Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pułapki wniosku kredytowego – okiem analityka kredytowego

Wariacje na temat sporządzania wniosków kredytowych

Każdy z Nas, czy to indywidualnie, czy tez jako firma lub jej pracownik staje kiedyś przed koniecznością zaciągnięcia kredytu.

Pułapki wniosku kredytowego

Jeżeli nie jest to prosty kredyt gotówkowy czy karta kredytowa usilnie wciskane przez banki a konieczność wynikająca z podejmowania decyzji inwestycyjnych czy też prowadzenia biznesu, to droga do uzyskania kredytu jest raczej długa i nie należy wierzyć w „błyskawiczne” uzyskanie kredytu, bo to oznacza przeważnie – drożej i mniej bezpiecznie.

 

Drogę tę rozpoczynamy od wyboru banku. Zanim bank podejmie decyzję o przyznaniu kredytu, na początku należy o ten kredyt formalnie wystąpić, czyli złożyć tzw. wniosek kredytowy. Wypełniając wniosek należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które mogą ułatwić i przyspieszyć uzyskanie pozytywnej opinii banku w zakresie udzielenia kredytu.

 

Ile banków tyle różnych formularzy wniosków kredytowych. Każdy bank dysponuje swoim własnym formularzem. W zależności od wysokości interesującej nas kwoty kredytu oraz jego przeznaczenia wniosek taki będzie można wypełnić i wysłać drogą elektroniczną, lub też konieczne będzie złożenie go w formie pisemnej i opatrzenie odręcznym podpisem. Pomimo braku ujednoliconej wersji, wnioski kredytowe poszczególnych banków najczęściej zawierają pytania dotyczące:

 

  • kredytobiorcy (dotyczące przybliżenia bankowi osobę potencjalnego kredytobiorcy, np. dotyczące formy prowadzonej działalności, informacje o zaciągniętych kredytach oraz rachunkach bankowych prowadzonych w innych placówkach, a ponadto, czy przedsiębiorstwo prowadzimy jako swój odrębny majątek, czy też należy ono także do współmałżonka)
  • kredytu (rodzaj kredytu, jego wysokość, waluta oraz cel na jaki zostanie przeznaczony)
  • spłaty kredytu (preferowane terminy spłat, preferowana wysokość rat kredytu)
  • zabezpieczeń kredytu (wybór instrumentów prawnych mających na celu zabezpieczenie), w tym weksle, przewłaszczenie na zabezpieczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji.

Wniosek oraz zawarta na jego podstawie umowa kredytowa, muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego, Ustawą Prawo bankowe, oraz Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Wypełniamy wniosek kredytowy…..

.

Analiza informacji zawartych we wniosku kredytowym

 

Od prawidłowo i rzetelnie wypełnionego wniosku uzależniona jest decyzja banku w zakresie uznania za wiarygodnego kredytobiorcę i udzielenia kredytu. Dlatego też, nigdy nie należy takiego wniosku wypełniać niestarannie „na kolanie”. Zanim zaczniesz uzupełniać wniosek usiądź i spokojnie go przeczytaj. Zastanów się nad każdą z wymaganych odpowiedzi, przemyśl je dokładnie, a następnie dopiero przystąp do jego wypełnienia. Pamiętaj, że nie musisz uzupełnić wniosku od razu. Lepiej zrobić to wolniej ale podać bardziej szczegółowe informacje. Zasadne jest także skorzystanie z wiedzy firm doradczych w przypadku wątpliwości, lub przy bardziej skomplikowanych projektach. Banki często wymagają przy projektach inwestycyjnych tzw. biznes planu, jest on także wymagany w przypadku kredytu dla nowo powstałej firmy. Przedsiębiorca, tworzący biznes plan inwestycji, która ma być współfinansowana przez bank, powinien pamiętać o tym, że kredyt kiedyś będzie musiał spłacić, a żeby tak się stało, plan przedsięwzięcia powinien być bardzo dokładnie opracowany.

 

Można mówić o trzech płaszczyznach tematycznych, które powinny być zawarte w biznesplanie: charakterystyce projektowanego przedsięwzięcia, ocenie rynku i konkurencji oraz prognozie ekonomiczno-finansowej działalności przedsiębiorstwa. Charakterystyka projektowanego przedsięwzięcia powinna zawierać jego dokładny opis, jak i obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego. Kolejnymi składowymi dobrego biznesplanu są: określenie wysokości nakładów inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania, harmonogram realizacji inwestycji z przewidywanym terminem osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej, a także przewidywane zatrudnienie. Powinien być sporządzony w miarę prostym językiem oraz operować powszechnie znanymi miarami i sposobami oceny oraz analizy np. analiza finansowa czy analiza opłacalności (np. NPV).

 

Pamiętaj, że analityk w banku w przypadku dużej liczby wątpliwości lub zapytań zarzuci autora dużą liczbą wyjaśnień, co znacznie wydłuży proces kredytowy a wręcz może na starcie spowodować zaklasyfikowanie wniosku do grupy wysokiego ryzyka, co może skutkować odrzuceniem wniosku. Dlatego tak ważne jest precyzyjne przygotowanie biznes planu, które jest kluczem do otrzymania kredytowania. Oczywiście  inne reguły dotyczą odnowień kredytowych, gdzie dopuszczalne jest maksymalne uproszczenie informacji (bank zna dobrze klienta)
lub w przypadku kredytów obrotowych, w których biznes plan przyjmuje formę opisu planowanej działalności oraz pomysłu na biznes.

 

Pułapka „pomocnego” doradcy (raczej przy kredytach osobistych)

Unikaj sytuacji, w których to „pomocny” doradca bankowy oferuje swoją pomoc w wypełnieniu wniosku i wypełnia, go za Ciebie. Pamiętaj, że wnioski kredytowe składają się z punktów zawierających oświadczenia woli, w których możesz zobowiązać się do otworzenia rachunku bankowego, uzyskania karty kredytowej, objęcia kredytu ubezpieczeniem, czy nawet przystąpić do umowy ubezpieczenia na życie. Stąd by uniknąć takich pułapek i poprzez pośpiech lub nieuwagę oprócz kwoty kredytu nie zaciągnąć dodatkowych zobowiązań zawsze należy zapoznać się z całością wniosku kredytowego, w tym z tą częścią objętą „mniejszym” drukiem, w której obok oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą znaleźć się oświadczenia o przystąpieniu do umowy ubezpieczeniowej. Najlepiej przed złożeniem wniosku kredytowego oddać go do analizy radcy prawnego.

 

Pułapka pominięcia

Wypełniając wniosek należy zawsze, w miarę możliwości uzupełnić wszystkie wymagane rubryki, tj. w poszczególnych punktach wniosku. Pamiętaj, że analizą Twojego wniosku kredytowego będzie zajmował się analityk banku, dla którego ten wniosek oraz załączone do niego dokumenty będą niezależną podstawą do ustalenia, czy jesteś wiarygodnym kredytobiorcą, a tym samym czy zostanie przyznany kredyt. Nie możesz w żadnym wypadku zakładać, iż wszystkie informacje i wyjaśnienia, które przekazałeś ustnie doradcy będę przez niego przekazane analitykowi. On pracuje wyłącznie w oparciu o wniosek kredytowy i załączniki a nieuzupełnione przez Ciebie rubryki będzie traktował jako unikanie odpowiedzi, a tym samym próbę ukrycia niewygodnych faktów.

 

Pułapka brakujących załączników

Do wniosku kredytowego bank wymaga załączenia załączników, które mają na celu ustalenie wiarygodności informacji zawartych we wniosku kredytowym. Często są to dokumenty standardowo oczekiwane przez większość banków. Brak załączników do wniosku kredytowego skutkować będzie przeciągnięciem czasu jego rozpoznania albo też podstawą odmowy udzielenia kredytu. Bank pożyczając Ci swoje pieniądze musi ocenić ryzyko związane z tą transakcją oraz ustalić, czy i na ile jesteś wiarygodnym kredytobiorcą. Wobec tego dokładnie skompletuj już wcześniej wszystkie dokumenty, jakie będą do tego wniosku wymagane. Najlepiej od razu ustal szczegółowo z doradcą, jakie konkretne dokumenty będziesz musiał dostarczyć. Pamiętaj, że im większa kwota kredytu, o który się ubiegasz tym więcej informacji o Tobie i prowadzonej przez Ciebie działalności będzie chciał uzyskać bank.

 

Dokumenty standardowo wymagane jako załączniki do wniosku kredytowego to m.in.:

 

  • Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z zapłatą składek
  • Zaświadczenia z US o niezaleganiu z płatnością podatków
  • Sprawozdanie Finansowe za ostatni rok lub dwa lata
  • Deklaracja PIT, CIT za ostatnie dwa lata.

 

Często na uzyskanie z urzędu takich dokumentów czeka się ok. 2 tygodni. Dlatego celem ominięcia kolejnej pułapki wniosku kredytowego – tj. pułapki „niekończących się załączników” od razu przygotuj wymagane dokumenty, a najlepiej ustal z doradcą, jakie dokumenty są standardowo dołączane do wniosku kredytowego danego banku, tak by uzyskanie decyzji kredytowej nie było odwlekane przez bank w czasie z uwagi na nieprzedłożenie wymaganych dokumentów.

 

Pułapka pozornego „niezwiązania” wnioskiem

 

Pamiętaj, że co prawda samo wypełnienie i złożenie wniosku nie jest tożsame z podpisaniem umowy kredytowej oraz nie gwarantuje pozytywnej opinii kredytowej banku, jednakże należy zawsze bardzo dokładnie zapoznać się z oświadczeniami często zamieszczonymi drobnym drukiem pod „częścią właściwą” wniosku. Jak to już zostało wyżej zasygnalizowane zdarzają się wnioski kredytowe naszpikowane oświadczeniami woli przyszłego kredytobiorcy. Takie oświadczenie po złożeniu przez Ciebie pod wnioskiem podpisu staje się wiążące. Musisz pamiętać, iż w przeciwieństwie do konsumentów, przedsiębiorcy traktowani są jako profesjonaliści w obrocie cywilnoprawnym i nie mogą zasłaniać się nieznajomością czy niezrozumieniem poszczególnych postanowień lub oświadczeń, pod którymi złożyli podpis. Oznacza to zatem akceptację wszystkich oświadczeń oraz potwierdzenie, iż wszystkie złożone przez nas oświadczenia są zgodne z prawdą.

 

Najważniejsze jest „wychwycenie” wszystkich kosztów, które będziesz musiał ponieść, a które składają się na całkowite koszty kredytu i mogą zostać niejako „przemycone” we wniosku. Należy zweryfikować, czy od przyjęcia wniosku do analizy bank nie pobiera prowizji. Nie jest to już praktyka często spotykana, ale może się zdarzyć. Jeżeli w oświadczeniu składanym we wniosku jest wyrażenie zgody na otworzenie rachunku bankowego w przypadku uzyskaniu kredytu, to należy ustalić jakie będą miesięczne koszty prowadzenia tego rachunku przez bank. Jedną z najczęściej zakamuflowanych pułapek wniosku kredytowego są ukryte koszty kredytu w postaci dodatkowych ubezpieczeń. Niejednokrotnie także wcześniejsza spłata jest obwarowana uiszczeniem określonej prowizji na rzecz banku.

 

Pułapka waluty

Decydując się na kredyt walutowy, czyli zaciągany w walucie innej niż polski złoty (PLN), zawsze powinieneś sprawdzić we wniosku lub umowie, czy umowa kredytu bankowego przewiduje możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie kredytu oraz czy prezentowana przez doradcę symulacja spłat kredytu uwzględnia różnice kursowe.

 

Pułapka zabezpieczenia

Zabezpieczenie kredytu ma na celu zmniejszenie ryzyka kredytowego, czyli braku spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Innymi słowy stosując zabezpieczenie kredytu bank zabezpiecza spłaty rat kredytu przez kredytobiorcę. Najczęstszym zabezpieczeniem kredytu jest weksel, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 k.p.c., poręczenie, czy też zabezpieczenie na mieniu kredytobiorcy takie jak hipoteka, zastaw, czy przewłaszczenie na zabezpieczenie.

 

Wypełniając wniosek kredytowy jako przedsiębiorca warto samemu zasugerować najkorzystniejszą formę zabezpieczenia, tak aby zabezpieczenie kredytu nie ingerowało znacząco w prowadzoną działalność gospodarczą. Pamiętaj, że zabezpieczenie to dla banku wyjście awaryjne. Dlatego jego wartość ma istotne znaczenie a szczególnie ważny jest stosunek kredytu do wartości zabezpieczenia. (Sławny wsk LTV).

 

Pułapka dodatkowego konta

Często potrzeba zaciągnięcia kredytu wynika z nieprzewidzianych sytuacji lub motywowana jest koniecznością uregulowania zobowiązań (np. zapłata za zamówiony towar), w sytuacji, gdy Twoi dłużnicy zwlekają z uiszczeniem należności względem Ciebie, co przekłada się na przemijającą utratę płynności finansowej. W takiej sytuacji wypełniając wniosek powinieneś szczególnie dodatkowo zwrócić uwagę na oferowane przez doradcę rozwiązania. Doradca może twierdzić, iż w celu przyspieszenia przekazania Ci środków finansowych konieczne jest założenia konta w banku oferującym kredyt. Zdarzają się sytuacje, w których zakładane jest więcej niż jedno konto. W takiej sytuacji zawsze zwracaj uwagę, ile wynosi miesięczna opłata za prowadzenie takiego (takich) rachunków bankowych.

 

Postanowienia umowy prowadzenia rachunku bankowego mogą być wplecione w umowę kredytu bankowego. Takie rozwiązanie może zawierać ukryte dodatkowe koszty kredytu. Często też się zdarza, że prowadzenie takiego dodatkowego rachunku bankowego założonego „na potrzeby kredytu” wiąże się ze znacznymi kosztami. Sprawdź w umowie i dopytaj doradcę kredytowego, jakie są warunki i możliwość wypowiedzenia takiej umowy rachunku bankowego, kiedy najwcześniej możesz to uczynić i jaki wpływ wypowiedzenie umowy rachunku bankowego (rachunków bankowych), będzie miało na umowę i koszty kredytu.

 

Pułapka niepodpisanego wniosku kredytowego

Na koniec należy zawsze pamiętać, żeby wniosek właściwie podpisać (np. przez oboje małżonków), w przeciwnym wypadku wniosek będzie bezskuteczny, a my sami zostaniemy uznani za osoby niestaranne, co wpłynie na ocenę banku odnośnie naszej wiarygodności jako kredytobiorcy.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany, przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych oraz rozliczamy dotacje. wycena znaku - zapytanie: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: ,