Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Rozliczenie dotacji – sprawozdawczość projektu

Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie są dopiero na początku drogi w „fizycznym” pozyskaniu dotacji. Czeka ich szereg biurokratycznej pracy – czyli rozliczenie dotacji. Niektóre projekty są łatwiejsze do rozliczania, inne trudniejsze. Biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2020 zamiast uprościć procedury (takie były założenia) skomplikowano je jeszcze bardziej (stan na 2016), trzeba być bardzo cierpliwym i skrupulatnym. W każdym projekcie procedura rozliczenia składa się z kilku etapów. Ten artykuł będzie traktował o jednym z etapówsprawozdawczość projektu.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Czytaj o rozliczaniu dotacji i pozostałych jej etapach

 

Rozliczenie dotacji – sprawozdawczość projektu

W trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu Beneficjenci są zobowiązani do:

 

 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej
 • informowania organizatora naboru o podejmowanych działaniach, efektach tych działań oraz wydatkach dot. realizacji projektu
 • informowania o przyszłych działaniach i wydatkach.

 

Sprawozdawczość wiąże się z koniecznością oceny Beneficjenta i realizowanego projektu. Przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do:

 

 • poddania się kontroli organizatora
  • również kontroli doraźnej
 • prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej
  • przechowywanie w siedzibie Beneficjenta
  • udostępnienie do wglądu przedstawicielom organizatora oraz podmiotom kontrolującym np.:
   • Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • monitorowania projektu
 • unikania podwójnego finansowania
 • informowanie organizatora, przede wszystkim o:
  • podejmowanych działaniach oraz działaniach planowanych
  • osiąganiu wskaźników i efektów oraz ich odpowiedniego udokumentowania
  • ponoszonych i planowanych do poniesienia wydatkach wraz z ich odpowiednim udokumentowaniem
  • zmianach wpływających lub mogących wpłynąć na utrzymanie wskaźników i efektów projektu
  • zmianie właściciela infrastruktury / sprzętu dofinansowanego ze środków unijnych
  • decyzji o zaprzestaniu działalności
  • decyzji o przeniesieniu działalności
  • ogólnych zmianach powodujących uzyskanie nieuzasadnionych korzyści
  • możliwości odzyskania VAT-u (jeśli był on pierwotnie kwalifikowalny)

 

Sprawozdania są badane pod względem zgodności z zapisami z umowy o dofinansowanie i wniosku o dofinansowanie oraz sprawdzane jest, czy zakupy w projekcie zostały dokonane prawidłowo. Sprawozdania są elementem wniosku o płatność.

 

Wniosek o płatność

 

Wniosek o płatność - dokument składany w celu wypłaty dofinansowania

 

Dofinansowanie jest wypłacane na dwa sposoby:

 

 • w ramach refundacji poniesionych wydatków
  • refundacja częściowa
  • refundacja całkowita
 • w ramach zaliczki – na wydatki planowane.

 

Aby wniosek o płatność został dobrze oceniony oraz dofinansowanie trafiło na konto bankowe – Beneficjenci są zobowiązani do przestrzegania instrukcji wypełniania wniosku o płatność oraz załączenia niezbędnych dokumentów – potwierdzających, że wydatki zostały faktycznie poniesione (nie dotyczy wniosku o wypłatę zaliczki).

Wnioski o płatność tworzy się i wysyła za pomocą Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST) – sl2014.gov.pl

 

zdjecie logowanie do wniosku o platnosc

 

Pozwala on na:

 

 • utworzenie wniosku o płatność
  • płatność refundacyjna, zaliczkowa lub rozliczenie zaliczki
 • przesyłaniu wniosku o płatność do organizatora naboru
 • prowadzenie korespondencji z organizatorem naboru
 • przekazać harmonogram realizacji projektu
 • ewidencjonować informacje o:
  • procedurze zakupów
  • osobach odpowiedzialnych za realizację projektu
  • uczestnikach projektu.

 

Czytaj więcej o Centralnym Systemie Teleinformatycznym CST.

 

Rodzaje wniosków o płatność

 

 • wniosek o płatność zaliczkową
 • wniosek o płatność pośrednią (refundacja)
 • wniosek pełniący funkcję sprawozdawczą – w przypadku braku wydatków w danym okresie
 • wniosek o płatność końcową
  • składany po zakończeniu realizacji projektu
  • musi dotyczyć wypłaty co najmniej 5% wartości dofinansowania.

 

Jak często składamy wniosek o płatność?

 

 • nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i taki okres jest preferowany
 • za zgodą organizatora można składać częściej.

 

Jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność?

 

Do wniosku o płatność załącza się przede wszystkim:

 

 

Wykaz wymaganych załączników do wniosku o płatność różni się w zależności od rodzaju naboru, organizatora oraz typu projektu. Jednak wiele punktów jest wspólnych.

 

Zapoznaj się z katalogiem załączników do wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach RPO Dolnego Śląska na lata 2014-2020.

 

Dodatkowo, w celu potwierdzenia poprawności procedury zakupów w projekcie, Beneficjent sporządza raport / notatkę z wyboru oferenta (wraz z oceną kryteriów, na podstawie których wybrany został oferent), do której załącza zapytanie ofertowe, dowody upublicznienia zapytania ofertowego, informację o wyborze, dowody upublicznienia informacji o wyborze, otrzymane oferty i inne (jeśli dotyczą). Zapoznaj się z wymaganiami przy procedurze zakupów w projekcie.

 

Dodatkowe zasady:

 

 • załączniki składamy w wersji elektronicznej (skany oryginałów)
  • każdy z załączników składa się tylko raz do organizatora
  • wyjątek: jeśli faktury lub inne dokumenty księgowe są rozliczane w więcej niż jednym wniosku o płatność, należy je ponownie załączyć do wniosku o płatność jedynie w sytuacji, gdy opis do nich uległ zmiania
 • oświadczenia podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń w Projekcie
 • dla wniosków o funkcji sprawozdawczej oraz wniosków o zaliczkę nie są wymagane załacznki
  • załączniki nie są również wymagane dla wydatków w całości niekwalifkowalnych
  • jednak należy te wydatki wykazać w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w Centralnym Systemie Teleinformatycznym.

 

Oznakowanie dokumentów

 

 • każdy dokument tworzony przez Beneficjenta powinien być oznakowany logami unijnymi – dowiedz się więcej o zasadach promowania projektu
 • dodatkowo każdy dokument księgowy powinien być oznakowany w sposób przypisujący go jednoznacznie do konkretnego projektu
  • pieczątka na 1 stronie faktury informująca o tym, że wydatek jest ponoszony w ramach projektu dotacyjnego
  • opis na odwrocie – pozwalający przypisać jednoznacznie dany wydatek.

 

Kontrola projektu po wnioskach o płatność i sprawozdaniach

 

Na skutek oceny składanych wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji, w zależności jakie nieprawidłowości zostają wykryte oraz jak oceniane jest ryzyko dot. prawidłowej realizacji projektu, organizator może przeprowadzić kontrolę.

 

Czytaj jak wygląda kontrola projektu i jak się do niej przygotować.

 

Ewidencja księgowa oraz rachunek bankowy projektu

 

Rozliczenie dotacji i realizacja projektu wiążą się z wieloma obowiązkami, m.in. beneficjent musi pamiętać o:

 

 • wydzieleniu operacji finansowych związanych z projektem – operacje finansowe związane z projektem powinny się odbywać na specjalnym, stworzonym/wyodrębnionym do tego celu koncie bankowym (jego numer podaje się w umowie o dofinansowanie)
 • wyodrębnionej dokumentacji księgowej – która umożliwi bezproblemową identyfikację wszystkich dokumentów księgowych dot. projektu:
  • nie ma sztywnych wytycznych opisujących jak prowadzić odrębną ewidencję księgowa (ewidencja ta ma być czytelna i pozwalać na bezproblemową identyfikację pozycji dot. projektu)
   • może to być jednolite oznakowanie pozycji związanych z projektem
   • lub ujmowanie pozycji związanych z projektem na utworzonych do tego celu kontach
  • ewidencja księgowa dot. projektu powinna zostać opisana np. w Polityce Rachunkowości lub innym dokumencie regulującym zasady rachunkowości
  • wyodrębnione ewidencjonowania ułatwia działania Beneficjenta i pozwala na sprawniejsze przejście przez etap kontroli projektu.

 

Sprawozdawczość po zakończeniu realizacji projektu – okres trwałości projektu

Można pomyśleć, że wraz z datą końcową realizacji projektu jesteśmy już po rozliczeniu. Jednak na Beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektu, ciąży obowiązek utrzymania trwałości projektu, a wraz z nim kolejne wymagane działania do przeprowadzenia. Niepoprawne przeprowadzenie tego etapu może skutkować odebraniem dotacji oraz koniecznością zapłacenia odsetek (obliczonych analogicznie jak dla zaległości podatkowych i proporcjonalnie do okresu, w którym nie przestrzegana była zasada trwałości).

 

Zapoznaj się z obowiązkami sprawozdawczymi, jakie ciążą na Beneficjencie w trakcie okresu trwałości projektu.

 

Poradniki i instrukcje dotyczące rozliczania dotacji unijnych znajdują się na stronach instytucji prowadzących nabór wniosków w danym programie.

 

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 29.07.2016 o godz. 12:31
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*