Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja franszyza ubezpieczeniowa – integralna, redukcyjna, udział własny

17.11.2014, Autor:

Franszyza ubezpieczeniowa, to zapis umowy ubezpieczenia, przerzucający na ubezpieczającego część poniesionej szkody.

Najczęściej spotykanymi pojęciami, w treści ogólnych warunków ubezpieczenia, są pojęcia franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego.

Co oznaczają owe pojęcia dla ubezpieczającego? Warto się zapoznać z ich definicją.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień | Komentarzy (1)