Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Strategia firmy – jakie korzyści ze strategii rozwoju biznesu

Wielu przedsiębiorców nie zadaje sobie pytania dlaczego warto mieć Strategię. Większość nie troszczy się o opracowanie Strategii Rozwoju Biznesu, bo uważa to za trudne, kosztowne lub bezużyteczne, szczególnie w szybko zmieniającym się otoczeniu. Badania wskazują, że podmioty, które posiadają opracowaną i wdrożoną Strategię Rozwoju Biznesu, szybciej rosną i uzyskują wyraźnie wyższą rentowność kapitałów, niż firmy bez wdrożonej takowej Strategii.

W niniejszym artykule przedstawiamy główne korzyści z wdrożenia i posiadania strategii firmy.

Poprawnie opracowana Strategia, to więcej niż dokument. Opracowanie strategii, to proces, w trakcie którego rodzą się pomysły oraz lepiej poznają się i integrują członkowie zespołu. Strategia ukierunkowuje działania całego zespołu i daje motywację do działania (szczególnie tym, którzy byli w proces jej tworzenia zaangażowani).

10 najważniejszych korzyści, które Strategia przyniesie Twojemu biznesowi

1/ Uporządkuje Twoją wiedzę o otoczeniu gospodarczym i Twojej konkurencji,

2/ Zidentyfikuje Twoje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, co umożliwi i ułatwi Ci zarządzanie rozwojem biznesu,

3/ Wykorzystanie z wiedzy i kompetencji całego kierownictwa,

4/ Ustalony, przemyślany, racjonalny kierunek rozwoju biznesu,

5/ Skoncentruje Twoją uwagę na celach strategicznych,

6/ Uzgodnione, spójne i ukierunkowane działań całej załogi,

7/ Integracja zespołu pracującego nad opracowaniem strategii (wzajemne poznanie się) zrozumienie funkcji, ról i interesów innych departamentów,

8/ Podniesienie wiedzy biznesowej i efektywności działania całej załogi,

9/ Zbuduje do Ciebie zaufanie wśród partnerów biznesowych i pomoże Ci pozyskać i obniżyć koszt finansowania zewnętrznego,

10/ Stanowiła będzie kompendium wiedzy o Firmie oraz bazowy materiał do wykorzystania w przyszłych opracowaniach (skróci czas i obniży koszt ich przygotowania) takich jak: biznes plany, wycena firmy, wnioski kredytowe i dotacyjne, materiały promocyjne itp.).

 

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres korzyści konkretnego przedsiębiorcy zależeć będzie m.in. od:

  • charakterystyki jego biznesu,
  • zaangażowania przedsiębiorcy i jego zespołu w opracowanie dokumentu oraz
  • wykupionego zakresu usług konsultingowych.

 Czytaj więcej o korzyściach z biznes planu.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i w opracowaniu Strategii Rozwoju Biznesu. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,