Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne – POIŚ oś programowa VII dotacje ochrona zdrowia 2014-2020

Resulto

Nasz Klient znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Pozyskana dotacja to 1,3 mln zł. Gratulujemy.

Konkurencja w konkursie była bardzo duża (złożono 759 projektów), stąd dolna granica punktowa, pozwalająca otrzymać dofinansowanie, była również wysoka i wyniosła 129 punktów (94,9% maksymalnej punktacji).  Program był bardzo popularny w sektorze służby zdrowia – dla porównania warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce dział około 897 szpitali (nie tylko ale przede wszystkim szpitale mogły aplikować).  398 wniosków uzyskało wymaganą, minimalna punktację, z czego jedynie 37 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, a pozostałe 361 umieszczono na liście rezerwowej. Już niedługo rozpoczynają się kolejne nabory.  Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »