Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Szybka ścieżka – NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój – Dotacje unijne 2019 – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MSP

Resulto

szybka ścieżka NCBR

NCBR przeznaczył na Szybką ścieżkę w roku 2019 budżet środków o wartości ponad 2,2 mld zł.  Przewidziano konkursy zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak i dla MŚP. 

Konkursy będą ogłaszane począwszy od lutego 2019 – ten konkurs stale ewoluuje ale nie były to do tej pory radykalne zmiany, tak wiec można/należy szykować projekty wcześniej wzorujac sie na poprzednich wymogach  konkursowych:  szybka ścieżka dla dużych oraz szybka ścieżka dla małych projektów MSP. Szybka ścieżka odbywa się w ramach – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” a wnioski można składać do 16.12.2019. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności.

NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój  – Poddziałanie 1.1.1 2019

Czytaj o 2.3.2 – Bon na innowacje dla MSP – opracowanie (przez jedn. naukową) produktów/usług/technologii

Czytaj o 3.2.1 – Badania na rynek – wdrożenie nowych produktów i usług

Czytaj o 3.3.3 – Go to Brand – dotacje na promocję firmy i marki

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy i zapoznaj się z ofertą Resulto

btn_wyslij_zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorstwa duże lub spełniające (konkursy są rozdzielne) kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – status MSP
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1?

 

Głównym celem poddziałania 1.1.1, jest wzrost innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 

 • obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe
 • obejmujące prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania)
 • wpisujące się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje”, np. zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zrównoważona energetyka (energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), gospodarka odpadami, robotyka i automatyka, nanotechnologia
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu:
  • wprowadzenie do własnej działalności
  • udzielenie licencji
  • sprzedaż praw do wyników
 • projekty muszą wykazywać się innowacyjnością na poziomie kraju.

.

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty podwykonawstwa
 • koszty budowy prototypów
 • koszty amortyzacji aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty najmu/amortyzacji budynków i gruntów.

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych
 • wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 

 • Wielkość dofinansowania:
  • dla mikro 70%-80% dla badań przemysłowych i 45%-60% dla prac rozwojowych
  • dla małych 70%-80% dla badań przemysłowych i 45%-60% dla prac rozwojowych
  • dla średnich 60%-75% dla badań przemysłowych i 35%-50% dla prac rozwojowych
  • jeśli przedsiębiorstwo szeroko rozpowszechni wyniki projektu (zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) – np. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, wysokość dotacji może wzrosnąć do 80% dla badań przemysłowych oraz do 60% dla prac rozwojowych.
  • na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis–90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;usługi doradcze dla MŚP–50% kosztów kwalifikowalnych tych prac,

.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.1.1

 

 • kryteria dostępu (wybrane pozycje):
  • Kwalifikowalność i adekwatność wydatków
  • Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
  • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
  • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
  • Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 • ocena merytoryczna/kryteria punktowane:
  • Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a kamienie milowe zostały prawidłowo określone (od 0 do 5 pkt)
  • Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt)
  • Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt)
  • Nowość rezultatów projektu (od 0 do 5 pkt)
  • Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (od 0 do 5 pkt)
  • Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 albo 3 pkt)

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 

 • Projekt zostanie dofinansowany, jeśli spełni wszystkie kryteria dostępu oraz uzyska min. po 3 punkty w każdym z kryteriów merytorycznych punktowanych (za wyjątkiem wdrożenia na terenie RP).

 

Kiedy składać wnioski?

 • terminy składania wniosków: 01.04.2019 – 16.12.2019

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2018 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 30.11.2018 o godz. 13:49
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*