Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Rozliczenie dotacji – Umowa o dofinansowanie – dokumenty wymagane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie

Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego i otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu są na początku drogi w „fizycznym” pozyskaniu dotacji. Obowiązkiem jest rozliczenie dotacji. Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest podpisanie umowy o dofinansowanie – proces zaczyna się w chwili otrzymania pisma z decyzją o pozytywnej ocenie wniosku i przyznaniu dofinansowania. Wraz z pismem dostarczana jest lista dokumentów, które należy przygotować w celu podpisania umowy o dofinansowanie. Jakie dokumenty są wymagane?

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

.

Czytaj o rozliczaniu dotacji i pozostałych jego etapach

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie - opis uprawnień, zobowiązania, budżetu oraz harmonogramu
Przedmiot umowy o dofinansowanie - projekt opisany we wniosku dofinansowanie 
Przykładowy wzór umowy o dofinansowanie (RPO Dolny Śląsk 2014-2020)

 

Umowa o dofinansowanie określa m.in.:

 • wysokość i warunki dot. dofinansowania
 • zasady realizacji
 • zasady rozliczania
 • zasady kontroli
 • zasady dot. bieżącego monitoringu
 • procedurę dokonywania zmian
 • wymagania dot. promowania projektu
 • wymagania dot. zakupów.

 

Po podpisaniu umowy czas na właściwe rozliczenie dotacji.

 

Wymagane dokumenty

Po ustaniu naturalnej radości z decyzji organizatora o przyznaniu nam dofinansowania, należy bezzwłocznie przystąpić do przygotowania długiej listy dokumentów. Obowiązkowe dokumenty mogą się różnić w zależności od naboru, projektu i formy prawnej Wnioskodawcy. Kompletna lista załączników znajduje się na ostatnich stronach pisma z decyzją o dofinansowaniu oraz w dokumentacji konkursowej.

 

Pierwszym i najważniejszym załącznikiem będzie złożony wniosek o dofinansowanie (zmiany we wniosku są możliwe jedynie po zatwierdzeniu przez organizatora, a dodatkowo niektóre z nich wymagają podpisania aneksu).

 

Dodatkowo, najczęściej wymaganymi załącznikami są:

 

 • zabezpieczenia, np.:
  • weksel
  • gwarancja bankowa
  • poręczenie
 • kopia umowy rachunku bankowego do realizacji projektu
 • dokumenty rejestrowe:
  • wyciąg z CEIDG
  • odpis KRS
  • NIP
  • REGON
 • zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznymi:
  • ZUS
  • US.

Przykładowa lista załączników do umowy o dofinansowanie w ramach naboru 1.5.1  Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska 2014-2020

 • Oświadczenie o niewystąpieniu jakichkolwiek zmian w dokumencie rejestrowym w stosunku do stanu ujawnionego w KRS lub CEIDG
 • Aktualne zaświadczenie z właściwego US lub oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy)
 • Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy)
 • Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera (jeśli dotyczy) o niekaralności
 • Harmonogram płatności w okresie realizacji projektu
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP lub Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MŚP przedsiębiorcy Wnioskodawcy/Partnera (jeśli dotyczy)
 • Formularz Identyfikacji Finansowej
 • Formularz Identyfikacji Finansowej dotyczący rozliczania zaliczki
 • Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie złożonym wraz z wnioskiem o dofinansowanie
 • Oświadczenie dotyczące ubiegania się o środki z innych źródeł na sfinansowanie wydatków objętych przedkładanym projektem
 • Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz
  • zaświadczenie z właściwego US potwierdzające, że Wnioskodawca/Partner jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeśli dotyczy)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu
 • Kopia ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeśli dotyczy)
 • Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli dotyczy lub jeśli nie zostało złożone na etapie składania wniosku o dofinansowanie)
 • Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (jeśli dotyczy lub jeśli nie zostało złożone na etapie składania wniosku o dofinansowanie)
 • Kopia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze streszczeniem raportu OOŚ i dokumentacją dotyczącą postępowania OOŚ (jeśli dotyczy)
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie otrzymanych Zaświadczeń o pomocy de minimis (z ostatnich 3 lat, dla Wnioskodawcy i podmiotów powiązanych)
 • Kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kompletu dokumentów finansowych za bieżący rok (jeśli nie były złożone na etapie składania wniosku o dofinansowanie)
 • Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w im. Wnioskodawcy czynności związanych z realizacją projektu wraz z kwestionariuszami osobowymi tych osób
 • Kopia aktualnego (nie starszego niż 5 miesięcy) zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli dotyczy).
 • Dokumentację z zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , dla wartości szacunkowej wyższej lub równej 209 000EUR
 • Pełnomocnictwo do podpisania umowy i realizacji projektu w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta (w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym)

Błędy w złożonej dokumentacji

 • w sytuacji, kiedy złożone do sprawdzenia dokumenty będą zawierały błędy lub braki, organizator naboru wzywa do ich uzupełnienia
 • jeśli nie zostaną one uzupełnione – umowa o dofinansowanie nie zostanie podpisana.

 

Poradniki i instrukcje omawiające rozliczenie dotacji znajdują się na stronach instytucji prowadzących nabór wniosków w danym programie.

 

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,