Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Tarcza antykryzysowa – wnioski o subwencje bezzwrotne i pożyczki preferencyjne

tarcza antykryzysowa

tarcza antykryzysowa

Niezwłocznie po opublikowaniu szczegółów rządowego programu wsparcia Resulto rozpocznie przygotowywanie wniosków o subwencje bezzwrotne oraz finansowanie płynnościowe.  Mechanizm zadziała podobnie jak dotacja (zamiast UE finansowana tym razem przez NBP). Państwo mocno się zadłuży – dla porównania warto zauważyć że przedsiębiorstwa, które z tarczy skorzystają, mają otrzymać środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł podczas gdy budżet wieloletni pomocy UE dla Polski na lata 2014-2020, na politykę spójności, wynosił 72,9 miliarda euro (czyli około 310 mld zł).

 

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach drugiej tarczy antywirusowej? Krótka informacja poniżej – szczegóły nie są jeszcze dostępne. Subwencja bezzwrotna będzie mogła być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, a 25 proc. na przedterminową spłatę kredytów. Tym samym subwencja bezzwrotna nie będzie mogła być wykorzystana na cele inwestycyjne.

.

Subwencja bezzwrotna przysługiwać będzie tylko podmiotom, które odnotują spadek sprzedaży (w związku z COVID 19) wyższy niż 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego

.

1) dla małych i średnich firm (MŚP). PFR zakłada, że większość firm po złożeniu wniosków otrzyma wsparcie tj. około 300-400 tys. firm (wartość 25 mld zł dla mikro i 50 mld zł dla małych i średnich firm):
–  nieoprocentowana pożyczka do 3,5 mln zł na 3 lata,
–  proste i preferencyjne warunki,
– subwencja bezzwrotna do 75% wartości pożyczki dostępna po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia. 75 proc. subwencji finansowej dla małych i średnich firm będzie mogło być bezzwrotne, w tym 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności, 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

 

1 a) Subwencje dla mikrofirm bazują na skali spadku przychodów i liczbie zatrudnionych. Maksymalna korzyść to 75% z kwoty subwencji:

– 12 000 zł / na pracownika przy  spadku przychodów 25%-50%,

– 24 000 zł / na pracownika przy  spadku przychodów 50%-75%,

– 36 000 zł / na pracownika przy  spadku przychodów 75%-100%.

Zwrot subwencji
• zaprzestanie działalności w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania 100.
• brak zaprzestania 25 %% (czyli zawsze zwrot) ewentualnie,
• redukcja zatrudnienia do poniżej 50% – 50%,
• redukcja zatrudnienia ze 100% do 50% w okresie 12 mcy od dnia udzielenia subwencji w stosunku do stanu na 31 12 2019 r lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego zwrot proporcjonalny do redukcji (od 0% do 50%).

Komentarz: Relatywnie największe korzyści odniosą firmy ponoszące jednostkowo niskie koszty wynagrodzeń w przeliczeniu na jednego pracownika. Umarzana część subwencji będzie mogła pokryć nawet kilkumiesięczne koszty wynagrodzeń (szczególnie w połączeniu z Tarcza 1.0 czyli postojowym i obniżeniem składki do ZUS). Zgodnie z regułą Subwencja nie jest powiązana z wynikiem finansowym mikrofirmy – teoretycznie można wyobrazić sobie wygenerowanie zysku z umorzonej subwencji (szczególnie przy dużym udziale kosztów zmiennych w kosztach całkowitych).

 

1 b) Subwencje dla małych i średnich firm bazują na skali spadku przychodów i sprzedaży. Maksymalna korzyść to 75% z kwoty subwencji ale nie więcej niż 800 000 EUR:

– 4% przychodów ze sprzedaży przy  spadku przychodów 25%-50%,

– 6% przychodów ze sprzedaży przy  spadku przychodów 50%-75%,

– 8% przychodów ze sprzedaży przy  spadku przychodów 75%-100%,

Zwrot subwencji
• zaprzestanie działalności w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania 100%,
• brak zaprzestania 25%,
• redukcja zatrudnienia do poniżej 50% – 25%,
• zwrot różnicy między 25% subwencji a wykazaną stratą na sprzedaży w
okresie 12 miesięcy od pierwszego miesiąca w którym odnotowano stratę (po 1 lutego 2020 r lub od miesiąca udzielenia subwencji),
• proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia od 100% do 50% – od 0% do 25%,

Komentarz: przy takich założeniach największe korzyści  z subwencji (spośród małych i średnich firm) będą mogły odnieść firmy działające na relatywnie wysokich marżach, dla których relatywnie niewielka subwencja w relacji do przychodów okaże się znacząca w relacji do kosztów.   .

.

2) dla dużych firm (25 mld zł – wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez PFR):

– Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres dwóch lat o wartości nawet do 1 mld zł,
– Nieoprocentowane finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres trzech lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot, możliwość umorzenia spłaty do 75% wartości pożyczki,
– Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

 

Warunki do umorzenia finansowania preferencyjnego:

• gotówkowa strata na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu
przypadającym po 29 lutego 2020 r . (strata na sprzedaży odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem pozycji niegotówkowych, w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów), lub
• prognozowany poziom zadłużenia wzrósł na skutek COVID 19 do poziomu, który zagraża stabilności finansowej, rozumianej jako zadłużenie netto (zobowiązania finansowe minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty) w relacji do zysku EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja), nie przekraczające poziomu 3 5 x w ustabilizowanym roku po zakończeniu kryzysu według prognozy,
• przedstawiono plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID 19 oraz przeszło pozytywnie proces uproszczonego badania (tzw due diligence prowadzonego przez PFR).

 

Komentarz: korzystając z możliwości umorzenia 75% finansowania preferencyjnego duża firma mogła będzie przejść kryzys niemal suchą nogą bowiem umorzenie pokryje 3/4 gotówkowej straty  (z zastrzeżeniem do decyzji PFR bo zatrzega on sobie pole do uznaniowości).

.

Zgodnie z oświadczeniami PFR firmy, które otrzymają pomoc w ramach tarczy finansowej, nie poniosą kosztów z tytułu prowizji bankowej czy za opłaty za rozpatrzenie wniosku. Kosztem będzie jednak sporządzenie samego wniosku. Choć wnioski o wsparcie finansowe dla mikro, małych, średnich firm w ramach tarczy finansowej mają być prostymi dokumentami, opartymi na oświadczeniu, które przedsiębiorca będzie mógł złożyć przez internet.

Z tarczy finansowej będą mogli również korzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali już np. zwolnienia z ZUS, korzystają z tzw. postojowego czy dopłat do wynagrodzeń pracowników (czyli korzystają z tarczy antykryzysowej). Podkreślił, że o ile tarcza antykryzysowa miała przede wszystkim chronić miejsca pracy, to tarcza finansowa ma też zapewnić płynność firmom, które poniosły straty.

.

Gdzie można składać wnioski?

Duże firmy, zatrudniające ponad 250 osób już mogą składać wnioski w formie elektronicznej do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) – link prostego wniosku. Mikrofirmy oraz małe i średnich firm muszą poczekać – będą obsługiwane w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie internetowej PFR.

.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy plany restrukturyzacji i projekcje finansowe. Znamy urzędnicze wymogi – składamy wnioski o dofinansowania już od 8 lat. Zapytaj o naszą ofertę tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

Potrafimy skutecznie pisać wnioski  – Twój projekt również będzie pozytywnie oceniony. Zapraszamy. 

wycena znaku - zapytanie
 Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.
Tagi: , , , ,