Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Rozliczenie dotacji – Zakupy w projekcie – prawidłowy wybór dostawców i wykonawców

Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie są dopiero na początku drogi w „fizycznym” pozyskaniu dotacji. Czeka ich szereg biurokratycznej pracy – czyli rozliczenie dotacji. Niektóre projekty są łatwiejsze do rozliczania, inne trudniejsze. Biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2020 zamiast uprościć procedury (takie były założenia) skomplikowano je jeszcze bardziej (stan na 2017), trzeba być bardzo cierpliwym i skrupulatnym. W każdym projekcie procedura rozliczenia składa się z kilku etapów. Ten artykuł będzie traktował o jednym z etapówzakupach w projekcie i prawidłowym wyborze dostawców / wykonawców. Niepoprawne przeprowadzenie tej procedury może skutkować odebraniem (części lub całości) dotacji.

.
Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj o rozliczaniu dotacji i pozostałych jego etapach

 

Rozliczanie dotacji – Zakupy w projekcie – wybór dostawców i wykonawców

Lista zakupów, które będziemy przeprowadzać wg wymaganych procedur, została określona we wniosku o dofinansowanie w ramach kosztów kwalifikowalnych. W toku realizacji nie ulegnie ona już rozszerzeniu (na etapie negocjacji z organizatorem może się jedynie skrócić). Oprócz zgodności z zapisami we wniosku, zakup jest kwalifikowalny jeśli:

 

 • będzie dokonany zgodnie z obowiązującymi procedurami rozliczania dotacji oraz jego sposób udokumentowania będzie odpowiedni
 • będzie rzeczywiście poniesiony
 • jego poniesienie będzie zasadne
 • jego poniesienie będzie efektywne
 • dodatkowo należy pamiętać o kwalifikowalności podatku VAT (w zależności, czy Wnioskodawca jest uprawniony do jego odzyskania, czy nie)

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 .

Jaka procedura zakupów w projekcie jest właściwa?

 

Przede wszystkim Beneficjent musi spełnić zasadę przejrzystości, zasadę jawności prowadzonego postępowania, zasadę ochrony uczciwej konkurencji, zasadę swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz zasadę równości szans wykonawców na rynku ofert. Zasady te zostają spełnione w szczególności poprzez:

 

 • odpowiednie upublicznienie oferty i wszelkich zmian dokonywanych w ofercie w trakcie trwania procedury naboru ofert
 • odpowiednie upublicznienie informacji o dokonanym wyborze oferty
 • wybór dostawcy musi dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę
 • dołożenie wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów
  • rozumianego jako braku powiązań, bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy
 • równe i niedyskryminujące traktowanie wykonawców
 • zachowanie pisemności postępowania.

 

Rodzaje procedur wyboru dostawców i wykonawców

 

 • zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp)
 • zgodna z zasadami konkurencyjności
 • procedura rozeznania rynku (uproszczona)

 

Wybór procedury dokonania zakupów zależy od rodzaju Beneficjenta oraz wysokości zakupów netto (którą ustalamy w ramach procedury szacowania ceny opisanej niżej).

 

Rodzaj podmiotu

 

 • Beneficjenci podlegający ustawie Prawo zamówień publicznych
 • Beneficjenci niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych

 

Wysokość zakupów netto

 

 • do 50 tys. zł netto, w tym:
  • do 20 tys. zł włącznie
  • od 20 tys, zł do 50 tys. zł włącznie
 • powyżej 50 tys. zł, w tym:
  • od 50 tys. zł do 30 tys. EUR włącznie
  • powyżej 30 tys. EUR

 

Beneficjenci podlegający Pzp

 

 • stosują zasady obowiązujące w ustawie Pzp – dla wydatków powyżej 30 tys. EUR netto
  • podstawą spełnienia zasad konkurencyjności jest umieszczenie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności
   • bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • dodatkowo jeśli wartość zakupu jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – należy zapytanie ofertowe umieścić również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 • stosują zasady konkurencyjności – dla wydatków od 50 tys. zł netto do 30 tys. EUR netto włącznie
 • stosują zasady uproszczone – rozeznania rynku – dla wydatków do 50 tys. zł netto włącznie
  • dodatkowo dla wydatków od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie – oprócz rozeznania rynku i stworzenia notatki z tego rozeznania, należy przedstawić co najmniej:
   • wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta (lub innej wskazanej przez instytucję zarządzającą) wraz z otrzymanymi ofertami lub
   • potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile tacy istnieją na rynku) wraz z otrzymanymi ofertami
   • jeśli w efekcie tych działań nie otrzymamy żadnej oferty – należy przedstawić np. zrzuty ze stron www oferentów z danym towarem i ceną lub wydruków maili z informacją
    na temat ceny albo inny dokument.

 

Beneficjenci niepodlegający ustawie Pzp

 

 • stosują zasady konkurencyjności – dla zakupów powyżej 50 tys. zł netto
  • podstawą spełnienia zasad konkurencyjności jest umieszczenie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności (na 7 lub 14 dni kalendarzowych)
  • dodatkowo jeśli wartość zakupu jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – należy zapytanie ofertowe umieścić na bazie konkurencyjności na co najmniej 30 dni kalendarzowych
 • stosują zasady uproszczone – rozeznania rynku – dla wydatków do 50 tys. zł netto włącznie
  • dodatkowo, dla wydatków od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie – oprócz rozeznania rynku i stworzenia notatki z tego rozeznania, należy przedstawić co najmniej:
   • wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta (lub innej wskazanej przez instytucję zarządzającą) wraz z otrzymanymi ofertami lub
   • potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile tacy istnieją na rynku) wraz z otrzymanymi ofertami
   • jeśli w efekcie tych działań nie otrzymamy żadnej oferty – należy przedstawić np. zrzuty ze stron www oferentów z danym towarem i ceną lub wydruków maili z informacją
    na temat ceny albo inny dokument.

 

Dodatkowo, Beneficjenci mogą posiadać wcześniej ustalone procedury wewnętrzne dot. wszystkich zakupów – należy wtedy również wziąć je pod uwagę przy zakupach w projekcie dotacyjnym.

 

Należy również pamiętać, że informację o wyborze i dokumentację dot. przeprowadzonego zakupu wraz z umową z dostawcą/wykonawcą (umowy tylko jeśli podlega się ustawie PZP) należy dostarczyć w terminie 7 dni od podpisania tej umowy do Wydziału Kontroli Projektów (wymagane jest również wysłanie aneksów do tych umów w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu – jeśli dotyczy):

 

 • dotyczy to zarówno postępowań zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (nie obowiązuje termin 7 dniowy – dostarczamy te dokumenty przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)
 • jak i postępowań zakończonych po podpisaniu umowy o dofinansowanie (obowiązuje termin 7 dniowy).

.

 

Szacowanie wartości zamówienia

 

Przed rozpoczęciem właściwego wyboru dostawców, Beneficjenci są zobowiązani do przeprowadzenia procedury szacowania wartości zamówienia:

 

 • dla wszystkich rodzajów i trybów zamówień tj.:
  • wg ustawy PZP, wg zasad konkurencyjności oraz dla zamówień poniżej 50 tys. zł netto
 • podstawą szacowania jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług:
  • ustalone z należytą starannością
 • kiedy przeprowadzamy szacowanie?
  • dla dostaw i usług – szacowanie przeprowadza się nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem właściwego wyboru dostawców i wykonawców
  • dla robót budowlanych – szacowanie przeprowadza się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem właściwego wyboru dostawców i wykonawców
 • szacowanie musi opierać się na aktualnych cenach rynkowych:
  • wymagane rozeznanie rynku wśród co najmniej 3 potencjalnych dostawców/wykonawców
  • lub można opierać się na informacjach z poprzednich, podobnych postępowań
   • jeżeli były przeprowadzane wg zasad konkurencyjności.
 • dokumentacja dot. szacowania ceny powinny być przechowywane i archiwizowane wraz z dokumentacją projektową.

 

Podsumowując – wysyłamy zapytanie o szacunkową cenę / formularz do szacowania wartości zamówienia do co najmniej 3 potencjalnych dostawców lub robimy wywiad telefoniczny lub desk research stron www z ofertami i cenami. Po przeanalizowaniu ofert i cen robimy podsumowanie procedury szacowania wartości zamówienia i w zależności od tego, jaka jest oszacowana kwota:

 

 • poniżej 20 tys. zł netto
 • przedział 20 – 50 tys. zł netto
 • powyżej 50 tys. zł netto,

 

wybieramy odpowiednią procedurę wyboru oferenta ze znanych (i opisanych powyżej) procedur.

 

Poniżej przedstawiamy główne wymogi w procedurze zgodnej z zasadami konkurencyjności i rozeznania rynku.

 

.

Zasady konkurencyjności

 

Zapytanie ofertowe

 

Odpowiednio skonstruowane zapytanie ofertowe musi zostać upublicznione, aby zasady konkurencyjności był spełnione. Błędne zapytania mogą skutkować korektami finansowymi, bądź nawet utratą dotacji. Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:

 

 • nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Beneficjenta, NIP, REGON (jeżeli dotyczy)
 • tytuł realizowanego projektu oraz numer osi priorytetowej, działania, poddziałania, schematu
 • opis przedmiotu zamówienia
 • kod CPV zamówienia
 • kategorię zamówienia
 • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich spełnienia
 • termin i miejsce wykonania zamówienia
 • rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów oceny, którymi Beneficjent będzie się kierować przy wyborze oferty
  • wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobu oceny ofert (np. punktacji)
 • miejsce, sposób i termin składania ofert
 • informację o zakazie powiązań
 • logotypy obowiązujące w ramach naborów unijnych
 • warunki zmiany umowy
 • informacja o ofertach częściowych lub braku takiej możliwości
 • informacja o ofertach wariantowych, jeśli dotyczy

 

Warto pamiętać, że w zapytaniu ofertowym nie można wskazywać np. konkretnych producentów, typów maszyn, czy urządzeń, znaków towarowych, marek, patentów, źródła pochodzenia (chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia – wtedy, by nie ograniczać zasady ochrony uczciwej konkurencji, należy również użyć sformułowania „lub równoważne z”, a dodatkowo wyjaśnić, co Beneficjent uważa za przedmiot równoważny, np. „nie gorszy niż … ”. Ważnym aspektem jest również odpowiednie określenie/opisanie przedmiotu zamówienia. To wiąże się m. in. z dokładnym określeniem, co wchodzi w skład ceny przedmiotu zamówienia. Należy również określić oczekiwany stan przedmiotu zamówienia – nowy/używany, sprawny, kompletny, wolny od wad itp. Przedmiot zamówienia musi być również określony za pomocą parametrów technicznych, jednak nie należy zbyt zawężać tych parametrów, by nie ograniczało to konkurencji. Przy określaniu parametrów technicznych warto opierać się i pamiętać o tym, co było napisane we wniosku, gdyż nie mogą być one gorsze od tego, co zostało podane we wniosku.

 

Odnośnie kryteriów oceny, należy kierować się i podawać w zapytaniu ofertowym kryteria ilościowe, gdyż jakościowe są trudne do oceny. Podstawowym kryterium jest cena, jednak najczęściej używane są jeszcze kryteria: „okres gwarancji”, „termin dostawy”, czy kryteria „technologiczno-techniczne”. W każdym z kryteriów należy dokładnie określić wagę danego kryterium oraz sposób obliczania punktacji. Przykładowo, dla kryterium ceny:

 

                Cena oferty najtańszej

———————————————–  x 70% = ilość punktów

                Cena oferty badanej

 

W zapytaniu ofertowym należy również pamiętać o zapisie dla oferentów z innych państw członkowskich, o możliwości składania dokumentów równoważnych polskim dokumentom wymaganym przez Beneficjenta/Zamawiającego.

 

Warto również, do zapytania ofertowego, załączyć gotowy wzór formularza ofertowego. Usystematyzuje to spływające oferty oraz ułatwi ocenę i udokumentowanie procedury.

 

Upublicznienie oferty

 

Obowiązkowemu upublicznieniu podlegają zamówienia powyżej 50 000 zł netto (wcześniej było to 20 000 zł netto). Poniżej tej kwoty można wybrać tryb uproszczony. Od 2016 roku obowiązkowym miejscem upubliczniania oferty jest Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

 • dodatkowo jeśli wartość zakupu jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – należy zapytanie ofertowe umieścić również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Dodatkowo Beneficjent może:

 

 • umieścić zapytanie na tablicy ogłoszeń we własnej siedzibie (w miejscu publicznie dostępnym)
 • gazety
 • dzienniki
 • czasopisma
 • publikacje specjalistyczne, w tym specjalizujące się w ogłoszeniach zamówień publicznych, o zasięgu krajowym lub regionalnym albo lokalnym.

 

Jeśli rozpoczynamy projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i wartość zamówienia oszacujemy na powyżej 50 tys. zł netto, zapytanie ofertowe należy (stan na dzień 23.08.2017):

 

 • upublicznić na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu (np. Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, PARP).

 

Na jak długo publikujemy zapytanie?

 

post-it-note-make-offer-546792-m

Minimalny czas upublicznienia zapytania ofertowego, przed udzieleniem zamówienia, nie może być krótszy niż: 7 dni kalendarzowych (dla dostaw i usług), 14 dni kalendarzowych (dla robót budowlanych), dostawy i usługi powyżej 209 tys. eur oraz roboty budowlane powyżej 5 225 000 eur – 30 dni kalendarzowych od dnia ukazania się / upublicznionego zapytania ofertowego (liczone od dnia następnego). Dodatkowo trzeba pamiętać o zgromadzeniu „dowodów” upublicznienia zapytania ofertowego, np. zrzuty z ekranu, zdjęcia tablicy informacyjnej w siedzibie firmy.

 

Upublicznieniu podlegają również wszystkie zmiany w ofercie w trakcie trwania naboru – Zamawiający sam ustala na jak długo powinien przedłużyć termin składania ofert po wprowadzeniu danej zmiany w zapytaniu. Po wybraniu danej oferty, należy również upublicznić informację o wyborze dostawcy/wykonawcy i zakończeniu procedury.

 

Ciężar dowodu, że powyższe wymogi oraz wymogi określone w Wytycznych zostały spełnione spoczywa na Beneficjencie.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

W tym trybie preferowane jest porównanie co najmniej 2 ważnych (spełniających kryteria wymienione w zapytaniu ofertowym) ofert pochodzących od różnych wykonawców, na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem wymogów. Jednak w przypadku, gdy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia lub brak konkurencji na danym rynku lub szczególne okoliczności, nie jest możliwe porównanie co najmniej 2 ważnych ofert, dopuszcza się w drodze wyjątku, wybór jednej ważnej oferty, bądź skierowanie zapytania ofertowego do jednego wykonawcy, spełniającego wszystkie kryteria i warunki. W takim przypadku, konieczne jest przedstawienie przez Beneficjenta pisemnego oświadczenia o wystąpieniu, według stanu na dzień wyboru jednej ważnej oferty, bądź skierowania zapytania ofertowego, ww. obiektywnej przesłanki oraz pisemnego uzasadnienia wyboru takiego trybu zlecenia zamówienia.

 

W przypadku spływu dwóch ważnych ofert (oferta jest ważna, kiedy spełnia wszystkie kryteria i warunki wymienione w zapytaniu ofertowym) i wyboru jednej z nich, istnieje możliwość dalszej negocjacji ceny, oczywiście na korzyść Beneficjenta.

 

W razie, gdy spłynie kilka ważnych ofert, jednak niesatysfakcjonujących Beneficjenta (np. zbyt wysoka cena w porównaniu z założonym budżetem), można unieważnić procedurę.

 

 • Jeśli nie otrzymamy żadnej ważnej oferty – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury
 • Jeśli otrzymamy tylko 1 ważną ofertę – zasada konkurencyjności jest uznana za spełnioną.

 

Po zakończeniu wyboru oferenta należy sporządzić (w formie pisemnej) protokół dokumentujący przeprowadzone postępowanie, który zawiera co najmniej:

 

 • sposób upublicznienia zapytania
 • oferty wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) i wskazaniem daty i sposobu wpłynięcia
 • potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (stawianych przez Beneficjenta) przez Oferentów
 • potwierdzenie braku powiązań
 • opis kryteriów oceny i sposobu przyznawania punktów
 • wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem
 • datę sporządzenia protokołu
 • podpis zamawiającego
 • załączniki:
  • potwierdzenie upublicznienia
  • otrzymane oferty
  • oświadczenie o braku powiązań

 

Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, należy umieścić o tym informację – w taki sam sposób jak zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

 

W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy możliwe jest podpisanie umowy z Oferentem, który uzyskał drugą największa liczbę punktów

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

 

 

Dzielenie zamówienia

 

Zabronione jest dzielenie oferty na mniejsze zamówienia. Przykładowo, jeśli Beneficjent zadeklarował we wniosku zakup 10 laptopów i ich wartość wynosi powyżej 50 000 zł, to wymagane jest przeprowadzenie normalnej procedury i nie dopuszcza się stworzenia 10 oddzielnych zapytań ofertowych o wartościach poniżej 50 000 zł, które podlegałyby procedurze uproszczonej. To samo tyczy się np. maszyny, czy linii produkcyjnej składającej się z kilku niezbędnych elementów, bez których środek trwały byłby niekompletny – nie ma możliwości kupowania oddzielnie elementów, w celu uniknięcia danej procedury.

 

Z tego względu takie zamówienie należy oszacować łącznie – dostawa 10 laptopów. Następnie, jeśli Zamawiający ma taką wolę, może kupować oddzielnie każdego laptopa, jednak procedura zakupu musi być taka, jaka byłaby dla łącznego zamówienia (10 laptopów o wartości powyżej 50 tys. zł). Czyli mimo iż 1 laptop jest wart np. 5 500,00 zł, to jeśli łącznie zamówienia na 10 laptopów oszacowaliśmy na 55 000,00 zł – to obejmuje nas zasada konkurencyjności – niezależnie, czy będziemy kupować najpierw 1 laptopa i potem kolejne oddzielnie, czy od razu 10 razem.

 

Zamówienia uzupełniające

 

Można udzielić (Wykonawcy wybranemu w procedurze konkurencyjności), zamówień uzupełniających bez ponownego stosowania procedury konkurencyjności:

 

 • do 50% wartości pierwszego zamówienia, pod warunkiem, że:
  • zamówienia są zgodne z przedmiotem pierwszego zamówienia oraz
  • taka możliwość została przewidziana w zapytaniu ofertowym i umowie z wykonawcą.

 

Zamówienia dodatkowe

 

Można udzielić (Wykonawcy wybranemu w procedurze konkurencyjności), zamówień dodatkowych (nieobjętych pierwszym zamówieniem) bez ponownego stosowania procedury konkurencyjności:

 

 • do 50% wartości pierwszego zamówienia, pod warunkiem, że:
  • są niezbędne do jego prawidłowego wykonania, a ich wykonanie jest konieczne w skutek niemożliwej do przewidzenia sytuacji oraz jeśli:
   • z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia pierwszego pociągałoby za sobą konieczność poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
   • wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

 

 

 

Rozeznanie rynku – procedura uproszczona

 

Drugim trybem zamówień, jest tryb uproszczony – poniżej 50 tys. zł. Beneficjent może zastosować uproszczony tryb procedury udzielania zamówień i wyboru wykonawcy, odstępując od obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego (wyjątek zakupy od 20 tys. zł do 50 tys. zł – obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Wnioskodawcy/Beneficjenta (lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty) lub rozesłanie zapytania do 3 potencjalnych oferentów) i porównania ofert. Wybór taki musi zostać dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

Mimo braku dużej liczby wymogów, Beneficjent zobowiązany jest jednak do zachowania trybu pisemnego prowadzonego postępowania, który w tym przypadku polega np. na:

 

 • zgromadzeniu i porównaniu ofert dostępnych na rynku, po poprzednim rozesłaniu zapytania do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców lub zbadaniu ofert w Internecie / telefonicznie
  • preferowane porównanie minimum trzech ofert, chyba że Beneficjent nie otrzyma takiej liczby ofert
 • sporządzeniu notatki z badania rynku.

 

Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest również do złożenia oświadczenia, że dokonał wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę, poniósł wszystkie wydatki z zachowaniem zasad ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert oraz dołożył wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu. Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest ponadto wskazać kryteria, którymi kierował się podczas dokonywania wyboru wykonawcy.

 

Wybór trybu uproszczonego zależy od Beneficjenta, jednak w przypadku decyzji o przeprowadzeniu postępowania według normalnego trybu, w celu uznania jego poprawności należy przestrzegać wszystkich wymaganych wytycznych i zasad, nawet jeśli z uwagi na wartość zamówienia możliwe byłoby zastosowanie trybu uproszczonego.

 

Nieprzestrzeganie ww. procedur może skutkować rozwiązaniem umowy, co zobowiązuje Beneficjenta do zwrotu otrzymanego dofinansowania, z tego względu prawidłowe rozliczenie dotacji, w tym odpowiednie zakupy w projekcie – są bardzo ważne.

 

Zamówienia udziela się wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. Udokumentowaniem wyboru jest „notatka z rozeznania rynku”, w której przedsiębiorca musi udowodnić, że jego wybór był m.in.: racjonalny i uzasadniony, a cena odpowiada jakości świadczonej usługi, czy dostawy.

 

Poradniki i instrukcje omawiające rozliczenie dotacji znajdują się na stronach instytucji prowadzących nabór wniosków w danym programie.

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,