Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Główne problemy we współczesnym Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Główne problemy we współczesnym Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. W praktyce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) realizowane jest przez Zarząd Spółki oraz dział personalny i obejmuje: 1/ określenie strategii i polityki personalnej, 2/ określenie celów i metod planowania, 3/ określenie zapotrzebowania na pracowników, 4/ rekrutację i dobór personelu, 5/ ocenę i zasady wynagradzanie pracowników, 6/ doskonalenie personelu, 7/ zapewnienie właściwych warunków pracy oraz 8/ ustanowienie i utrzymanie harmonijnych stosunków społecznych.

 

W każdym z tych procesów napotykane są różne problemy. Jednak jakie są główne problemy we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi?

Czytaj całość »

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Komentarzy (1)

Definicja i instrumenty Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL)

Przez koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi rozumiemy – całokształt świadomie zaprojektowanych oraz faktycznie realizowanych zasad, reguł i procedur działania w dziedzinie zarządzania ludźmi. W praktyce ZZL realizowane jest przez Zarząd Spółki oraz dział personalny i obejmuje: określenie strategii i polityki personalnej, określenie celów i metod planowania, określenie zapotrzebowania na pracowników, rekrutację i dobór personelu, ocenę i zasady wynagradzanie pracowników, doskonalenie personelu, zapewnienie właściwych warunków pracy oraz ustanowienie i utrzymanie harmonijnych stosunków społecznych. Czytaj całość »

Tagi: ,
Wpis opublikowany w: Słownik finansowy | Komentarzy (1)