Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Sposób opracowywania strategii przedsiębiorstwa

Czym jest strategia przedsiębiorstwa? Wg E. Portera stworzenie strategii oznacza opracowanie ogólnej formuły mówiącej o tym, w jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza konkurować oraz jakie powinny być jego cele i jakie zasady postępowania będą potrzebne do realizacji tych celów.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Definicja strategii przedsiębiorstwa

 

R. Lynch w swojej pracy podaje natomiast wiele definicji strategii, zaznaczając jednocześnie, że nie istnieje coś takiego jak jedna uniwersalna definicja tego słowa. Niemniej jednak wg tego autora strategię przedsiębiorstwa zdefiniować można np. jako:

 

 • „identyfikację celu organizacji oraz plany i działania podejmowane dla osiągnięcie tego celu” lub
 • „poszukiwanie rynkowych sposobności, eksperymentowanie i rozwijanie w czasie przewag konkurencyjnych”.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Definicja opracowywania strategii

 

W prostszym ujęciu proponowanym przez D. Maister w opracowywaniu strategii „chodzi o opracowanie zestawu działań dzięki, którym usługi firmy będą miały dla klienta większą wartość niż usługi konkurencji”. Dalej za tym autorem warto powtórzyć, że po rozpoznaniu najbardziej atrakcyjnych rynków firma musi zdecydować, jak zmienić metody świadczenia usług, tak aby klienci mogli z nich czerpać większe korzyści w porównaniu z usługami najlepszych konkurentów. Ponadto D. Maister pisze o tym, że nie należy zapominać  o tym że zmiana (wdrożenie strategii) polega na zmianie metod działania w celu wygenerowania większej wartości z usług świadczonych w tych segmentach rynku, w których firma już funkcjonuje.

 

W zgodnych opiniach autorów wielu teoretycznych opracowań literaturowych „za opracowanie strategii przedsiębiorstwa są odpowiedzialni menedżerowie najwyższego szczebla, ale w jej opracowaniu biorą udział wszyscy menedżerowie przedsiębiorstwa”.

 

Strategia w przedsiębiorstwach

 

Niestety strategia większości małych i średnich przedsiębiorstw zwykle nie jest wyraźnie zarysowana. Przeprowadzane ankiety wewnętrzne wśród dyrektorów pionów i członków zarządu zwykle wyraźnie obrazują to zjawisko. Często się zdarza, że niemal wszyscy ankietowani przyznają, że cele strategiczne organizacji nigdy nie były ani oficjalnie ani jasno wyznaczone oraz że znajomość tych celów jest słaba i budowana bardziej na domysłach niż jasnych komunikatach. Wyobrażenie ankietowanych o celach jest bardzo ogólne i niewiele ma wspólnego z pożądanym, klasycznym sposobem prezentowania celów wg zasady SMART, gdzie cele winny być formułowane jako: szczegółowe, mierzalne, ambitne, realne i terminowe. Dodatkowo wymieniane przez ankietowanych menedżerów (z tego samego przedsiębiorstwa) cele czasami są ze sobą niespójne lub wręcz sprzeczne np.:

 

 • zwiększenie udziału w rynku / zachowanie udziału w rynku
 • zysk na działalności operacyjnej / wzrost rentowności / maksymalizacja zysku

 

Często obserwuje się, że podawane są cele, których osiągnięcie nie jest wspierane żadnymi działaniami operacyjnymi.

 

Sposób opracowywania strategii

 

Sposobów podejścia organizacji do opracowania własnej strategii funkcjonowania jest bardzo wiele. Celem przybliżenia czytelnikowi zakresu prac pożądanych do wykonania w trakcie procesu opracowywania strategii poniżej prezentowana jest przykładowa kolejność działań.

 

Etapy procesu strategicznego planowania

 

 1. Określenie Misji przedsiębiorstwa
 2. Przygotowanie analizy sytuacji
 3. Opracowanie strategii:
  1. Wyznaczenie celów i zadań
  2. Sformułowanie strategii alternatywnych
  3. Wybór najlepszej strategii
 4. Opracowanie planów taktycznych,
 5. Określenie konsekwencji finansowych (…)
 6. Organizacja, wdrożenie i kontrola realizacja strategii.

 

Podsumowanie opracowywania strategii przedsiębiorswa

 

Jak wdać proces opracowywania strategii jest działaniem rozbudowanym, zwykle czasochłonnym.

 

W kolejnych wpisach omawiamy metodę wyznaczania pozycji strategicznej SPACE i metodę przeprowadzenia gruntownej analizy przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia SWOT jako etapów analitycznych zaliczanych do etapu drugiego czyli „Przygotowanie analizy sytuacji”.

 

Czytaj więcej o METODA SPACE

Czytaj więcej o podstawowych funkcjach zarządzania

Czytaj więcej o wycenie przedsiębiorstwa

Czytaj więcej o definicji strategii

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i w opracowaniu wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.


Tagi: , , , , , , , , , , , , ,