Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Rozliczenie dotacji – Umowa o dofinansowanie – dokumenty wymagane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie

med_061017_cr_3267

Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego i otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu są na początku drogi w „fizycznym” pozyskaniu dotacji. Obowiązkiem jest rozliczenie dotacji. Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest podpisanie umowy o dofinansowanie – proces zaczyna się w chwili otrzymania pisma z decyzją o pozytywnej ocenie wniosku i przyznaniu dofinansowania. Wraz z pismem dostarczana jest lista dokumentów, które należy przygotować w celu podpisania umowy o dofinansowanie. Jakie dokumenty są wymagane?

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Czytaj o rozliczaniu dotacji i pozostałych jego etapach

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie - opis uprawnień, zobowiązania, budżetu oraz harmonogramu
Przedmiot umowy o dofinansowanie - projekt opisany we wniosku dofinansowanie 
Przykładowy wzór umowy o dofinansowanie (RPO Dolny Śląsk 2014-2020)

 

Umowa o dofinansowanie określa m.in.:

 • wysokość i warunki dot. dofinansowania
 • zasady realizacji
 • zasady rozliczania
 • zasady kontroli
 • zasady dot. bieżącego monitoringu
 • procedurę dokonywania zmian
 • wymagania dot. promowania projektu
 • wymagania dot. zakupów.

 

Po podpisaniu umowy czas na właściwe rozliczenie dotacji.

 

Wymagane dokumenty

Po ustaniu naturalnej radości z decyzji organizatora o przyznaniu nam dofinansowania, należy bezzwłocznie przystąpić do przygotowania długiej listy dokumentów. Obowiązkowe dokumenty mogą się różnić w zależności od naboru, projektu i formy prawnej Wnioskodawcy. Kompletna lista załączników znajduje się na ostatnich stronach pisma z decyzją o dofinansowaniu oraz w dokumentacji konkursowej.

 

Pierwszym i najważniejszym załącznikiem będzie złożony wniosek o dofinansowanie (zmiany we wniosku są możliwe jedynie po zatwierdzeniu przez organizatora, a dodatkowo niektóre z nich wymagają podpisania aneksu).

 

Dodatkowo, najczęściej wymaganymi załącznikami są:

 

 • zabezpieczenia, np.:
  • weksel
  • gwarancja bankowa
  • poręczenie
 • kopia umowy rachunku bankowego do realizacji projektu
 • dokumenty rejestrowe:
  • wyciąg z CEIDG
  • odpis KRS
  • NIP
  • REGON
 • zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznymi:
  • ZUS
  • US.

Przykładowa lista załączników do umowy o dofinansowanie w ramach naboru 1.5.1  Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska 2014-2020

 • Oświadczenie o niewystąpieniu jakichkolwiek zmian w dokumencie rejestrowym w stosunku do stanu ujawnionego w KRS lub CEIDG
 • Aktualne zaświadczenie z właściwego US lub oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy)
 • Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy)
 • Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera (jeśli dotyczy) o niekaralności
 • Harmonogram płatności w okresie realizacji projektu
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP lub Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MŚP przedsiębiorcy Wnioskodawcy/Partnera (jeśli dotyczy)
 • Formularz Identyfikacji Finansowej
 • Formularz Identyfikacji Finansowej dotyczący rozliczania zaliczki
 • Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie złożonym wraz z wnioskiem o dofinansowanie
 • Oświadczenie dotyczące ubiegania się o środki z innych źródeł na sfinansowanie wydatków objętych przedkładanym projektem
 • Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz
  • zaświadczenie z właściwego US potwierdzające, że Wnioskodawca/Partner jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeśli dotyczy)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu
 • Kopia ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeśli dotyczy)
 • Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli dotyczy lub jeśli nie zostało złożone na etapie składania wniosku o dofinansowanie)
 • Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (jeśli dotyczy lub jeśli nie zostało złożone na etapie składania wniosku o dofinansowanie)
 • Kopia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze streszczeniem raportu OOŚ i dokumentacją dotyczącą postępowania OOŚ (jeśli dotyczy)
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie otrzymanych Zaświadczeń o pomocy de minimis (z ostatnich 3 lat, dla Wnioskodawcy i podmiotów powiązanych)
 • Kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kompletu dokumentów finansowych za bieżący rok (jeśli nie były złożone na etapie składania wniosku o dofinansowanie)
 • Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w im. Wnioskodawcy czynności związanych z realizacją projektu wraz z kwestionariuszami osobowymi tych osób
 • Kopia aktualnego (nie starszego niż 5 miesięcy) zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli dotyczy).
 • Dokumentację z zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , dla wartości szacunkowej wyższej lub równej 209 000EUR
 • Pełnomocnictwo do podpisania umowy i realizacji projektu w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta (w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym)

Błędy w złożonej dokumentacji

 • w sytuacji, kiedy złożone do sprawdzenia dokumenty będą zawierały błędy lub braki, organizator naboru wzywa do ich uzupełnienia
 • jeśli nie zostaną one uzupełnione – umowa o dofinansowanie nie zostanie podpisana.

 

Poradniki i instrukcje omawiające rozliczenie dotacji znajdują się na stronach instytucji prowadzących nabór wniosków w danym programie.

 

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 28.07.2016 o godz. 12:05
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*