Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Umowy leasingu – inne kryteria podziału

Niezależnie od charakteru leasingu, jako leasingu operacyjnego czy finansowego, w praktyce funkcjonują różne jego odmiany uzależnione np. od źródła nabycia przedmiotu leasingu (np. leasing zwrotny), waluty, w jakiej denominowany jest leasing, czy też wysokości opłaty wstępnej.

Leasing

I tak, w zależności od powyższych czynników można mówić o:

Leasingu zwrotnym (tzw. „sale and lease back”), polegającym na tym, że korzystający uprzednio dokonuje sprzedaży na rzecz firmy leasingowej własnego środka trwałego, a następnie przystępuje do umowy leasingu, na podstawie, której nadal korzysta z tego środka trwałego. Celem podstawowym zawarcia takiej umowy, z perspektywy korzystającego, jest oczywiście uwolnienie zamrożonych środków pieniężnych, tak by mogły one być wykorzystane np. na inne cele inwestycyjne, przy zachowaniu możliwości korzystania ze środka trwałego. Tak, więc za cenę uzyskania wolnych środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży środka trwałego korzystający rezygnuje z własności tego środka. Może on ponownie stać się jego właścicielem po dokonaniu spłaty kwot przewidzianych w umowie leasingu. Leasing zwrotny może przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego (poszczególne raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodów korzystającego), jak i leasingu finansowego (korzystający będzie dokonywał podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, a jego kosztem podatkowym będzie część odsetkowa każdej z rat). W przypadku leasingu zwrotnego silnie ujawnia się rola kredytowa leasingu – służy, bowiem przede wszystkim polepszeniu płynności finansowej korzystającego poprzez uwolnienie zamrożonego kapitału w postaci środków trwałych na środki obrotowe.

Leasingu denominowanym w walucie i leasingu złotówkowym, przy czym zaznaczyć należy, iż w obu tych przypadkach spłata poszczególnych rat leasingowych odbywa się w złotówkach. Możliwość zastosowania umowy leasing nominowanego w walucie, tj. takiego, który zakłada faktyczną spłatę rat w walucie, podlega ograniczeniom na gruncie ustawy Prawo dewizowe i wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizowego wydawanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W leasingu denominowanym w walucie obcej, wartość początkowa oraz poszczególne raty leasingowe wyrażone są w walucie, jednak spłata następuje w złotówkach. W efekcie, leasing taki może okazać się tańszy, a z drugiej strony niesie on ryzyko wahań kursów walutowych.

Leasingu bezpośrednim i pośrednim, przy czym kryterium takiego podziału jest status finansującego. W leasingu bezpośrednim finansującym jest producent przedmiotu umowy (np. producent maszyny, urządzeń bądź firma deweloperska, która wybudowała budynek). W takim przypadku leasing pełni rolę wspomagającą w stosunku do dystrybucji. Natomiast, w przypadku leasingu pośredniego finansującym jest wyspecjalizowana firma leasingowa, która nabywa przedmiot umowy leasingu od oznaczonego producenta w celu oddania go do używania na podstawie umowy leasingu.

Analizując umowy leasingu od strony ich przedmiotu, można mówić o – kliknij tu.

 

Zapytaj o pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty finansowania inwestycji: kredyty i pożyczki w tym m.in. pożyczki unijne JEREMI

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,