Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Upadłość konsumencka, czy na pewno taka dobra? Krytyczna ocena

Ostatnio głośnym tematem jest upadłość konsumencka. To ciekawy temat do rozważań, bo upadłość konsumencka, to broń obusieczna. W wielu artykułach możemy przeczytać, że jest to szansa dla osób, które miały pecha w życiu, czy zaliczyły jakieś niepowodzenie i źle podjęły decyzję – możemy zatem stwierdzić, że jest to dla nich szansa na nowy start w życiu i uwolnienie się od „bezdusznego bankiera”. Jednak z drugiej strony, ktoś te wierzytelności będzie musiał spłacić. Obecnie sądy umarzają te wierzytelności, które mimo wszystko nie znikają z naszej gospodarki (koś na tych decyzjach traci). Wierzycielami nie są wyłącznie duże instytucje finansowe, ale również mniejsi przedsiębiorcy, którzy będą musieli zrekompensować sobie straty, m.in. poprzez pośrednie obciążenie swoich klientów, lub jeśli wielkość wierzytelności przekroczy masę krytyczną, poprzez ogłoszenie upadłości, co pogrąży z kolei ich wierzycieli. Co więcej, wierzycielami bywają również osoby fizyczne – np. sąsiad pożycza sąsiadowi. Taki precedens może wywołać efekt domina.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Upadłość konsumencka – definicja

Upadłość konsumencka, jest to możliwość umorzenia (w sytuacji powstania niezawinionej niewypłacalności) w całości zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Do końca 2014 roku, upadłość konsumencka była normowana ustawą z dnia 31 marca 2009 roku.

Od 2015 roku będzie łatwiej upadać

W 2011 roku ogłoszone zostały 2 upadłości konsumenckie, w 2012 roku 11 upadłości, w 2013 roku 7 upadłości, a w 2014 roku tylko 5 upadłości. Najprawdopodobniej tendencja spadkowa upadłości konsumenckich nie satysfakcjonowała ustawodawcy, więc z dniem 31 grudnia 2014 roku, wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, która istotnie liberalizuje warunki ogłoszenia upadłości.

Na efekty nie trzeba było wiele czekać, od początku 2015 roku, do 25 lutego, już 26 osób ogłosiło upadłość konsumencką – czyli więcej niż przez ostatnie 4 lata łącznie!

Czynniki wpływajace na wyniki giełdowe w 2015 roku.

Prognozy

Specjaliści szacują, że gdy wiedza z zakresu upadłości się ugruntuje w masowej świadomości, ludzie w nadziei, na pozytywne rozpatrzenie wniosku, będą masowo wysyłać wnioski o upadłość, co w połączeniu z liberalizacją prawa w tym zakresie sprawi, że w 2016 roku może dojść do dziesiątek, jak nie setek upadłości miesięcznie.

Czy można zwolnić ludzi z odpowiedzialności za swoje czyny?

Według zapisów nowej nowelizacji, jeśli wykaże się „dobre chęci” do spłaty wierzytelności, lecz brak możliwości, to sąd, może zwolnić osobę z odpowiedzialności za podpisane swoim imieniem i nazwiskiem umowy. W takim przypadku zostaje już tylko wartość swojego słowa. Bardzo irytujące jest podejście prawodawcy, bowiem, na koszt wierzycieli, uwalnia dłużników od odpowiedzialności. Prawodawca ma wolę uwolnienia od długu dłużnika, ale niczym nie rekompensuje wierzycielowi utraconego majątku.  To nie jest sprawiedliwe. Można zrozumieć (choć niechętnie) sytuację, kiedy wierzycielem jest profesjonalna organizacja, która kalkulując ryzyko, udziela masowo pożyczek. Dlaczego jednak dłużnik ma zostać uwolniony od długu, kiedy jego wierzycielem jest inna osoba fizyczna i to niekoniecznie zamożna? Może nawet uboga? Będzie dochodzić do sytuacji, kiedy uwolnione od długu osoby, będą się w oczy śmiać swoim byłym dłużnikom. Nie podoba mi się taka „sprawiedliwość”. Uważam, że jeżeli prawodawca (Państwo) uwalnia dłużnika od długu, to Państwo winno rekompensować stratę wierzycielowi, jeżeli jest nim osoba fizyczna (mam nadzieję, że wówczas sądy ostrożniej podejmowałyby stosowne decyzje).

Przedsiębiorco – kolejny raz zmarnujesz swój czas – sprawozdanie za korzystanie ze środowiskowe.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,