Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Środki unijne 2007-2013 – podsumowanie

Perspektywa 2014-2020 przyniesie Polsce 82,5 mld euro środków z Unii Europejskiej, czyli średnio około 12 mld euro rocznie (w tym około 2 mld euro bezpośrednich dotacji dla biznesu). Porównując tę liczbę (2 mld euro rocznie), do wielkości kredytów udzielanych rokrocznie dla przedsiębiorstw (około 60 mld euro rocznie), można odnieść wrażenie, że dotacje zaspokajają zaledwie niewielką część potrzeb biznesu. Niemniej jednak  środki unijne przyczyniły się do istotnych zmian w Polsce.

Podsumowanie o środkach unijnych 2007 – 2013

Zmiany te można zaobserwować po efektach kończącej się perspektywy 2007-2013, w której ze wsparcia unijnego skorzystało: 14 872 mikroprzedsiębiorstw, 7587 małych firm, 3750 średnich firm, 1421 dużych firm. (Łącznie jest to 27 630 przedsiębiorstw co stanowi około 1-2% ogółu krajowych firm). Za pomocą funduszy europejskich stworzono 342 tys. miejsca pracy, utworzono 1,7 tys. laboratoriów, wdrożono 3 tys. nowoczesnych technologii, wybudowano lub wyremontowano ok. 11 tys. km dróg, zrealizowano 500 inwestycji w odnawialne źródła energii.

Do końca perspektywy 07-13 zostały podpisane 94 tys. umowy o dofinansowanie, których łączna wartość wyniosła 269 mld złotych. Dodatkowo do zakontraktowania pozostało około 18 mld złotych, a do wydania około 106 mld złotych.

Ze statystyk wynika, że najskuteczniejszymi województwami w pozyskiwaniu i rozdzielaniu środków unijnych są województwa łódzkie, opolskie i dolnośląskie. Najsłabiej w tym obszarze poradziły sobie województwa kujawsko-pomorskie, lubelskie i zachodniopomorskie.

Nowa perspektywa 2014-2020, to będzie, prawdopodobnie, ostatnia szansa na znaczące środki z UE dla Polski. Stawia się w niej na regiony, które według Komisji Europejskiej są bardziej efektywne w rozdzielaniu środków niż rozdzielanie ich na centralnym poziomie krajowym. Z tego względu regiony, które najgorzej poradziły sobie w kończącej się perspektywie 07-13, mają ostatnią szansę na poprawę i dobre przygotowanie, by lepiej wykorzystać środki dotacyjne w latach 2014-2020.

Czytaj więcej o perspektywie 2014-2020.

Czytaj więcej o zmianach w nowej perspektywie.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,