Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Mała firma – zarządzanie w kryzysie

Wbrew obiegowej opinii o zasadniczej roli w gospodarce globalnych korporacji, to małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią podstawę współczesnych gospodarek europejskich. W Polsce jest zarejestrowanych ponad 3,5 miliona małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi ponad 99% wszystkich zarejestrowanych firm. MSP zapewniają około 67% miejsc pracy oraz tworzą około 49% PKB. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) napotykają różne bariery rozwojowe i sytuacje kryzysowe. Jak zatem zarządzać małą firmą w kryzysie?

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

Poznaj swoje wyniki, aby działać efektywniej – Zarządzanie w kryzysie

Spośród głównych barier najczęściej występują trzy:

  • bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się z problemami wynikającymi zarówno z ogólnej sytuacji gospodarczej jak i zmian natężenia konkurencji
  • problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejętności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej
  • bariery finansowe.

 

Problemy zarządcze mają różnorodny charakter. Jedną z częstych słabości krajowych MSP są bardzo niedoskonałe systemy ewidencyjne i raportowe. Przedsiębiorstwa, które wyrosły z mikrofirm (jednoosobowych działalności), a obecnie zatrudniają dwadzieścia i więcej osób przy obrotach rocznych przekraczających 1 milion złotych, po prostu często nie wiedzą, które z ich aktywności gospodarczych są rentowne, a które przynoszą straty. Zarządzający zwykle nie wiedzą, jakie rzeczywiście marże generują (na poszczególnych grupach asortymentu lub typach Klientów) – w konsekwencji zarządzanie takim przedsiębiorstwem w większym stopniu bazuje na intuicji właściciela niż na realnych danych, które niewykorzystane często obrastają „kurzem” w firmowych systemach komputerowych. MSP konkurują na rynku zwykle z dużymi firmami, których doskonałe systemy raportowe zwykle skutecznie pomagają podejmować świadome decyzje gospodarcze.

 

Decyzje operacyjne dotyczące bliskiej przyszłości jak i decyzje o charakterze strategicznym (choć w tym przypadku często intuicja biznesowa i wyczucie rynku kadry zarządzającej jest kluczowe) zawsze warto oprzeć na realnych danych, a nie na wyobrażeniach i opiniach. Brak przejrzystych i szybkich informacji o wynikach prowadzonej działalności prowadzi do błędnego rozpoznania przyczyn sukcesu bądź porażki, czego skutkiem są błędne decyzje i pogorszenie wyników firmy.

 

Mało sprzyjające otoczenie ogólnogospodarcze (w niektórych branżach wręcz kryzysowe) motywuje przedsiębiorców do wzmożonych działań obliczonych na podtrzymanie bądź poprawę rentowności. Pełna wiedza o własnym biznesie jest nieodzownie potrzebna przed podjęciem poważnych decyzji.

Przeanalizuj stan obecny

 

Typowe małe przedsiębiorstwo nie posiada własnej kadry finansowej. Finansami zarządza szef będący zwykle jednocześnie właścicielem. Szef ma u boku księgową lub korzysta z usług zewnętrznego biura rachunkowego. Właściciel zna się doskonale na działalności operacyjnej firmy, ale zarządzania firmą uczył się zwykle w praktyce prowadzonej działalności, więc brakuje mu wiedzy specjalistycznej z zakresu analiz i zarządzania finansami. Służby księgowe najczęściej stosują plany kont dostosowane do wymogów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych a nie potrzeb zarządczych. Uszczegółowienie planu kont poprzez dodanie kont analitycznych nie jest w interesie biur rachunkowych, bo dokłada im pracy. Często Kierownik pytający o dane analityczne i raporty słyszy „Szefie, nie da się”.

 

Jeżeli w firmie istnieje system tzw. produkcyjny (wykorzystywany do ewidencji zamówień, stanów magazynowych, czasami fakturowania), to wykorzystywany jest tylko w swojej podstawowej roli. Bardzo rzadko ta kopalnia wiedzy o Klientach i kosztach jest poprawnie wykorzystywana. Skutkiem czego informacja nie wspiera decyzji zarządczych. Wykorzystanie firmowych baz danych (nierzadko przechowywanych w wielu osobnych plikach) często jest bardzo proste i nie generuje znaczących kosztów. Zwykle wystarczy analiza stanu obecnego oraz wykorzystanie powszechnie dostępnych narzędzi takich jak arkusze kalkulacyjne i bazy danych do wygenerowania pogłębionych raportów, które odkrywają często cenne informacje przed zainteresowanymi oczami właściciela. Drobne modyfikacje planu kont i zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych pozwalają znaczenie podnieść użyteczność zwykłych programów księgowych.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , ,