Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Zarządzanie strategiczne – przykładowa analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

Przykładowa analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa metodą SPACE.

 

Analiza SPACE jest zintegrowaną metodą określania pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, której zaletą jest to, że pozwala na wyznaczenie skutecznej strategii konkurowania w oparciu o zdefiniowane kryteria uwzględniające wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na konkurowanie w sektorze. Analizy dokonane na potrzeby określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa oraz wnioski z nich płynące zwykle zostają wykorzystane do opracowania lub aktualizacji strategii firmy.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Tabela determinant do metody SPACE

Siła (atrakcyjność) sektora (IS)
lp Klasa waga ocena (min1-max6)
1 siła przetargowa nabywców 9,1% 6
2 faza cyklu życia branży 12,7% 5
3 Charakterystyka konkurencji 6,4% 4
4 potencjał zysku 9,1% 3 średnia ważona
5 stabilność finansowa 9,1% 4 4,25
6 siła przetargowa dostawców (kapitał i mienie) 7,3% 2
7 Kapitałochłonność 7,3% 4
8 groźba substytucji 7,3% 3
9 społeczna atrakcyjność 6,4% 6
10 potencjał wzrostu popytu 12,7% 6
11 technologiczne know-how (możliwość opanowania) 1,8% 4
12 łatwość wejścia na rynek 1,8% 2
13 regulacje podatkowe (np. rozliczanie VAT) 9,1% 3
Potencjał finansowy (FS) waga ocena (min1-max6)
1 koszt produkcji 20,0% 2
2 zwrot z inwestycji 25,0% 2
3 Zadłużenie 15,0% 2 średnia ważona
4 stabilność zysku 14,0% 5 2,88
5 płynność finansowa 10,0% 5
6 łatwość zmiany rynku 10,0% 3
7 ryzyko branżowe 6,0% 3
Stabilność otoczenia (ES) waga ocena (min-6-max-1)
1 różnice cen pomiędzy konkurentami 20,0% -2
2 elastyczność popytowa cen 15,0% -3
3 stabilnosć zysku 15,0% -1 średnia ważona
4 napływ kapitałów obcych do sektora 15,0% -4 -2,73
5 zmiany w technologii 12,5% -2
6 innowacyjność sektora 12,5% -3
7 uzależnienie sektora od konkunktury/zmienność popytu 10,0% -5
Przewaga konkurencyjna (CA) waga ocena (min-6-max-1)
1 cena usług 17,3% -6
2 udział w rynku w ujęciu dynamicznym 8,6% -2
3 relacje z klientami pośrednimi i końcowymi 4,3% -2
4 lojalność klientów 6,9% -2
5 efektywność sieci sprzedaży 8,5% -3 średnia ważona
6 system informatyczny/nowoczesne kanały sprzedaży  i obsługi klienta 8,5% -2 -3,24
7 kwalifikacje sieci sprzedaży 10,4% -3
8 jakość usług 10,4% -1
9 umiejętności marketingowe 5,2% -5
10 kwalifikacje pracowników back office 5,2% -2
11 nadzór nad dostawcami i systemem dystrybucji 6,9% -4
12 rynek i jego zasięg 1,7% -2
13 struktura asortymentowa 1,7% -2
14 możliwość aktywnego oddziaływania na poziom cen i kosztów 4,3% -6

Źródło: opracowanie własne.

 

Kalkulacja intensywności wymiarów

 

IS CA FS ES
4,25 -3,24 2,88 -2,73
x 1,01 Y 0,16

 

Macierz SPACE – przykładowe wyniki

 

Macierz SPACE – przykładowe wyniki dla Klienta Resulto

Przykładowe wnioski z analizy pozycji strategicznej

 

Uzyskany w trakcie analizy wynik wskazuje na uplasowanie się punktu „P” określającego pozycję strategiczna Firmy w ćwiartce drugiej wskazującej na zasadność przyjęcia przez analizowaną Spółkę strategii agresywnej. Jednak wartość „y” tylko nieznacznie przekracza wartość zero co oznacza, że w praktyce punkt „P” znajduje się pomiędzy ćwiartką drugą a ćwiartką czwartą wskazującą na zasadność podjęcia strategii konkurencyjnej. Siła rynku (4,25) z nadwyżką rekompensuje znaczące niedoskonałości Firmy (-3,24). Natomiast siłą finansową firma zaledwie równoważy niestabilność otoczenia (0,16). Wg teorii możliwość przyjęcia strategii agresywnej oznacza, że firma jest w dogodnej pozycji do zdyskontowania swych atutów do wykorzystania okazji rozwojowych w otoczeniu i przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom. Zalecane posunięcia strategiczne to agresywna penetracja rynku, rozwój rynku i/lub produktu, integracja wstecz lub w przód, wreszcie – różne formy dywersyfikacji (lub stosowna do okoliczności kombinacja tych działań).

 

Natomiast strategia konkurencyjna zalecana jest, gdy firma działa na atrakcyjnym rynku jednak w relatywnie niestabilnym otoczeniu i uzyskuje tam przynajmniej średnią pozycję konkurencyjną (bądź działa na średnio atrakcyjnym rynku i zdobyła na nim silną pozycję konkurencyjną). Problemem krytycznym jest niezbyt duża siła lub słaba kondycja finansowa firmy. Firma powinna dążyć do pozyskania źródeł finansowania, stąd rekomenduje się zawieranie joint ventures (kapitału udziałowego np. venture capital, anioł biznesu). Inne zalecane posunięcia strategiczne to penetracja rynku, rozwój rynku lub produktu, integracja wstecz i w przód, bądź kombinacja powyższych posunięć.

 

W ocenie analityka z powyższych spostrzeżeń najlepiej pasują do analizowanej Spółki:

 

  • firma działa na atrakcyjnym rynku jednak w relatywnie niestabilnym otoczeniu i uzyskuje tam przynajmniej średnią pozycję konkurencyjną,
  • firma powinna dążyć do pozyskania źródeł finansowania,
  • zalecane posunięcia strategiczne to penetracja rynku, rozwój rynku lub produktu.

 

Oznacza to, że autor niniejszej pracy skłania się do przyjęcia strategii konkurencyjnej. Ze względu na funkcjonowanie Klienta w grupie finansowej nie jest możliwa strategia uwzględniająca integrację w przód lub w tył (funkcjonują już tam inne spółki z grupy kapitałowej). Firma winna dążyć do pozyskania dodatkowego finansowania najlepiej z dwóch źródeł (obecnie firma jest w bardzo niewielkim stopnia finansowana kapitałem własnym co może stanowić istotne utrudnienie na dość niestabilnym rynku). W pierwszej kolejności od właściciela lub nowego akcjonariusza po to, aby uzyskać wskaźnik zadłużenia na poziomie maksimum 90% (nie należy schodzić zbyt nisko z tym współczynnikiem gdyż ograniczy to zbytnio możliwość uzyskania wysokiego ROE). W ten sposób pozyskane środki wykorzystane winny być na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy dzięki inwestycjom w rozbudowę i szkolenia (przede wszystkim choć nie tylko) sieci handlowej i poszerzenie oferty produktowej np. o produkt X i produkt Y.

 

Dodatkowym celem powinny być inwestycje w działania promocyjne typu  BTL. Spółka nie musi istotnie inwestować w reklamę marki (bilbordową czy też telewizyjną) gdyż logo firmy jest dobrze znane dzięki akcjom promocyjnym innych Spółek z grupy kapitałowej (szczególne Spółki dominującej). Wg wiedzy autora wartość wskaźnika zadłużenia na poziomie Z% pozwoli firmie pozyskać dodatkowe finansowanie od instytucji kredytowych na korzystnych warunkach. Takie środki winny być wykorzystane do sfinansowania znaczącego wzrostu skali prowadzonej działalności (m.in. dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży). Wzrost sprzedaży pozwoli obniżyć wskaźniki kosztowe: akwizycji i …X, Y  co dodatkowo pozytywnie wpłynie na wzrost rentowności. Pozyskanie środków finansowych na dogodnych warunkach finansowych jest dodatkowo potrzebne ze względu na oczekiwane wejście krajowego rynku w fazę wolniejszego wzrostu co może zaowocować ostrzejszą walką konkurencyjną m.in. cenową. Do tej walki analizowana Spółka (Klient Resulto) o nie jest obecnie dobrze przygotowana – firma nie posiada wielu istotnych przewag konkurencyjnych. Siłą firmy jest przede wszystkim jakość usług (m.in. ….).

 

Podsumowanie autora

 

W ocenie autora wydatkowanie znaczących środków finansowych winno być jednak poprzedzone opracowaniem i wdrożeniem nowej strategii funkcjonowania. Wdrożenie mogłoby zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu Zrównoważonej Karty Wyników co pozwoliłoby na właściwe zaangażowanie w pracę całej załogi i poprawę komunikacji w organizacji.

 

Czytaj więcej o podstawowych funkcjach zarządzania.

Czytaj więcej o sposobie opracowywania strategii.

Czytaj więcej o zarządzaniu – metoda SPACE.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,