Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Znak towarowy- konieczność czy szansa dla rozwoju firmy

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorcy tworzą logotyp firmy, w następnej kolejności projektowany jest znak towarowy identyfikujący produkty/usługi jakie znajdą się w asortymencie podmiotu.

W artykule zostanie poruszony temat prawno- bilansowego aspektu znaku towarowego oraz wpływu znaku towarowego na ogólną rozpoznawalność firmy.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach

Etapy wdrożenia znaku towarowego:

 1. Prawidłowa konstrukcja
 2. Rejestracja
 3. Urząd Patentowy
 4. Bilans

Ad. 1

Znak towarowy powinien zawierać: słowa, litery, liczby, elementy graficzne (zdjęcia, obrazki), elementy trójwymiarowe i dźwiękowe.

Ad. 2

Przed zgłoszeniem znaku towarowego należy upewnić się:

 • czy logotyp dotyczy jednego znaku towarowego,
 • czy wyznaczono typy towarów, których znak będzie dotyczył.

Ad. 3

Podmiotem właściwym do rejestracji znaku towarowego jest Urząd Patentowy RP, którego zadaniem jest:

 • Nadanie dowodu pierwszeństwa znaku towarowego,
 • Zatwierdzenie logotypu produktu po upływie pół roku, od momentu zgłoszenia wniosku rejestracyjnego,
 • Udzielenie podmiotowi prawa do ochrony znaku towarowego,
 • Wpisanie przyznanego prawa ochronnego do Rejestru Znaków Towarowych,
 • Wydanie świadectwa ochronnego znaku towarowego.

Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat. Aby przedłużyć dalsze bezpieczeństwo logotypu towarowego należy rok przed zakończeniem trwania ochrony złożyć ponowny wniosek o przedłużenie trwania ochrony o kolejne 10 lat.(….)

Ad.4

Ze względu na charakter i okres trwania ochrony (10 lat) znaku towarowego można ten rodzaj aktywa zaliczyć jako „Wartości niematerialne i prawne”- Nabyte prawa majątkowe.

Z zastrzeżeniem, że ten rodzaj aktywa nie będzie amortyzowany, ponieważ nie można określić wartości początkowej WNiP.

W sytuacji, gdy znak towarowy jest własnością firmy (nie nabytą) wówczas można zaliczyć ten rodzaj aktywa jako inwestycja długoterminowa.

Co ważne koszty związane z zarejestrowaniem znaku towarowego należy rozliczyć w czasie czyli przypisać w Rozliczenia międzyokresowe czynne (?).

Znak towarowy- jak zabezpieczyć sukces firmy? (….) :

Konsumenci bardzo często identyfikują logotyp produktu bardziej niż daną firmę. Dlatego też zdarza się, że wartość tych znaków towarowych przewyższa całkowitą wartość przedsiębiorstwa.

Przykładem jest są znaki towarowe napojów gazowanych (Coca-Cola, Fanta, Pepsi, Sprite), produktów/usług informatycznych (Microsoft, Google).

Proponowanym rozwiązaniem jest opatentowanie znaku towarowego. Jednak w ramach prowadzonej strategii znaków towarowych firmy mogą dodatkowo oprzeć swoje działania o kombinację odpowiednich czynności, które zapewnią pewny sukces firmy. (……)

 

W obszarze finansowo- marketingowym powinny być podjęte działania oparte na:

 • wyselekcjonowaniu cech funkcjonalnych i emocjonalnych produktów/usług jakie odbiorcy odczuwają przy konsumpcji produktów/usług,
 • identyfikacji i przywiązanie do logotypu zapewnia wysoki poziom cen i segmentację rynkową,
 • wybór odpowiedniej strategii zapewniającej niższe wydatki i ryzyko rynkowe związane z komercyjnym wykorzystaniem konkretnego logotypu (ochrona patentowa),
 • zaprojektowanie logotypu, który łatwo będzie można zapamiętać, będzie dostosowany do potrzeb reklamowych.

W konsekwencji omówione działania mają przynieść korzyść finansową przedsiębiorstwa w postaci wzrostu wolumenu sprzedanych towarów i usług, wzrost dochodów i przewagi konkurencyjnej na rynku podmiotu.

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Wycena znaku towarowego (wycena marki) jest procesem – zespołem procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia, wg stanu na określony moment czasowy, wyrażonej w pieniądzu wartości znaku.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Do określenie przedmiotowej wartości stosuje się kilka podstawowych metod:

 • metody kosztowe – określające wartość na podstawie poniesionych kosztów wytworzenia znaku (marki itp.) lub kosztów odtworzenia pozycji marki,
 • metody przychodowe (premii cenowych)– określające wpływ marki na zwiększenie przychodów (efekt ilościowy – zwiększenie sprzedaży i efekt cenowy – zwiększenie ceny produktu) oraz zmniejszenie kosztów (np. niższe koszty dystrybucji),
 • metody korzyści ekonomicznych – polegają na określeniu wartości marki na podstawie prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych, generowanych dzięki marce,
 • metody opłat licencyjnych – opierające się na założeniu, że firma nie jest właścicielem marki lub innego aktywa niematerialnego i musi ponosić opłaty za prawa do korzystania z niego,
 • metody rynkowe (porównawcze) – wykorzystujące rzeczywiste ceny transakcyjne,
 • metody księgowe – bazujące na krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości dotyczących rozliczenia transakcji nabycia przedsiebiorstwa.

Wyceny marki (znaku towarowego) dokonuje się najczęściej przy:

 • sprzedaży znaku towarowego (marki),
 • sprzedaży umów licencyjnych, np. odnoszących się do korzystania z określonych praw do znaku,
 • wniesienia znaku towarowego aportem (w tym wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiadającej znak towarowy),
 • optymalizacji bilansowo-podatkowej,
 • przekształceniach formy prawnej,
 • ustanawianiu zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania,
 • ocenie efektów działań marketingowych ponoszonych na wzmocnienie pozycji marki.

 Wyboru metody (lub zbioru metod) wyceny dokonuje się na podstawie dostępnych danych, celu wyceny oraz wiedzy i doświadczenia ekspertów. W procesie przeprowadzania wyceny marki (znaku towarowego)  stosuje się zwykle pewne schematy działania jednak dopasowywane do specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa.

Podstawowe spostrzeżenia warunkujące wybór metody wyceny:

 • Metody kosztowe powinny być stosowane rzadko z uwagi na fakt, że pozwalają zmierzyć wartość ekonomiczną tylko w przypadku indywidualnych znaków.
 • Indywidualny charakter znaku oraz brak dostępnych informacji o warunkach transakcji przesądzają o niewielkiej przydatności metod porównawczych.
 • Stosowanie metod bazujących na wartości całego przedsiębiorstwa napotyka na trudności rozkładu uzyskanego wyniku na elementy składowe.
 • Cel wyceny oraz powyższe ograniczenia przesądzają o największej przydatności metod dochodowych.
 • Z uwagi na największą elastyczność (technika agregacji korzyści) i mniejszy subiektywizm (dobór parametrów) spośród podejścia dochodowego należy wybierać metody oparte na modelu DCF.

Należy mieć na uwadze, że na wartość marki w znacznej mierze wpływać może sposób jej wykorzystania. Wartość tej samej marki może być różna dla dwóch różnych podmiotów gospodarczych co może wynikać np. z:

 • branżowość: marki firm spożywczych tracą na wartości w portfelach firm elektronicznych,
 • regionalizacja: w jednym regionie produkt może mieć silną pozycje, ale już w innym regionie jego może być zerowa,
 • klien

Czytaj więcej o wycenie znaku towarowego.

Czytaj więcej o znaku towarowym.

Czytaj więcej o wycenie przedsiębiorstwa.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,