Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne 2016 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

15.06.2016, Autor:

W dniu 30 czerwca 2016 zostanie ogłoszony nabór w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, organizatorem naboru jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Pula środków, to ponad 821 mln zł, a wnioski można składać od 30 czerwca do 31 października 2016 r.

Głównym celem naboru jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »

Dotacje unijne – POIŚ oś programowa VII dotacje ochrona zdrowia 2014-2020

22.09.2014, Autor:

Resulto

Nasz Klient znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Pozyskana dotacja to 1,3 mln zł. Gratulujemy.

Konkurencja w konkursie była bardzo duża (złożono 759 projektów), stąd dolna granica punktowa, pozwalająca otrzymać dofinansowanie, była również wysoka i wyniosła 129 punktów (94,9% maksymalnej punktacji).  Program był bardzo popularny w sektorze służby zdrowia – dla porównania warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce dział około 897 szpitali (nie tylko ale przede wszystkim szpitale mogły aplikować).  398 wniosków uzyskało wymaganą, minimalna punktację, z czego jedynie 37 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, a pozostałe 361 umieszczono na liście rezerwowej. Już niedługo rozpoczynają się kolejne nabory.  Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »