Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Środki unijne 2007-2013 – podsumowanie

Perspektywa 2014-2020 przyniesie Polsce 82,5 mld euro środków z Unii Europejskiej, czyli średnio około 12 mld euro rocznie (w tym około 2 mld euro bezpośrednich dotacji dla biznesu). Porównując tę liczbę (2 mld euro rocznie), do wielkości kredytów udzielanych rokrocznie dla przedsiębiorstw (około 60 mld euro rocznie), można odnieść wrażenie, że dotacje zaspokajają zaledwie niewielką część potrzeb biznesu. Niemniej jednak  środki unijne przyczyniły się do istotnych zmian w Polsce. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje | Skomentuj »