Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – RPO Zachodniopomorskie – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Nabór w ramach RPO zachodniopomorskiego na innowacje w MSP – dotyczący innowacji produktowej i/lub procesowej. Termin składania wniosków 18.01.2016 r. – 18.03.2016 r. Organizatorem naboru jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. Pula środków – 30 mln zł. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności firm pochodzących z województwa zachodniopomorskiego, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych dzięki wykorzystaniu regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »

Definicja opinia o innowacyjności – dotacje na innowacje

W poprzednim wpisie wspomnieliśmy o tym, że około ¼ projektów (szacunkowo) ubiegających się o dotacje unijne w mijającej perspektywie 2007-2013, wymagała posiadania opinii o innowacyjności. Wiązało się to m. in. z tym, że założeniem instytucji  rozdysponowujących środki pieniężne, przeznaczone na dotacje, było zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Jak poprzednia perspektywa polepszyła innowacyjność Polski? Niezbyt udanie, czego dowodem jest wciąż jedna z ostatnich pozycji w rankingu innowacyjności państw UE oraz fakt, że na kolejne lata zamierza się zwiększyć wydatki publiczne na badania i rozwój z obecnych 0,9% PKB, do 1,7% PKB. Czy to pomoże? Przekonamy się za kilka lat. Jednak w nowych naborach w latach 2014-2020, opinie o innowacyjności będą prawdopodobnie bardziej potrzebne, niż w poprzedniej perspektywie. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje | 2 komentarze