Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Tania pożyczka w parze z inwestycją funduszu lub anioła biznesu

W 2013 roku firmy mają coraz mniej możliwości uzyskania finansowania w formie dotacji na rozwój działalności, gdyż obecnie znacznie zmniejszyła się ilość programów dotacyjnych. Wychodząc na przeciw takiej zmianie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje firmom możliwość skorzystania z pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Pożyczki dla firm

Powstała ona w celu pozadotacyjnego wsparcia finansowego mikro i małych przedsiębiorstw, będących spółką kapitałową, gotowych podjąć innowacyjne przedsięwzięcie o zapotrzebowaniu kapitałowym od 200 000 zł do 2 000 000 zł na jeden projekt. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne, mogą zostać przeznaczone na uruchomienie działalności lub jej wzrost i rozszerzenie, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że przedsiębiorca prowadzi sprzedaż tych produktów nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury ich sprzedaż.

Użytkownicy pożyczki

 Pożyczkę można uzyskać po spełnieniu następujących wymogów:

 1) przedstawienie umowy inwestycyjnej zawartej z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;

 2) złożenie oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;

 3) przedstawienie biznesplanu przedsiębiorstwa opartego na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;

 4) w przypadku realizacji inwestycji:

 a) należy zobowiązać się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji,

 b) należy zapewnić wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości, co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.

Nasi klienci

Resulto, jako doradca, już zarekomendował wielu swoim klientom tą formę dofinansowania. Klienci wybierając preferencyjny sposób pozyskiwania środków, uzyskali znaczne oszczędności w postaci niższych kosztów odsetkowych oraz braku konieczności ustawiania zabezpieczenia. Nasi Klienci uzyskali pozytywne decyzje pożyczkowe na dofinansowanie działalności również z programu pożyczkowego JEREMIE.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,