Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Wierzytelności Skarbu Państwa tracą uprzywilejowanie – zmiany Prawo restrukturyzacyjne

Przedsiębiorcy musieli długo czekać na tę zmianę. Cierpliwość się jednak opłaciła. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza nowe zasady w kolejności zaspokajania należności z majątków bankrutujących firm. Najważniejsza zmiana dotyczy likwidacji uprzywilejowania wierzytelności Skarbu Państwa. Zmiany są zawarte w projekcie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Projekt został przesłany do Sejmu.

Likwidacja uprzywilejowania wierzytelności Skarbu Państwa

Projekt zakłada likwidację uprzywilejowanej sytuacji wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz części zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spowoduje to, że wierzytelności prywatnych podmiotów, będą na równi ważne, z należnościami Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecna sytuacja

Jeśli prywatny wierzyciel nie ma zabezpieczenia na majątku upadłego, to jest daleko w kolejce o odzyskanie długu, jest  m.in. za wierzytelnościami Skarbu Państwa. Efektem tego, jest fakt, że ma bardzo małe szanse na odzyskanie swoich wierzytelności, a nawet ich części. Jest to niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę fakt, że prywatni wierzyciele w takim samym stopniu jak Skarb Państwa kredytują bankrutujących dłużników

Sytuacja po zmianie

Kolejność zaspokajania roszczeń:

1. Przypadające za czas poprzedzający bankructwo należności pracownicze, należności rolników za produkty dostarczane z własnego gospodarstwa, należności alimentacyjne, renty (chorobowe, niezdolność do pracy, kalectwo, śmierć), należności ZUS przypadające za 3 ostatnie lata przed upadłością, należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

2. Należności wierzycieli prywatnych (w tym przedsiębiorców), zobowiązania podatkowe i inne daniny publiczne, pozostałe należności dla ZUS,

3. Odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach (w kolejności, w jakiej zaspokojeniu podlega kapitał), sądowe i administracyjne grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów,

4. Należności wspólników lub akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności, np. dostawy towaru z odroczonym terminem płatności dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w ciągu 5 lat przed ogłoszeniem upadłości (z odsetkami).

Źródło: projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne

Czytaj więcej o korzyściach z pisania wniosku dotacyjnego.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,