Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Założenie własnej działalności gospodarczej krok po kroku oraz jak pozyskać dofinansowanie

dotacje dla firm - start

Jak założyć działalność oraz pozyskać na nią dofinansowanie? Czy najpierw założyć i starać się o dofinansowanie, czy odwrotnie? Założenie działalności gospodarczej wiąże się z biurokratyczną przeprawą. Dla wielu osób może to być skomplikowane. Opisujemy krok po kroku, jak założyć firmę, a ponadto jak zdobyć dofinansowanie na nią. 

 

wycena znaku - zapytanie

Jak uzyskać dofinansowanie na własną działalność?

W pewnym uproszczeniu – są dwa rodzaje dofinansowań:

 

 

Jak założyć firmę / działalność gospodarczą?

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej zgłasza siebie jako płatnika składek w formie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Może to zrobić osobiście, drogą elektroniczną (używając podpisu elektronicznego) lub wysłać listem poleconym.

 

Wniosek ten jest jednocześnie m.in. wnioskiem:

 

 • o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 • o uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • o zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
  • albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników
 • o wyborze formy opodatkowania.

 

Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

 

Obowiązek złożenia wniosku spoczywa na osobach zakładających spółkę prawa handlowego, stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną albo zawodową. Po dokonaniu wpisu do KRS następuje automatyczne przekazanie danych z tego rejestru do:

 

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i nadanie NIP oraz REGON
 • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

 

Należy pamiętać by w terminie do 7 dni od daty rejestracji należy złożyć wniosek NIP-8 w Urzędzie Skarbowym (US). Jest to wniosek uzupełniający do danych, które US otrzymał przy wcześniejszym postępowaniu.

 

Złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

 

Osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ma obowiązek zgłosić siebie (jako osobę ubezpieczoną) oraz pozostałe osoby (pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące) w ZUS do odpowiednich ubezpieczeń, w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli:

 

 • od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – siebie
 • od dnia rozpoczęcia współpracy – osoby współpracujące
 • od dnia nawiązania stosunku pracy – pracowników
 • od dnia oznaczonego w umowie, jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania– zleceniobiorców.

 

Jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym musi złożyć formularz ZUS ZUA.

 

Formularz ZUS ZZA składa osoba podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jest tak wtedy, gdy osoba zakładająca firmę jest jednocześnie zatrudniona o pracę i zarabia powyżej średniej krajowej.

 

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,