Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności – jak pozyskać dofinansowanie na start?

dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Regionalne i Krajowe Programy Operacyjne ogłosiły już harmonogramy na 2020 rok. Swój harmonogram ogłosił również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Od tych harmonogramów są uzależnione Instytucje, które będą ogłaszać nabory na wnioski na dotacje unijne na rozpoczęcie działalności (dla osób fizycznych) – m.in. Urzędy Pracy (powiatowe i wojewódzkie), czy Lokalne Grupy Działania (LGD, skupiające obszary wiejskie). Dodatkowo budżety regionalnych i krajowych programów zakładają również środki na oferowanie przez te instytucje instrumentów aktywizacji zawodowej – m.in. szkolenia, staże. Urzędy Pracy i LGD rozpoczęły już nabory wniosków – pozostałe, potencjalne Instytucje Pośredniczące dopiero biorą udział w naborach centralnych, które wyłonią instytucje pośredniczące (rozdzielające środki do beneficjentów końcowych – czyli osób fizycznych). Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Zakładanie firmy, Źródła finansowania | Komentarzy (1)