Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Rozliczenie dotacji – wniosek o płatność – Centralny System Teleinformatyczny CST

Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie są dopiero na początku drogi w „fizycznym” pozyskaniu dotacji. Czeka ich szereg biurokratycznej pracy – czyli rozliczenie dotacji. Niektóre projekty są łatwiejsze do rozliczania, inne trudniejsze. Biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2020 zamiast uprościć procedury (takie były założenia) na razie się je jedynie utrudnia (stan na 2016), trzeba być bardzo cierpliwym i skrupulatnym. W każdym projekcie procedura rozliczenia składa się z kilku etapów. Ten artykuł będzie traktował o Centralnym Systemie Teleinformatycznym do tworzenia wniosków o płatność, które są elementem etapu sprawozdawczości projektu

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

.

Czytaj o rozliczaniu projektu i pozostałych jego etapach

 

Rozliczanie projektu – Centralny System Teleinformatyczny

Centralny System Teleinformatyczny (CST) – to system / portal, który pomaga w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych realizowanych w latach 2014 – 2020:

 

 • zawiera informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji
 • pomaga w przepływie informacji między Beneficjentami, a organizatorami naborów (instytucjami pośredniczącymi)
 • wspiera obsługę projektów:
  • w tym sprawdza poprawność przeprowadzenia procedury zakupów w projekcie

 

Pozwala on na:

 

 • utworzenie wniosku o płatność
  • płatność refundacyjna, zaliczkowa lub rozliczenie zaliczki
 • przesyłaniu wniosku o płatność do organizatora naboru
 • prowadzenie korespondencji z organizatorem naboru
 • przekazać harmonogram realizacji projektu
 • ewidencjonować informacje o:
  • procedurze zakupów
  • osobach odpowiedzialnych za realizację projektu
  • uczestnikach projektu.

.
Jak uzyskać dostęp do Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST?

zdjecie logowanie do wniosku o platnosc

 • w momencie rejestracji umowy o dofinansowaniu lub decyzji o przyznaniu dofinansowania w CST, Beneficjent ma prawo korzystać z systemu
 • system znajduje się pod adresem: www.sl2014.gov.pl
 • do CST można się zalogować na 2 sposoby:
  • za pomocą Profilu Zaufanego
  • za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego
   • weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

 

Jak założyć profil zaufany?

 

 • wchodzimy na stronę epuap.gov.pl/wps/portal
 • zakładamy konto wg instrukcji na stronie
 • wypełniamy wniosek o założenie zaufanego profilu
 • potwierdzamy zaufany profil
  • w najbliższym urzędzie (udajemy się tam osobiście)
  • samodzielnie za pomocą podpisu elektronicznego
 • załatwiamy sprawy urzędowe przez Internet
  • odbieranie i wysyłanie urzędowej korespondencji elektronicznie
  • logowania do innych systemów elektronicznej administracji, jak CST.

 

 

Wniosek o płatność

 

Wniosek o płatność - dokument składany w celu  wypłaty dofinansowania

 

Dofinansowanie jest wypłacane na dwa sposoby:

 

 • w ramach refundacji poniesionych wydatków
  • refundacja częściowa
  • refundacja całkowita
 • w ramach zaliczki – na wydatki planowane.

 

Aby wniosek o płatność został dobrze oceniony oraz dofinansowanie trafiło na konto bankowe – Beneficjenci są zobowiązani do przestrzegania instrukcji wypełniania wniosku o płatność oraz załączenia niezbędnych dokumentów – potwierdzających, że wydatki zostały faktycznie poniesione (nie dotyczy wniosku o wypłatę zaliczki).

 

Wykaz wymaganych załączników do wniosku o płatność różni się w zależności od rodzaju naboru, organizatora oraz typu projektu. Jednak wiele punktów jest wspólnych. Zapoznaj się z przykładowym katalogiem załączników do wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach RPO Dolnego Śląska na lata 2014-2020.

 

Dodatkowo, w celu potwierdzenia poprawności procedury zakupów w projekcie, Beneficjent sporządza raport / notatkę z wyboru oferenta (wraz z oceną kryteriów, na podstawie których wybrany został oferent), do której załącza zapytanie ofertowe, dowody upublicznienia zapytania ofertowego, informację o wyborze, dowody upublicznienia informacji o wyborze, otrzymane oferty i inne (jeśli dotyczą). Zapoznaj się z wymaganiami przy procedurze zakupów w projekcie.

 

Zapoznaj się z pozostałymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości oraz składania wniosków o płatność.

 

Poradniki i instrukcje omawiające rozliczenie dotacji znajdują się na stronach instytucji prowadzących nabór wniosków w danym programie.

.

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,