Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

W którą stronę zmierzasz Polsko?

Po 25 latach od transformacji ustrojowej Polska, jest jednym z krajów europejskich, które w tym okresie najszybciej rozwijał się gospodarczo. Porównując dochód Polski na mieszkańca, z dochodem na mieszkańca Niemiec – w 1992 r. osiągał on wartość  29%, a w 2015 r. ten stosunek wynosił już 55% – czyli w ciągu 25 lat, prawie dwukrotnie wzrósł dochód Polski, w porównaniu z dochodem mieszkańca Niemiec.

 

Niniejszy artykuł będzie traktował o analizie 25 lat, prognozach na przyszłość oraz propozycjach wyborczych partii rządzącej.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

Jak było

Okres od 1945 r. do 1989 r. to był czas gospodarki centralnie planowanej, zamkniętej, a w potocznym rozumieniu określanej jako socjalistycznej. Jak wykazują dane Conference Board nasz PKB per capita na osobę wynosił zaledwie 31,8% PKB Niemiec. W porównaniu z innymi krajami nasze zacofanie gospodarcze było widoczne nie tylko w danych makroekonomicznych, ale także w innych dziedzinach.

 

Zastój gospodarczy był spowodowany luką rozwojową oraz rosnącym długiem publicznym, który został nieodpowiednio ulokowany.

 

Trzeba było podjąć szereg działań, które w sposób szokowy przeformułowały gospodarkę zamkniętą na gospodarkę rynkową (otwartą).

 

W ramach planu Balcerowicza, który był głównym koordynatorem i pomysłodawcą przeprowadzenia gospodarczych zmian w Polsce dokonano na początku lat 90:

 

  • stabilizacji i liberalizacji makroekonomicznej- restrykcyjna polityka fiskalna i monetarna, walka z hiperinflacją oraz usunięcie barier dla działalności gospodarczej,
  • instytucjonalizacji przebudowy połączona z prywatyzacją.

Takie są fakty

  • w ciągu 25 lat średnioroczny wzrost PKB Polski wyniósł 4%
  • według wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2018 r. dochód na mieszkańca Polski ma przewyższyć dochód na mieszkańca Portugalii
  • Polska zwiększyła trzykrotnie udział w handlu międzynarodowym – oznacza to, że pozycja Polski na rynkach międzynarodowych jest o 1/3 silniejsza, niż wynika to z udziału Polski w światowym PKB
  • zwiększyła się jakość eksportowanych towarów – z 35% do 60% produktów wysoko zaawansowanych technologicznie – wzrost był spowodowany m.in. napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  • okres 2000-2015 charakteryzuje się najbardziej stabilnym wzrostem gospodarczym w regionie europejskim
  • kryzys gospodarczy nie spowodował spadku wartości PKB – dzięki mniejszej nierównowadze deficytu obrotów bieżących, zaostrzeniu polityki fiskalnej i monetarnej

 

Co nas czeka

Polska w dalszym ciągu potrzebuje wolnorynkowych reform, które są motorem wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji spowodują dogonienie bogatszych krajów. Dodatkowo wzmocnieniem polskiej gospodarki byłoby rozszerzanie legalnego charakteru systemu ekonomicznego kraju, czyli redukcja tzw. szarych stref, czy czarnego rynku, który przez ograniczenia prawne rośnie w naszym kraju bardzo szybko.

 

Według prognoz Komisji Europejskiej i OECD tempo wzrostu PKB ma wynieść poniżej 2% [zakładając neutralność działań związanych ze zmianą sił wzrostu gospodarczego (zatrudnienie, inwestycje kumulujące się w kapitał, wydajność pracy i kapitału)].

 

Dodatkowo zagrożeniem dla polskiej gospodarki są czynniki, które występują obecnie lub mogą wystąpić w przyszłości:

 

  • deficyt finansów publicznych, który jest wrażliwy na spowolnienie gospodarcze (korelacja wydatków publicznych do wzrostu gospodarczego) – skutecznym rozwiązaniem jest ograniczenie wydatków publicznych tak, aby wpływ otoczenia zewnętrznego, zwłaszcza sytuacja ekonomiczna krajów sąsiadujących z Polską (w tym kraje mające największy udział w światowym PKB) nie był tak duży

Zmiany gospodarcze

Po dwóch kadencjach koalicji PO-PSL, w kolejnych wyborach parlamentarnych zdecydowaną większość otrzymała Zjednoczona Prawica pod szyldem PIS-u. Ich program przedwyborczych obietnic szacowany jest na 44,9 mld zł (koszt szacowany przez Centrum Analiz Ekonomicznych). W skład obietnic wchodzi m.in. zmiana w podatkach, w tym kwota wolna od podatku, podatek VAT, składki NFZ, zmiana w systemie świadczeń rodzinnych – 500 zł na każdego dziecko począwszy od 2 dziecka.

 

Łączne koszty nie obejmują proponowanego obniżenia wieku emerytalnego, który według Raportu FOR – „Następne 25 lat” jest anty-reformą.

 

Trudno przewidzieć, w jakim kształcie zostaną wprowadzone propozycje przedwyborcze PIS – jeżeli zostaną w całości wykonane, wówczas szansa na rozwój gospodarczy Polski maleje, a wręcz w najgorszym razie może doprowadzić do kryzysu gospodarczego.

 

Czytaj również: Mała firma – zarządzanie w kryzysie

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,