Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Tania pożyczka w parze z inwestycją funduszu lub anioła biznesu

W 2013 roku firmy mają coraz mniej możliwości uzyskania finansowania w formie dotacji na rozwój działalności, gdyż obecnie znacznie zmniejszyła się ilość programów dotacyjnych. Wychodząc na przeciw takiej zmianie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje firmom możliwość skorzystania z pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Pożyczki dla firm

Powstała ona w celu pozadotacyjnego wsparcia finansowego mikro i małych przedsiębiorstw, będących spółką kapitałową, gotowych podjąć innowacyjne przedsięwzięcie o zapotrzebowaniu kapitałowym od 200 000 zł do 2 000 000 zł na jeden projekt. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne, mogą zostać przeznaczone na uruchomienie działalności lub jej wzrost i rozszerzenie, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że przedsiębiorca prowadzi sprzedaż tych produktów nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury ich sprzedaż.

Użytkownicy pożyczki

 Pożyczkę można uzyskać po spełnieniu następujących wymogów:

 1) przedstawienie umowy inwestycyjnej zawartej z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;

 2) złożenie oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;

 3) przedstawienie biznesplanu przedsiębiorstwa opartego na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;

 4) w przypadku realizacji inwestycji:

 a) należy zobowiązać się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji,

 b) należy zapewnić wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości, co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.

Nasi klienci

Resulto, jako doradca, już zarekomendował wielu swoim klientom tą formę dofinansowania. Klienci wybierając preferencyjny sposób pozyskiwania środków, uzyskali znaczne oszczędności w postaci niższych kosztów odsetkowych oraz braku konieczności ustawiania zabezpieczenia. Nasi Klienci uzyskali pozytywne decyzje pożyczkowe na dofinansowanie działalności również z programu pożyczkowego JEREMIE.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Zakładanie firmy, Źródła finansowania dnia 28.11.2013 o godz. 16:54
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*