Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Zmiany rentowności biznesu w okresie ostatnich 20-stu lat

Ciągle do przodu, samochody coraz lepsze, technologia kosmiczna , komputery coraz powszechniejsze, automatyzacja, wszędzie roboty, coraz mniej ludzi potrzebnych do pracy… a co się dzieje z rentownością zaangażowanego kapitału? powinien rosnąć wraz z postępem ? może maleć?

 

 Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

Analiza wskaźnika ROE dla gospodarki

Na przykładzie rynku amerykańskiego (ostatnich 20 lat ) przeanalizowaliśmy kształtowanie się średniego wskaźnika rentowności kapitału własnego tzw. ROE dla całej gospodarki . Rynek amerykański został wybrany nie bez powodu gdyż jest to rynek najdojrzalszy i charakteryzujący się chyba najwyższą z możliwych konkurencją. Zestawienie wskaźnika na poniższym wykresie.

 

ROE USA

 

 

I co się okazało? Średni wskaźnik ROE dla całej gospodarki praktycznie przez te 20 lat kształtuje się na podobnych poziomach „przesuniętych” kryzysami światowymi (koniunkturalnymi). Wynika z tego, że nadal najważniejszym prawem ekonomicznym jest prawo Saya tzw. „niewidzialna ręka rynku” czyli konkurencja.

 

Mimo, że co chwile następuje znaczny postęp technologiczny czy organizacyjny to ROE zachowuje się podobnie.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: , ,