Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Etapy procesu due diligence

 

Dla każdego przedsiębiorstwa, w zależności od sytuacji podmiotu i oczekiwań właścicieli, przeprowadza się zindywidualizowany i każdorazowo dostosowany proces due diligence.

Aby przybliżyć proces i etapy analizy, wyodrębniliśmy pewną gamę schematów i reguł postępowania, według których dokonuje się analizy. Podstawowe etapy realizowanego procesu due diligence przedstawione są poniżej.

 

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne | Komentarzy (1)

Przedmiot i zakres badania due diligence

Proces due diligence przeprowadzany jest najczęściej w przypadku fuzji i przejęć oraz bezpośrednich inwestycji dokonywanych np. przez fundusze Venture Capital / Private Equity, czy też branżowych inwestorów.

Dodatkowo coraz częściej zdążają się analizy typu due diligence prowadzone na rzecz Aniołów biznesu.

Analiza due diligence generuje wiele pytań na temat działalności danego przedsiębiorstwa.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne | Komentarzy (1)

Due Diligence – czyli jak poznać prawdę o spółce

W sektorze świata finansów i biznesu, due diligence oznacza proces w którym potencjalny inwestor (np. fundusz private equity, venture capital czy branżowa firma) bada spółkę, którą jest zainteresowany, pod względem finansowym,  prawnym, podatkowym oraz jej ogólną sytuację na rynku. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne | Komentarzy (1)

Definicja Teaser inwestycyjny (ang. investment teaser)

Teaser inwestycyjny jest podstawowym dokumentem, jakim posługuje się bank inwestycyjny, pomysłodawca (przyszły przedsiębiorca) lub firma doradcza (reprezentująca Klienta) do zaprezentowania kluczowych informacji dotyczących projektu inwestycyjnego. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Słownik finansowy, Źródła finansowania | Skomentuj »