Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Umowy leasingu – inne kryteria podziału

Niezależnie od charakteru leasingu, jako leasingu operacyjnego czy finansowego, w praktyce funkcjonują różne jego odmiany uzależnione np. od źródła nabycia przedmiotu leasingu (np. leasing zwrotny), waluty, w jakiej denominowany jest leasing, czy też wysokości opłaty wstępnej.

Leasing

I tak, w zależności od powyższych czynników można mówić o:

Leasingu zwrotnym (tzw. „sale and lease back”), polegającym na tym, że korzystający uprzednio dokonuje sprzedaży na rzecz firmy leasingowej własnego środka trwałego, a następnie przystępuje do umowy leasingu, na podstawie, której nadal korzysta z tego środka trwałego. Celem podstawowym zawarcia takiej umowy, z perspektywy korzystającego, jest oczywiście uwolnienie zamrożonych środków pieniężnych, tak by mogły one być wykorzystane np. na inne cele inwestycyjne, przy zachowaniu możliwości korzystania ze środka trwałego. Tak, więc za cenę uzyskania wolnych środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży środka trwałego korzystający rezygnuje z własności tego środka. Może on ponownie stać się jego właścicielem po dokonaniu spłaty kwot przewidzianych w umowie leasingu. Leasing zwrotny może przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego (poszczególne raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodów korzystającego), jak i leasingu finansowego (korzystający będzie dokonywał podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, a jego kosztem podatkowym będzie część odsetkowa każdej z rat). W przypadku leasingu zwrotnego silnie ujawnia się rola kredytowa leasingu – służy, bowiem przede wszystkim polepszeniu płynności finansowej korzystającego poprzez uwolnienie zamrożonego kapitału w postaci środków trwałych na środki obrotowe.

Leasingu denominowanym w walucie i leasingu złotówkowym, przy czym zaznaczyć należy, iż w obu tych przypadkach spłata poszczególnych rat leasingowych odbywa się w złotówkach. Możliwość zastosowania umowy leasing nominowanego w walucie, tj. takiego, który zakłada faktyczną spłatę rat w walucie, podlega ograniczeniom na gruncie ustawy Prawo dewizowe i wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizowego wydawanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W leasingu denominowanym w walucie obcej, wartość początkowa oraz poszczególne raty leasingowe wyrażone są w walucie, jednak spłata następuje w złotówkach. W efekcie, leasing taki może okazać się tańszy, a z drugiej strony niesie on ryzyko wahań kursów walutowych.

Leasingu bezpośrednim i pośrednim, przy czym kryterium takiego podziału jest status finansującego. W leasingu bezpośrednim finansującym jest producent przedmiotu umowy (np. producent maszyny, urządzeń bądź firma deweloperska, która wybudowała budynek). W takim przypadku leasing pełni rolę wspomagającą w stosunku do dystrybucji. Natomiast, w przypadku leasingu pośredniego finansującym jest wyspecjalizowana firma leasingowa, która nabywa przedmiot umowy leasingu od oznaczonego producenta w celu oddania go do używania na podstawie umowy leasingu.

Analizując umowy leasingu od strony ich przedmiotu, można mówić o – kliknij tu.

 

Zapytaj o pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty finansowania inwestycji: kredyty i pożyczki w tym m.in. pożyczki unijne JEREMI

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Leasing, Źródła finansowania dnia 19.02.2013 o godz. 23:57
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Umowy leasingu – inne kryteria podziału

Skomentuj

*