Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Szybka ścieżka – NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój – Dotacje unijne 2020 – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MSP

Resulto

szybka ścieżka NCBR

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli zostały doprecyzowane obszary i typy przedsięwzięć.

 

 • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
 • Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
 • Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji
 • Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
 • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych

NCBR przeznaczył na Szybką ścieżkę w roku 2021 budżet środków o wartości jedynie 0,3 mld zł.  Przewidziano tylko jeden konkurs dla dużych przedsiębiorstw jak i dla MŚP oraz jednostek  naukowych. 

Od 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. To przedsiębiorca decyduje jak forma współpracy umożliwi mu najlepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektu badawczo-rozwojowego.

 

Szybka ścieżka odbywa się w ramach – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” .Głównym celem jest podniesienie innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności.

NCBiR w ramach Inteligentny Rozwój  – Poddziałanie 1.1.1 /2021

.

Czytaj również o 3.2.1 – Badania na rynek – wdrożenie nowych produktów i usług

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy i zapoznaj się z ofertą Resulto

wycena znaku - zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 1. Przedsiębiorstw
 • przedsiębiorstwa duże lub spełniające (konkursy są rozdzielne) kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – status MSP
 • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Konsorcjów przedsiębiorstw

 

 1. Konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max.3 podmiotów, w tym min.1 przedsiębiorstwa i min.1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1?

Głównym celem poddziałania 1.1.1, jest wzrost innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności na:

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Dofinansowane zostaną projekty:

 • obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe
 • obejmujące prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania)
 • wpisujące się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje”, np. zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zrównoważona energetyka (energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), gospodarka odpadami, robotyka i automatyka, nanotechnologia
 • projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu:
  • wprowadzenie do własnej działalności
  • udzielenie licencji
  • sprzedaż praw do wyników
 • projekty muszą wykazywać się innowacyjnością na poziomie kraju.

Terminy składania wniosków

22 marca – 4 maj 2021 r. .

Budżet konkursu

300 000 000 PLN, w tym:

Koszty kwalifikowalne

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
 • pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty podwykonawstwa
 • koszty budowy prototypów
 • koszty amortyzacji aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty najmu/amortyzacji budynków i gruntów.

Koszty niekwalifikowalne

Koszty niekwalifikowalne to m.in.:

 • wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych
 • wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania

 • Wielkość dofinansowania:
  • dla mikro 70%-80% dla badań przemysłowych i 45%-60% dla prac rozwojowych
  • dla małych 70%-80% dla badań przemysłowych i 45%-60% dla prac rozwojowych
  • dla średnich 60%-75% dla badań przemysłowych i 35%-50% dla prac rozwojowych
  • dla dużych  50-65%  dla badań przemysłowych i 25%-40% dla prac rozwojowych
  • jeśli przedsiębiorstwo szeroko rozpowszechni wyniki projektu (zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) – np. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, wysokość dotacji może wzrosnąć do 80% dla badań przemysłowych oraz do 60% dla prac rozwojowych.
  • na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis– 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
  • na usługi doradcze dla MŚP– 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac,

 

Dodatkowo:

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych tj. województwa poza mazowieckim
 • Prace przedwdrożeniowe –maksymalnie20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych; dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

.

Proces oceny projektów w poddziałaniu 1.1.1

 • kryteria dostępu (wybrane pozycje):
  • Kwalifikowalność Wnioskodawcy
  • Kwalifikowalność i adekwatność wydatków
  • Zgodność z zasadą  równości szans
  • Zgodność z zasadą  zrównoważonego rozwoju
  • Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
  • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
  • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
  • Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 • ocena merytoryczna/kryteria punktowane:
  • Istota projektu ( 0-5 pkt ) – ocena ogólnej doskonałości projektu (ocenie podlega koncepcja projektu – jego cel oraz przyjęta metodologia badawcza która ma doprowadzić do opracowania nowego rozwiązania)
  • Realizacja projektu ( 0-5 pkt ) –  ocena sposobu prowadzenia projektu (w jaki sposób zaplanowany sposób projektu, zarządzanie projektem i zasoby zapewniają jego prawidłową realizację)
  • Wdrożenie wyników projektu ( 0-5 pkt) – ocena wdrożenia wyników na przedsiębiorstwo, polską gospodarkę i rynek międzynarodowy. Projekt musi być wdrożony w ciągu trzech lat od zakończenia projektu.
  • Wdrożenie na terenie RP ( 0- 1 pkt) – aby oceniany projekt otrzymał 1 pkt. wdrożenie musi nastąpić w ciągu trzech lat od zakończenia projektu ,na terenie RP.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Projekt zostanie dofinansowany, jeśli spełni wszystkie kryteria dostępu oraz uzyska min. po 3 punkty w każdym z kryteriów merytorycznych punktowanych (za wyjątkiem wdrożenia na terenie RP) oraz uzyska minimalną wymaganą liczbę punktów w regulaminie.

 

Kiedy składać wnioski?

 • terminy składania wniosków: 22.03.2021 – 04.05.2021 (zgodnie z ww. rundami

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2018 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,