Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na inwestycje MSP – nabór 1.1.A2 lipiec – przebieg rejestracji

Dzięki wolnym środkom został ogłoszony nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania RPO DS 1.1.A2. Alokacja środków wynosi równowartość 7 058 823,53 EUR. Nabór wniosków trwał do 16.09.2014r. Był to ostatni konkurs dla sektora MSP w kończącej się unijnej perspektywie 2007-2013. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się maksymalnie o 800 tys. zł wsparcia.  Zarejestrowano 213 wniosków, jednak w wersji papierowej złożono 211 wniosków.

Wsparcie zostanie udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Źródła finansowania | Komentarzy (1)