Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Wykrywanie oszustw finansowych – opis i zadania biegłego rewidenta

Jak wykryć oszustwa finansowe? Jedną z najważniejszych postać w wykrywaniu oszustw finansowo – księgowych jest biegły rewident. To on ma za zadanie przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego, które polega na obiektywnym ustaleniu prawdziwości i określenia zgodności z przyjętymi kryteriami oceny informacji przedstawionych w badanym sprawozdaniu finansowym. Biegły dokonuje również rewizji ksiąg rachunkowych, które stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego. Rezultatem pracy biegłego rewidenta jest opinia oraz raport z przeprowadzonego badania. Niniejszy artykuł przedstawi możliwości wykrycia oszustw finansowych przez biegłego rewidenta. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień | Komentarzy (1)

Oszustwa finansowe – sposoby manipulacji oraz obszary wrażliwe na oszustwa

W poprzednich artykułach przedstawialiśmy istotę, przyczyny i przedmiot oszustw finansowych oraz głośne przykłady oszustw finansowych. Niniejszy artykuł będzie przedstawiał sposoby manipulacji – techniki (metody) oszustw finansowo – księgowych.

 

Techniki te mogą dotyczyć manipulacji zasobów (prezentowanych w bilansie, jako aktywa lub pasywa) oraz strumieni (prezentowanych w rachunku zysków i strat, jako koszty lub przychody). W praktyce i w historii częściej stosowane były techniki fałszowania przychodów i kosztów, ponieważ bezpośrednio wpływają na poziom wyniku finansowego jednostki. Znikoma część oszustw ukierunkowana była na zniekształcenie pozycji bilansowych. Można tu zaliczyć technikę wadliwej prezentacji bilansowej rozrachunków oraz manipulowanie terminami płatności. Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Komentarzy (1)

Przykłady oszustw finansowych

Istnieje wiele definicji pojęcia oszustwa. Jest to zależne od punktu widzenia osoby podejmującej próbę jego zdefiniowania. Jedna z najbardziej ogólnych definicji to: „Oszustwo jest rozmyślnym działaniem, podejmowanym w celu zapewnienia sobie nieuczciwych lub bezprawnych korzyści”. Istotę oszustw finansowych, ich przyczyny oraz przedmiot oszustw finansowych, opisaliśmy w poprzednim artykule. W niniejszym artykule przedstawimy przykłady oszustw finansowych na wielką skalę. Przykładami takich oszustw, są oszustwa wielkich, amerykańskich firm WorldCom Inc. oraz Enron Corp. Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | 2 komentarze

Definicja oszustwa finansowe – istota przyczyny i przykłady oszustw finansowych

Jedną z częstych metod poprawy funkcjonowania jednostki gospodarczej jest niezgodne z prawem „upiększanie” zeznań finansowych, dokonywane przez kierowników jednostki. Najczęściej rozpoczyna się tu balansowanie na bardzo cienkiej linii rozgraniczającej zasady rachunkowości i niedozwolone praktyki księgowe. Przekraczając tę linię przedsiębiorca może uzyskać korzyści, lecz powinien również liczyć się z konsekwencjami takiego postępowania. W niniejszym artykule przedstawimy Państwu między innymi: czym są oszustwa finansowe, co jest przedmiotem oszustw finansowych oraz jakie są przyczyny i przykłady oszustw finansowych. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | 3 komentarze