozliczaniem projektów unijnych

Wnioskodawcy (przyszli Beneficjenci) po złożeniu wniosku o dofinansowanie, otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji lub podpisaniu umowy z instytucją przyznającą dofinansowania, są dopiero na początku drogi w „faktycznym” pozyskaniu środków europejskich. Czeka na nich – rozliczenie dotacji – czyli biurokratyczna przeprawa z mało elastycznymi urzędnikami. Prawidłowe rozliczenie projektu gwarantuje wpływ środków z dotacji na konto Beneficjenta. Nieprawidłowości w rozliczaniu projektu mogą skutkować utratą (części lub całości) dotacji. Niektóre projekty są łatwiejsze do rozliczania, inne trudniejsze. Jednak biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2020, zamiast uprościć biurokratyczną pracę (takie były założenia) skomplikowano ją (stan na 2017 rok), trzeba być bardzo cierpliwym i przygotować się mentalnie. Beneficjenci dopiero w trakcie realizacji projektu przekonują się, że pozyskanie dofinansowania, to tylko mniejsza część sukcesu. Poniższy artykuł traktuje o najczęstszych problemach i błędach z rozliczeniem projektów dotacyjnych.

⇒ Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 .

Jak rozliczyć dotację unijną? Wszystko co powinieneś wiedzieć o niezbędnych działaniach po otrzymaniu dofinansowania.

Najczęstsze błędy popełniane przy rozliczaniu dotacji.

Kluczowe dokumenty regulujące zasady realizacji projektów dotacyjnych

 1. Umowa o dofinansowanie
 2. Dokumentacja naboru dotacyjnego, w ramach którego realizowany jest Projekt
 3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków (zasada konkurencyjności)
 4. Ustawa Prawo zamówień publicznych PZP (jeśli dotyczy).

.

Lista nieprawidłowości popełnianych przy realizacji projektu

 1. Dokumentacja:
  1. nieprawdziwe dokumenty
  2. dokumenty potwierdzające nieprawdę
  3. nieprawdziwe oświadczenia (dotyczy m.in. protokołu odbioru robót/dostaw/usług, faktur/dowodów księgowych, potwierdzeń dokonania przelewu, ofert, wycen, kosztorysów)
 2. Nieprawidłowe przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień dostaw, czy usług np.: 
  1. nieprawidłowy wybór trybu
  2. niewłaściwe szacowanie wartości zamówienia
  3. dzielenie zamówienia na kilka mniejszych w celu uniknięcia konieczności stosowania Prawa Zamówień Publicznych, lub pełnych procedur wymaganych przy konkurencyjnym wyborze ofert (zasada konkurencyjności)
  4. brak spójności pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu, a Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i załącznikami do SIWZ (dotyczy PZP)
  5. wybór oferty dostawcy przy rażącym naruszeniu ustawy PZP lub wytycznych kwalifikowalności
  6. roboty dodatkowe zlecane z pominięciem lub naruszeniem PZP
  7. roboty dodatkowe deklarowane jako zamienne
  8. brak zapewnienia porównywalności ofert
  9. naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówienia poprzez:
   1. postawienie wymogu wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
   2. nieuprawnione ograniczenie konsorcjum, podwykonawstwa
   3. brak publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informacji o przedłużeniu terminu składania ofert
   4. brak zamieszczenia informacji o tym jak oferenci z zagranicy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu
   5. żądanie polisy ubezpieczenia OC osoby wykonującej samodzielne techniczne funkcje w budownictwie
   6. żądanie tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego
   7. żądanie uprawnień osób wykonujących samodzielne techniczne funkcje w budownictwie zawężonych do określonych terenów (np. PKP)
   8. zamieszczanie w SIWZ lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia parametrów, cech i warunków utrudniających uczciwą konkurencję albo mających na celu wybór konkretnego wykonawcy lub produktu
  10. niezgodność zapisów w SIWZ z umową zawartą z wykonawcą
  11. brak wszystkich ustawowo wymaganych informacji w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty
 3. Możliwy do odzyskania/odliczenia podatek VAT zapłacony przez Beneficjentów w związku z realizowaną inwestycją przedstawiany jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność.
 4. Nieujawniane przez Beneficjenta przychody związane z realizacją projektu.
 5. Wydatki niekwalifikowane np.:
  1. nie są związane z realizacją projektu
  2. nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o dofinansowanie
  3. poniesionych niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego (np. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą gotówką zamiast za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000,00 EUR przeliczonych na PLN)
 6. Wydatki sfinansowane z innych programów współfinansowanych ze środków UE i innych środków publicznych (podwójne finansowanie tych samych wydatków).
 7. Ewidencja i dokumentacja księgowa projektu:
  1. brak wyodrębnionej ewidencji księgowej do rozliczania projektu
  2. brak wymaganych opisów na dokumentach księgowych
  3. dokonywanie weryfikacji dokumentów księgowych przez nieuprawnione osoby
  4. błędy w dekretacjach księgowych
  5. błędy w wystawianych dokumentach wewnętrznych (np. OT – przyjęcie środka trwałego)
 8. Informacja i promocja projektu:
  1. brak informacji o fakcie, iż realizowane przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z UE
  2. stosowanie logotypów niezgodnych z obowiązującymi wytycznymi
  3. błędy na tablicach informacyjnych w zakresie informacji na temat wysokości otrzymanego dofinansowania.

 

Niestety popełnienie błędów w realizacji projektu dotacyjnego może skutkować (zwykle skutkuje) poniesieniem konsekwencji finansowych – najczęściej w postaci ograniczenia przyznanego dofinansowania lub konieczności dokonania zwrotu już wypłaconych środków (korekta finansowa).

 

Realizując projekt trzeba być pieczołowitym i ostrożnym – potrzebny profesjonalizm. Zapraszamy do współpracy.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 14.06.2017 o godz. 11:15
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*